Filtr

Zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti, budou mít nárok na vyšší nemocenskou. Poslanecká sněmovna schválila novelu, podle které budou po 31. dni pracovní neschopnosti nemocní dostávat 66 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 61. dne nemoci se dávka zvýší na 72 procent.

Novelu musí ještě projednat a schválit Senát a podepsat prezident, platit by mohla od příštího roku.

Přehled nejdůležitějších novinek

  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – č. 155/2013 Sb., č. 182/2014 Sb., č. 205/2015 Sb. (od 1.10.2015) – zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů – novela č. 267/2015 Sb. (od 1.12.2015) – kategorizace práce, zacházení s chemickými látkami nebo směsmi, správní delikty a přestupky
  • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – č. 88/2016 Sb. (od 1. 5. 2016)

 

Řada vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem čtvrté průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Průmyslová revoluce je spojená s nástupem trvalého, velice rychlého rozvoje systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií ve všech oblastech lidské činnosti, se změnou znalostí, způsobu myšlení, způsobu řízení podniků a celých výrobních procesů.

je určený pro využívání různorodých zdrojů (databází, informací a znalostí, úložišť informací, informačních systémů), v jehož prostředí jsou shromažďovány, zpracovávány a uživatelsky přívětivě prezentovány znalosti z oblasti prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Platforma je funkční ve virtuálním prostředí. Znalostní systém je primárně určen MPSV, dále také Radě vlády pro BOZP a jejím členům (zástupci ústředních orgánů státní správy, sociálních partnerů a dalších institucí).