OCENĚNÍ V OBLASTI BOZP

Přehled národních programů a soutěží v oblasti BOZP pro podniky i jednotlivce

Čti více

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

Statistiky pracovní úrazovosti a analýzy smrtelné pracovní úrazovosti v České republice

Čti více

NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Čti více

STUDIE A ANALÝZY   V BOZP

Inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP

Čti více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP v politice České republiky

Čti více

EVROPSKÉ STRATEGIE BOZP

Rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály

Čti více

Encyklopedie BOZP

Vícejazyčný nástroj sloužící k lepší orientaci v terminologii oboru BOZP

Vstup do encyklopedie

SAFE - digitální archiv BOZP

Digitální archiv SAFE je úložištěm různých druhů dokumentů z oblasti BOZP

Vstup do archivu

Návod pro výběr, používání, ošetřování a údržbu chráničů sluchu poskytuje norma ČSN EN 458 (832111) Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod.

V úvodním bloku byla představena digitalizace ve smyslu procesu zavádění digitálních technologií (včetně AI) ve vazbě na pracovní právo, s důrazem na elektronický právní styk mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Byly uvedeny aktuální překážky rozvoje digitalizace, požadavky na informační systémy zpracování dat, limity vyplývající z nařízení GDPR a připravovaného nařízení o umělé inteligenci (AI Act), odpovědnostní aspekty, problém přičitatelnosti „autonomních jednání“ a základy elektronické kontraktace, a to se zřetelem k specifickým otázkám uchovávání, automatizovaného zpracování a nakládání s daty.

Nové povinnosti se týkají také tzv. dohodářů. Těm musí zaměstnavatel nově písemně určit rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance či s jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je práce rozvržena (lze se vzájemně dohodnout na jiné době seznámení (kratší i delší), avšak při dostatečné předvídatelnosti práce). Zaměstnanci konající práci na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti mají nyní nárok na příplatky za práci podle § 115 až 118 zákoníku práce. Mají nárok na překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance (avšak po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 zákoníku práce a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle § 200 až 205 zákoníku práce, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak, náhrada odměny nepřísluší). Mají rovněž nárok na osobní rozvoj, je-li zaměstnavatelem poskytován.

Poslanecká sněmovna schválila 12. září 2023 novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v původním znění. Nebyly přijaty dva senátní pozměňovací návrhy týkající se účinnosti zákona a rozvrhu práce v dohodách. S účinností se počítá první den následujícího kalendářního měsíce po uveřejnění ve Sbírce zákonů, tedy od 1. října 2023. Podívejme se na některé oblasti novely podrobněji.

Novela zákoníku práce již nabyla účinnosti. Přináší řadu změn důležitých pro zaměstnavatele, ale i jejich zaměstnance. Novelou č. 281/2023 Sb. byl novelizován zákoník práce. Nejedná se však o velkou novelu zákoníku práce, tu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR teprve připravuje. Nyní byly s účinností od 1. října 2023 do našeho právního řádu implementovány pouze požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady Evropské unie
Článek přinášíí přehled těch nejzásadnějších změn.

Design by: www.diablodesign.eu