Úvod

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 10. 2020 

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (33 0150) Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky. S účinností od 10. 4. 2023 se zrušuje ČSN EN 61293 (33 0150) Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky z prosince 1996.

ČSN EN 61482-2 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky.

ČSN EN IEC 62932-2-2 (36 4386) Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN IEC 62984-2 (36 4387) Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky*).

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.

ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.

ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene ze srpna 2017.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky z prosince 2012.

ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky z června 2009.

ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví z července 2013.

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky. S účinností od 2023-04-15 se zrušuje ČSN EN 60519-1 ed. 4 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky z listopadu 2015.

ČSN EN IEC 60695-1-12 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost.

ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)+).

ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 940+A1 (49 6129) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo ze srpna 2012.

ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni). S účinností od 2021-04-30 se zrušuje ČSN EN 407 (83 2326) Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni).

ČSN EN ISO 15384 (83 2803) Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15614 (83 2803) Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2020

ČSN ISO 16092-2 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.

ČSN ISO 16092-4 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.

ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (36 0701) LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost. S účinností od 18. 12. 2022 se zrušuje ČSN EN 62031 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost z dubna 2009.

ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.

ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 21904-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Obecné požadavky z ledna 2017.

ČSN EN ISO 21904-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Požadavky na zkoušení a značení z listopadu 2013.

ČSN EN ISO 21904-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic ze září 2009.

ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením+).

ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19432 (27 8603) Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky z března 2013.

ČSN EN ISO 16972 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy z ledna 2000.

ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 420+A1 (83 2300) Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení z června 2010.

ČSN EN ISO 18526-1 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-2 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-4 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy.

ČSN EN ISO 20024 (83 8206) Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích.

ČSN EN 17109 (94 2404) Horolezecká výstroj - Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. a 7. 8. 2020

ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou z dubna 2020.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana ze září 2019.

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z března 2020. S účinností od 18. července 2022 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z ledna 2011.

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů z února 2020. S účinností od 31. srpna 2021 se zrušuje ČSN EN 81-80 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů z června 2004.

ČSN EN 62841-4-1 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily. S účinností od 13. března 2024 se zrušuje ČSN EN 60745-2-13 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily z prosince 2009.

ČSN EN 17067 (47 6005) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17067 (47 6005) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače ze září 2019.

ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky z ledna 2020.

ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) z prosince 2019.

ČSN EN 16770 (49 6134) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16770 (49 6134) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky z března 2019.

ČSN EN 17169 (76 3505) Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe. 

ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci z dubna 2020.

ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi z dubna 2020.

ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice z dubna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16905-2 (06 1530) Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost.

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů+).

ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent+)

ČSN EN ISO 18526-3 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2020

ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník ze září 2018.

ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou ze září 2019.

ČSN EN 12965 ed. 2 (47 0210) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost. S účinností od 31. 12. 2020 se zrušuje ČSN EN 12965+A2 (47 0210) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost z února 2010.

ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží z ledna 2019.

ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech z února 2016.

ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší z ledna 2020.

ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla z ledna 2020.

ČSN EN ISO 14971 (85 5231) Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14971 (85 5231) Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky z prosince 2012.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 28927-1 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a přímé brusky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 28927-1 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky ze srpna 2010.

ČSN EN 12301 (69 1286) Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12301+A1 (69 1286) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky z června 2009.

ČSN EN 13819-3 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda.

ČSN EN 510 (83 2772) Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 510 (83 2772) Požadavky na ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi z května 1995.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 4. 2020 

ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku. S účinností od 7. srpna 2022 se zrušuje ČSN EN 61482-1-1 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni z března 2010.

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. S účinností od 28. února 2022 se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika z ledna 2012.

ČSN EN 16985 (82 4015) Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16985 (82 4015) Stříkací kabiny pro organické práškové nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky ze září 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12413+A1 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva z července 2011.

ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 474-1+A5 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky z července 2018.

ČSN EN 15493 (65 0120) Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15493 (65 0120) Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti z dubna 2008.

ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1612-1+A1 (69 1287) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky z února 2009.

ČSN EN 15154-5 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře.

ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci z července 2015.

ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi z června 2014.

ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí z května 2013.

ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou z února 1997 a ČSN EN 381-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Požadavky pro ochranu nohou z února 1997.

ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou z února 2000 a ČSN EN 381-7 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 7: Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou z února 2000.

ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 349+A1 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla z prosince 2008.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 3. 2020 

ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy z listopadu 2005.

ČSN ISO 20816-8 (01 1412) Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10816-8 (01 1412) Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 8: Pístové kompresory z prosince 2014.

ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu
zvuku
. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu ze srpna 2019.

ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu ze srpna 2019.

ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky z října 2019.

ČSN EN ISO 18497 (47 0650) Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 18497 (47 0650) Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysoce automatizovaných zemědělských strojů - Principy navrhování ze září 2019.

ČSN EN 13832-2 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-2 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi z června 2019.

ČSN EN 13832-3 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-3 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi z června 2019.

ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr z října 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik+). S účinností od 18. července 2022 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z ledna 2011.

ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-4 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace z října 2017.

ČSN EN 50499 ed. 2 (36 7920) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. S účinností od 20. srpna 2022 se zrušuje ČSN EN 50499 (36 7920) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím z října 2009.

ČSN EN 1114-3 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1114-3+A1 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení z června 2009.

ČSN EN 15154-6 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích.

ČSN EN 13098 (83 3624) Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13098 (83 3624) Ovzduší na pracovišti - Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů z května 2001.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 2. 2020

ČSN P CEN/TS 16850 (01 2308) Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 16850 (01 2308) Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních z dubna 2016.

ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost z prosince 2019.

ČSN EN 12733 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12733 ed. 2 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost z dubna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů+).

ČSN EN 14382 (38 6450) Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14382+A1 (38 6450) Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně ze září 2009.

ČSN EN 13274-2 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky+) Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13274-2 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky z prosince 2001.

ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím z července 2008.

ČSN EN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic z května 1997.

ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů z dubna 2011.

ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky z května 2006.

ČSN EN 15659 (91 6032) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15659 (91 6032) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně z listopadu 2009.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2020

ČSN EN ISO 10517 (47 0614) Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10517 (47 0614) Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost (ISO 10517:2009) z dubna 2010.

ČSN EN 12012-4 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory z června 2009.

ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranná družstva (ET) z října 2019.

ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti ze srpna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+).

ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 859+A2 (49 6126) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem z listopadu 2012; ČSN EN 860+A2 (49 6127) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky z listopadu 2012; ČSN EN 861+A2 (49 6128) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky listopadu 2012.

ČSN EN ISO 22568-1 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky. Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 22568-2 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky z ledna 2020, ČSN EN ISO 22568-3 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020 a ČSN EN ISO 22568-4 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020 zrušuje ČSN EN 12568 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a metody zkoušení pro tužinky a vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2011.

ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-8 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou z července 1998; ČSN EN 381-9 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou z července 1998.

ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-10 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla z května 2003; ČSN EN 381-11 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 11: Požadavky na chrániče
horní části těla z května 2003.

ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh.

ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1076 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody z července 2010.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 12. 2019

ČSN EN 62841-3-12 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity. S účinností od 21. června 2023 se zrušuje ČSN EN 61029-2-12 (36 1581) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity z prosince 2011.

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (36 9066) Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky. S účinností od 19. července 2022 se zrušuje ČSN EN 62040-1 (36 9066) Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS z května 2009.

ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách z července 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1853 (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost z června 2018.

ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) +). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1870-19 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) a tesařské kotoučové pily pro staveniště z července 2014.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


 

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2019

ČSN EN ISO 11148-13 (23 9060) Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11148-13 (23 9060) Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí ze srpna 2019 a ČSN EN 792-13+A1 (23 9060) Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí z června 2009.

ČSN EN 1459-1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1459-1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením z března 2018.

ČSN EN 62841-4-2 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů. S účinností od 28. června 2023 se zrušuje ČSN EN 60745-2-15 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů z prosince 2009.

ČSN EN ISO 4254-9 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4254-9 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Řádkové secí stroje z května 2019.

ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání z července 2018.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 13236 (22 4502) Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13236+A1 (22 4502) Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva z července 2016.


