Kategorie:

V roce 2015 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2014. V letech 2006 – 2015 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a smrtelné pracovní úrazy nebyly již od roku 2012 statisticky sledovány (NemÚr - ČSÚ). V letech 2006 – 2015 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Pojištěné osoby v roce 2015 byly tak již evidovány v poměru ženy 48,9 % - muži 51,1 %. Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2015 vyznačovala nárůstem všech ukazatelů pracovní úrazovosti. V roce 2015 bylo vykázáno 132 smrtelných pracovních úrazů, což je o 16 případů více než v roce 2014. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců tím meziročně vzrostla.

Kategorie:

V České republice byl v posledních letech průměrný počet zaměstnaných osob v NH přibližně 5 milionů. Poměr počtu zaměstnaných žen a mužů v roce 2015 byl 43,7 % ku 56,3 %. Skladba pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, závažných a smrtelných pracovních úrazů u žen a mužů v uplynulých letech byla odlišná, neboť se lišila zejména v prováděných činnostech, odvětvích a zaměstnáních. Globální ukazatele popisují většinové chování, určené charakteristikami pracovních úrazů mužů.  Jako základ pro výpočet četnosti pracovních úrazů byla použita desetiletá řada a pětileté věkové skupiny.

Z analýz pracovní úrazovosti provedených v uplynulých letech vyplynulo, že 31 % pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti se v roce 2011 událo ženám. Od roku 2012 se již tyto pracovní úrazy statisticky nesledují. Pracovních úrazů s pracovní neschopností a s pracovní neschopností nad 3 dny se v roce 2015 událo ženám shodně 31 %. U pracovních úrazů závažných tento podíl v posledních deseti letech  narůstal a v roce 2015 činil u žen 17 %. U pracovních úrazů smrtelných tento podíl kolísal, v roce 2015 činil 9 %. Čím byly tyto případy závažnější, tím více se týkaly mužů.

V této zprávě je zpracována podrobná analýza pracovní úrazovosti žen a dále zaměstnanců „mladších“ (15 – 24 let) a „starších“ (od 50 let). Zvláštní pozornost pak byla věnována věkovým skupinám s nejvyšším (65 – 80 let) a nejnižším (25 – 29 let) poměrem četností případů žen a mužů.

Kategorie:

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2015 stoupl proti roku předcházejícímu o 16 případů a dosáhl celkového počtu 132 případů. Na tomto růstu se nejvíce podílel nárůst počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětví Zpracovatelský průmysl (C.), Administrativní a podpůrné činnosti (N.) a Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.). Ženy utrpěly dvanáct smrtelných pracovních úrazů.