OCENĚNÍ V OBLASTI BOZP

Přehled národních programů a soutěží v oblasti BOZP pro podniky i jednotlivce

Čti více

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

Statistiky pracovní úrazovosti a analýzy smrtelné pracovní úrazovosti v České republice

Čti více

NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Čti více

STUDIE A ANALÝZY   V BOZP

Inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP

Čti více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP v politice České republiky

Čti více

EVROPSKÉ STRATEGIE BOZP

Rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály

Čti více

Encyklopedie BOZP

Vícejazyčný nástroj sloužící k lepší orientaci v terminologii oboru BOZP

Vstup do encyklopedie

SAFE - digitální archiv BOZP

Digitální archiv SAFE je úložištěm různých druhů dokumentů z oblasti BOZP

Vstup do archivu

Zajímá vás průmysl 4.0? Podělte se s námi o vaše názory!

Do 5. května probíhá dotazníkové šetření v rámci projektu, který řeší Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

➡️ http://bit.ly/dotaznik_prumysl40

wordcloud

Světový trend Průmyslu 4.0 je založen na ICT a dalších pokrokových technologiích, na digitalizaci všech ekonomických činností. Dynamicky postupuje automatizace a robotizace ve výrobě. Ve službách se nejvíce rozšířilo online obchodování. Automatizace a kybernetizace postupně transformuje výrobu a služby do podoby chytrých produktů, chytrých továren, inteligentních systémů (Internet věcí, Internet služeb a Internet lidí), které budou čím dál více a rychleji schopny interaktivity, samoregulace a komunikace s uživateli.

100 let bozpPohled na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se v průběhu posledních 100 let významně změnil, a to od prvotního zajištění bezpečnosti provozovaných strojů a zařízení, až po vnímání důležitosti lidského činitele v pracovním procesu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Publikace 100 let BOZP 1918 - 2018 mapuje období historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, historii vzniku a vývoje Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, předmět jeho hlavní činnosti a činnosti jednotlivých oddělení a odborných pracovišť. Mimo jiné zmiňuje i významné mezinárodní instituce zabývající se touto problematikou.

Ke stažení zde

Hodnocení rizik je klíčovým nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel musí dbát na to, aby úroveň ochranných opatření byla v souladu s výsledkem hodnocení rizik. Hodnocení rizik představuje řadu logických kroků vedoucích k tomu, aby byla systematicky provedena analýza a hodnocení rizik. Existuje mnoho způsobů a metod používaných pro identifikaci nebezpečí a kvantifikaci rizika, každá z nich má určité výhody a nedostatky. Proto je výběr vhodné metody velmi důležitý. Při výběru vhodné metody je třeba vzít v úvahu určité informace zahrnující účel posouzení, současný stav podniku, dosažitelnost údajů, finanční možnosti a rovněž osobní dispozice hodnotitele. Každá metoda vyžaduje dostatečnou transparentnost jednotlivých kroků jak pro uživatele výsledků hodnocení rizik, tak i pro všechny zaměstnance, kteří v práci podstupují určité riziko.

Cílem celého procesu hodnocení rizik při práci a uplatňování preventivních opatření je snížit riziko na přijatelnou úroveň, to je taková úroveň, na níž lze dané riziko v souvislosti se závažností případných ztrát již přijmout.

Délka pracovní cesty, řízení vozidla, odškodňování úrazů vzniklých na pracovních cestách. Článek shrnuje problematiku pracovních cest a v závěru odkazuje na další články, které se tématu věnovaly.

Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, kde je uvedeno, jaké povinnosti musí splnit osoba předávající nebezpečné věci k přepravě, dopravce a osoba zajišťující vykládku těchto věcí.

Článek se zabývá několika různými oblastmi, kterým se věnoval Nejvyšší správní soud v rámci odůvodnění svého rozsudku, kdy předmětem byla problematika oblasti bezpečnosti a ochrany při práci a některé související otázky.1) Za prvé směřuje do problematiky ochrany zaměstnanců proti pádu nebo zřícení, když takovým jednáním došlo k porušení povinností zaměstnavatele vyplývajících z několika právních předpisů. Další stěžejní oblastí článku je problematika použití fotodokumentace pořízené před zahájením kontroly i k následnému zjištění v rámci provedené kontroly a prokázání přestupku. Poslední z oblastí, které se článek věnuje, je pak aplikace zásady legitimního očekávání, resp. otázka, zda je nutné z pohledu správního orgánu odůvodňovat jeho postup v obdobných případech v každém jednotlivém případě.

Design by: www.diablodesign.eu