České technické normy vydané v listopadu a prosinci 2018 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

Vychází řada norem Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (27 4003), konkrétně části:

 • ČSN EN 81-21 Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách,
 • ČSN EN 81-28 Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů (vyhlášením),
 • ČSN EN 81-70 Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhlášením),
 • ČSN EN 81-71 Výtahy odolné vandalům (vyhlášením).

Dále řada norem Dřevozpracující stroje - Bezpečnost (49 6070), části:

 • ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky,
 • ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením),
 • ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily.

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik - Směrnice. Tento dokument je určen pro použití osobami, které vytváří a chrání hodnoty v organizacích pomocí řízení rizik, rozhodováním, nastavováním a dosahováním cílů a zlepšováním výkonnosti. Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující: revize zásad managementu rizik, které jsou klíčovými kritérii pro jeho úspěch; zviditelnění významu vedení ze strany vrcholového vedení a integrování managementu rizik, počínaje správou organizace; větší důraz na soustavně se opakující povahu managementu rizik, která upozorňuje na to, že nové zkušenosti, znalosti a analýzy mohou vést ke změně prvků procesů, činností i opatření (pro řízení) v každém stádiu procesu; zefektivnění obsahu s větším zaměřením na udržování modelu otevřených systémů tak, aby vyhovoval různým potřebám a kontextům. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 31000 (01 0351) z října 2010.

ČSN EN 287-6 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina. Tento dokument specifikuje hlavní požadavky, hranice, podmínky kontroly a požadavky přijetí, stejně jako související kontrolní dokumenty svářečů pro svařování litinových zkušebních kusů a součástí. Do normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje příklad osvědčení o kvalifikační zkoušce svářeče v anglickém, francouzském a německém jazyce. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 287-6 (05 0711) z listopadu 2018. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 287-6:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 287-6 z listopadu 2018 převzala EN 287-6:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra. Tato část ISO 15618 určuje základní požadavky, rozsahy oprávnění, podmínky zkoušky, požadavky pro schválení a certifikaci pro provedení kvalifikační zkoušky svářečů-potápěčů. Tato část ISO 15618 se používá pro svařování ocelí v mokrém hyperbarickém prostředí. Doporučený formát certifikátu je v Příloze A. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) z dubna 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 15618-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco EN ISO 15618-1 z dubna 2017 převzala EN ISO 15618-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 16093 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi pil, jejich primární zamýšlené použití je pro řezání studeného kovu (železného a neželezného) nebo materiálu částečně ze studeného kovu a za podmínek zneužití, které výrobce může rozumně předpokládat. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16093:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze září 2017 převzala EN ISO 16093:2017 schválením k přímému po­užívání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska. Tato část IEC 60479 popisuje účinky střídavého proudu sinusového průběhu o kmitočtu nad 100 Hz na lidské tělo, kterým tento proud protéká. Touto normou se nahrazuje ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) z ledna 2014.

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení. Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení, používání, prohlídky a údržbu lešení. Normu lze použít též pro konstrukce jiného účelu, sestavené z lešenářských prvků, popř. dílců (prozatímní mosty, lávky, přechody, přístřešky apod.). Touto normou se nahrazuje ČSN 73 8101 z dubna 2005.

ČSN EN 14058 (83 2766)Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředíTato evropská norma určuje požadavky a zkušební metody na provedení oděvů pro ochranu proti účinkům chladného prostředí nad -5 °C (viz příloha C). Tyto účinky zahrnují nejen nízkou teplotu vzduchu, ale také vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14058:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14058 z června 2018 převzala EN 14058:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením - není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 14918 (03 8750) Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14918 (03 8750) ze srpna 1999.

ČSN EN 50496 ed. 2 (36 7919) Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti. Tato evropská norma uvádí metody pro posouzení shody s požadavky směrnice 2013/35/EU na stanovišti, kde je v provozu jeden nebo více vysílačů. S účinností od 25. 12. 2020 se nahrazuje ČSN EN 50496 (36 7919) ze září 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 14593-1 (83 2261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14593-1 (83 2261) z prosince 2005.

ČSN EN 14594 (83 2263) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14594 (83 2263) z prosince 2005.

ČSN EN 14325 (83 2733) Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14325 (83 2733) z října 2004.

