Kategorie:

Zpráva se zabývá ukazateli pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny a smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2014 a v časové řadě za posledních 10 let odděleně pro muže a ženy a jejich porovnáním. Zabývá se rozdělením na věkové skupiny a vývojem ukazatelů podle činnosti, odvětví, zaměstnání zraněného a zdrojů úrazu. Zvláštní pozornost je věnována závažným pracovním úrazům jejichž počet v posledních letech dramaticky vzrostl. Součástí analýzy jsou tabulky a grafy s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů komentovaných ve zprávě.

Kategorie:

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2014 stoupl proti roku předcházejícímu o 6 případů a dosáhl celkového počtu 116 případů. Na tomto růstu se nejvíce podílel nárůst počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětví Stavebnictví (F.), Těžba a dobývání (B.) a Doprava a skladování (H.). Ženy utrpěly jen jediný smrtelný pracovní úraz.