OCENĚNÍ V OBLASTI BOZP

Přehled národních programů a soutěží v oblasti BOZP pro podniky i jednotlivce

Čti více

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

Statistiky pracovní úrazovosti a analýzy smrtelné pracovní úrazovosti v České republice

Čti více

NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Čti více

STUDIE A ANALÝZY   V BOZP

Inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP

Čti více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP v politice České republiky

Čti více

EVROPSKÉ STRATEGIE BOZP

Rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály

Čti více

Encyklopedie BOZP

Vícejazyčný nástroj sloužící k lepší orientaci v terminologii oboru BOZP

Vstup do encyklopedie

SAFE - digitální archiv BOZP

Digitální archiv SAFE je úložištěm různých druhů dokumentů z oblasti BOZP

Vstup do archivu

Dnem 1. 7. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 250/2021 Sb.o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice (nyní nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a vyhlášku č. 73/2010 Sb.o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) (nyní nařízení vlády č. 190/2022 Sb.o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti).

Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb.o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021 –  rozšiřující a doplňující analytická studie, kterou zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Studie je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 včetně tabulkové části v příloze.

V současné době je rozdělení vyhrazených technických zařízení (dále VTZ) předmětem zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Vyhrazená technická zařízení (dále VTZ) jsou rozdělena na:

bannery.a 265x100Výzkumný ústav bezpečnosti práce se stal garantem soutěže SAFETY CULTURE AWARD, která si klade za cíl lepší informování o kultuře bezpečnosti a jejím významu, zviditelnění firem se silnou kulturou bezpečnosti a odborná podpora těch firem, které s rozvojem kultury bezpečnosti začínají.

plakat3Třetí plakát z kampaně pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII se věnuje problematice digitalizace práce a muskuloskeletálním poruchám. Cílem této  kampaně je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vydal příručku Lidský faktor a BOZP.

Lidský faktor hraje zásadní roli pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jelikož může mít značný potenciál pro vznik incidentů, jako jsou pracovní úrazy nebo havárie. Je snadné uvěřit, že incidenty vznikají v důsledku nedbalosti, nepozornosti, neschopnosti nebo bezohledného porušování pravidel ze strany člověka. Samotný incident však nemusí být pouhým selháním lidského faktoru, ale rovněž i selháním systému. Je tak zapotřebí nejenom porozumět lidskému faktoru, ale i systému, který jej obklopuje. Teprve až na základě tohoto porozumění by měly organizace provést hodnocení rizik, jehož součástí je i posouzení vlivu lidského faktoru na BOZP.

Design by: www.diablodesign.eu