ČSN EN ISO 18640-1 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení.

ČSN EN ISO 18640-2 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem.

ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) z května 1999.

ČSN EN 689 (83 3631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 689 (83 3631) z března 1997.


ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Směrnice. Tento dokument je určen pro použití osobami, které vytváří a chrání hodnoty v organizacích pomocí řízení rizik, rozhodováním, nastavováním a dosahováním cílů a zlepšováním výkonnosti. Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující: revize zásad managementu rizik, které jsou klíčovými kritérii pro jeho úspěch; zviditelnění významu vedení ze strany vrcholového vedení a integrování managementu rizik, počínaje správou organizace; větší důraz na soustavně se opakující povahu managementu rizik, která upozorňuje na to, že nové zkušenosti, znalosti a analýzy mohou vést ke změně prvků procesů, činností i opatření (pro řízení) v každém stádiu procesu; zefektivnění obsahu s větším zaměřením na udržování modelu otevřených systémů tak, aby vyhovoval různým potřebám a kontextům. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 31000 (01 0351) z října 2010.

ČSN EN 287-6 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina. Tento dokument specifikuje hlavní požadavky, hranice, podmínky kontroly a požadavky přijetí, stejně jako související kontrolní dokumenty svářečů pro svařování litinových zkušebních kusů a součástí. Do normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje příklad osvědčení o kvalifikační zkoušce svářeče v anglickém, francouzském a německém jazyce. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 287-6 (05 0711) z listopadu 2018. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 287-6:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 287-6 z listopadu 2018 převzala EN 287-6:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra. Tato část ISO 15618 určuje základní požadavky, rozsahy oprávnění, podmínky zkoušky, požadavky pro schválení a certifikaci pro provedení kvalifikační zkoušky svářečů-potápěčů. Tato část ISO 15618 se používá pro svařování ocelí v mokrém hyperbarickém prostředí. Doporučený formát certifikátu je v Příloze A. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) z dubna 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 15618-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco EN ISO 15618-1 z dubna 2017 převzala EN ISO 15618-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 14918 (03 8750) Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14918 (03 8750) ze srpna 1999.

ČSN EN 14325 (83 2733) Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14325 (83 2733) z října 2004.

ČSN EN ISO 18640-1 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení.

ČSN EN ISO 18640-2 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem.

ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) z května 1999.


ČSN EN ISO 23125 (20 0701) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření pro vyloučení nebezpečí nebo omezení rizik ve čtyřech skupinách soustruhů a soustružnických centrech, která jsou určena primárně pro tvarování kovu obráběním. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23125 (20 0701) ze srpna 2015. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 23125:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2015 převzala EN ISO 23125:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Tato norma byla přepracována tak, aby zcela respektovala ustanovení revidované ČSN EN 81-80, která řeší problematiku odstraňování zjištěných významných nebezpečí a provozních rizik dříve instalovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů a ČSN EN 81-21+A1, která řeší problematiku konstrukcí nových výtahů instalovaných v existujících (stávajících) budovách, kdy vnitřní uspořádání těchto budov neumožňuje zcela splnit konstrukční požadavky uvedené v harmonizovaných konstrukčních ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4011 z června 2004.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Tato část HD 60364 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků. V porovnání s předchozím vydáním byly mimo jiné vypuštěny národní přílohy, které obsahovaly pasáže z jiných norem. Převzaté informace byly při revizi norem, z nichž bylo čerpáno, obtížně udržovatelné v aktuálním stavu. Podrobnosti pro správné používání této normy budou rozpracovány v připravované TNI. S účinností od 7. 7. 2020 se nahrazuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ze srpna 2007, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

ČSN EN 50647 (36 7927) Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

Tato evropská norma uvádí obecný postup pro posouzení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím (EMF) na pracovištích spojených s výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie a k prokázání shody s nejvyššími přípustnými hodnotami a referenčními hodnotami, které jsou stanoveny ve směrnici Rady a Evropského parlamentu „EMF“ 2013/35/ES. Má úlohu specifické normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl.

