Úvod

Přehled nejdůležitějších novinek

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – č. 155/2013 Sb., č. 182/2014 Sb., č. 205/2015 Sb. (od 1.10.2015) – zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů – novela č. 267/2015 Sb. (od 1.12.2015) – kategorizace práce, zacházení s chemickými látkami nebo směsmi, správní delikty a přestupky
 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – č. 88/2016 Sb. (od 1. 5. 2016)

 

 

Některé důležité novinky

 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – NV č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb. (mikroklimatické podmínky, chemické látky a směsi, úklid pracovišť, malování), č. 9/2013 Sb. (počty pohybů drobných svalů ruky a prstů, příloha č. 2), č. 32/2016 Sb. (§ 12a – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi v rámci přípravy na povolání (účinnost 29.1.2016)
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – novela č. 167/2012 Sb., č. 47/2013 Sb., č. 82/2015 Sb.
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů – nařízení vlády č. 170/2014 Sb.
 • nařízení vlády ČR č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů (č. 114/2011 Sb., č. 168/2014 Sb.)
 • nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (novela č. 224/2016 Sb. – od 21.7.2016)
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

  škodlivými účinky návykových látek 

 • vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

  432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

  zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

  biologických expozičních testů, podmínky odběru 

  biologického materiálu pro provádění biologických 

  expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

  biologickými činiteli – č. 107/2013 Sb., č. 181/2015 

  Sb., č. 240/2015 Sb.

 • vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a 

  pracovištích 

 • nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před 

  neionizujícím zářením (18.11.2015)

 • n

  ařízení vlády č. 136/2016 Sb. – novela nařízení vlády 

  č. 591/2006 Sb., č. 592/2006 Sb. 

 • nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění 

  nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

  nepříznivými účinky hluku a vibrací – od 30.7.2016
 • z

  ákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – č. 

  320/2015 Sb., č. 229/2016 Sb.

Předpokládané změny v následujícím období

 • novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a s tím spojené vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
 • novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je povinen zaměstnavatel zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
 • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 

Robert Křepinský