OCENĚNÍ V OBLASTI BOZP

Přehled národních programů a soutěží v oblasti BOZP pro podniky i jednotlivce

Čti více

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

Statistiky pracovní úrazovosti a analýzy smrtelné pracovní úrazovosti v České republice

Čti více

NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Čti více

STUDIE A ANALÝZY   V BOZP

Inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP

Čti více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP v politice České republiky

Čti více

EVROPSKÉ STRATEGIE BOZP

Rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály

Čti více

Encyklopedie BOZP

Vícejazyčný nástroj sloužící k lepší orientaci v terminologii oboru BOZP

Vstup do encyklopedie

SAFE - digitální archiv BOZP

Digitální archiv SAFE je úložištěm různých druhů dokumentů z oblasti BOZP

Vstup do archivu

Novelou zákoníku práce č. 281/2023 Sb. došlo k významným změnám dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které by měly zaměstnancům pracujícím v těchto pracovněprávních vztazích zaručit větší sociální ochranu. Na tyto dohody se nyní vztahuje povinnost zaměstnavatele stanovit rozvrh pracovní doby a doby odpočinku, překážky v práci, dovolená a další změny, které se dříve na dohody nevztahovaly.

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2022 a dále jejich vývojem od roku 2013. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

  • Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2022 byl stejný jako v roce předcházejícím a dosáhl celkového počtu 87 případů. Rozdílný byl počet událostí, kdy v roce 2022 jich bylo 86, tedy o 3 víc než v roce 2021. Rozložení do odvětví se značně lišilo. Zatímco odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) vykázalo o 5 případů více, Doprava a skladování (H.) o 5 méně. Ve Stavebnictví (F.) došlo ke značnému poklesu počtu případů (o 14), naproti tomu v Zemědělství, lesnictví a rybářství (A.) k nárůstu o 7 případů a v Těžbě a dobývání (B.) o 5 případů. Zpracovatelský průmysl vykázal pouhých 9 případů (pokles o 4 případy), tedy nejméně za posledních minimálně 20 let.

Některé právní předpisy upravující oblast BOZP zůstávají stále stejné a jiné se naopak často mění. Od odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik se očekává, že s tímto tempem bude držet krok. Znáte právní předpisy v BOZP a jste v obraze? To si můžete vyzkoušet v tomto testu.

V současné době je v Evropské unii (EU) zaměstnána přibližně polovina ze 42,8 milionu osob se zdravotním postižením v produktivním věku. Lidé se zdravotními problémy nebo zdravotním postižením by měli mít možnost i nadále pracovat, nastoupit do zaměstnání nebo se do něj vrátit. Proto je nezbytný přístupný a inkluzivní pracovní model schopný přizpůsobit se různorodé pracovní síle a usnadnit její (opětovný) vstup do zaměstnání a udržení se v něm.

 Stručný přehled nejdůležitějších změn v právních předpisech, které řeší problematiku BOZP, ke kterým došlo v roce uplynulém, a zároveň upozorňujeme na předpokládané změny, které by měl přinést rok následující.

Design by: www.diablodesign.eu