Filtrovat

Aktuální situace vyvolaná stavem nouze z důvodu pandemie je prakticky pro všechny na trhu práce, zaměstnance i zaměstnavatele, naprosto novou a neznámou. Především zaměstnavatelé jsou a hlavně budou vedeni snahou udržet své podniky a mít v nich dost zaměstnanců, kteří zabezpečí jejich další existenci a prosperitu. Vybrali jsme několik otázek, které si v dnešní době mohou zaměstnavatelé klást, a poskytli jsme i příslušné odpovědi.

logo oraPři příležitosti evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásilPři příležitosti evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásilVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstvo práce asociálních věcí další, v pořadí již 3. ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTORBOZP NA STAVENIŠTI.

Agentura EU-OSHA se spojila s evropským kadeřnickým odvětvím, aby společně vytvořily nové video poskytující návod, jak snížit rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí nástroje pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA).

Při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolouvytvořila agentura EU-OSHA nové informační přehledy o dvou důležitých tématech v této oblasti.

Praktické nástroje a pokyny týkající se nebezpečných látek na pracovištích se zabývají důležitostí takovýchto zdrojů při omezování expozice pracovníků škodlivým látkám. Popisuje a odkazuje na mnoho stávajících nástrojů z databáze, které se mohou použít k účinnému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přehled Vyráběné nanomateriály na pracovišti poskytuje informace a poradenství při řízení rizik souvisejících s touto rychle se vyvíjející technologií. Nanomateriály se používají v mnoha odvětvích a mohou mít celou řadu toxických účinků. Tento nový informační přehled přináší základní fakta.

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Převzato z: https://osha.europa.eu/cs/highlights/new-infosheets-nanomaterials-and-practical-tools-manage-dangerous-substances