ČSN EN 15695-1 (47 0414) Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy

Tato evropská norma platí pro kabiny zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů. Jejím účelem je omezit vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám při aplikaci přípravků na ochranu rostlin (PPP) a tekutých hnojiv. Tato evropská norma stanovuje různé kategorie kabin zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů a příslušné požadavky a zkušební postupy za účelem omezení vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám, když je uvnitř kabiny. Norma také stanovuje informace, které mají být poskytnuty výrobcem traktoru nebo samojízdného postřikovače. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15695-1 (47 0414) z června 2010.

ČSN EN ISO 14123-2 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

Tato část ISO 14123 ustanovuje metodologii, která vede k volbě kritických faktorů vztahujících se k emisím nebezpečných látek za účelem specifikovat vhodného postupy ověření. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14123-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 14123-2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.


ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, zahrnuje pokyny pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a zpětné využívání chladiv. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3 (14 0647) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 378-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 378-3 z června 2017 převzala EN 378-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 50849 (36 8012) Nouzové zvukové systémy. Tato evropská norma stanovuje provozní požadavky na zvukové systémy, které jsou určeny především k vysílání informací pro ochranu života rozhlasem v jedné nebo více stanovených oblastech v nouzovém stavu. Uvádí také charakteristiky a zkušební metody, které jsou potřebné ke specifikaci systému. Původní evropská norma EN 60849 byla technicky revidována, byl aktualizován text normy a příloh A až C. Měření srozumitelnosti řeči je založeno na EN 60268-16. Oblast použití normy nyní neobsahuje požadavky na elektrickou požární signalizaci. S účinností od 3. 3. 2020 se nahrazuje ČSN EN 60849 (36 8012) ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana. Tato mezinárodní norma specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika. Uvádí základní pojmy a metodologii technických opatření pro požární prevenci a požární ochranu, která musí být dodržena při konstrukci a výrobě strojního zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) z července 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19353:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 19353:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 8041-1 (01 1403) Vibrace působící na člověka – Měřicí přístroje – Část 1: Vibrometry k obecnému použití. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8041 (36 4806) z prosince 2005.

ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12397 (27 3013) z května 2005.

ČSN EN 13200-8 (73 5905) Zařízení pro diváky – Část 8: Management bezpečnosti.

ČSN EN 207 (83 2451) Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru). Touto normou se nahrazuje ČSN EN 207 (83 2451) z července 2010.

ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy.

ČSN EN ISO 27500 (83 3598) Organizace zaměřená na člověka – Zdůvodnění a obecné principy.


ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Tato norma stanovuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v laboratořích chemických, biochemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních, potravinářských a ve zkušebnách, ve kterých se nakládá s chemickými látkami, a v místnostech, které slouží jako potřebné zázemí, nebo kde se nachází příslušenství potřebné pro provádění souvisících prací (např. váhovny, fotolaboratoře, příruční sklady, umývárny laboratorního nádobí). Tato norma se vztahuje také na školní laboratoře a jejich zázemí (např. příruční sklady). Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou: zařazení nové kapitoly o školních laboratořích, rozšíření terminologie a doplnění nové informativní přílohy C Vzor pro vypracování karty BOZP. Touto normou se nahrazuje ČSN 01 8003 z října 2002.

ČSN EN ISO 3691-3 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny. Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování, doplňující ty z ISO 3691-1, pro manipulační vozíky s vertikálním nenaklápěcím stožárem. Regionální požadavky navíc k ustanovením této části ISO jsou v ISO/TS 3691-7 a ISO/TS 3691-8. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809) z července 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3691-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2017 převzala EN ISO 3691-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 1570-2 (27 5011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly –Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky použitelné pro zdvihací stoly představující následující charakteristiky: – sloužící pro více než dvě pevná nakládací místa konstrukce; – schopné míjet nakládací místa; – navržené výhradně pro zdvihání a spouštění zboží a ne osob; – přístupné osobám pouze ve fázích nakládání/vykládání; – s rychlostí pojezdu ne větší než 0,15 m/s; – trvale instalované. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1570-2 (27 5011) z května 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1570-2:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2017 převzala EN 15702:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 50436-3 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení – Zkušební metody a požadavky na vlastnosti – Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele. Účelem této evropské normy je poskytnout praktické pokyny pro volbu, instalaci, používání a údržbu protialkoholových blokovacích zařízení. Jsou zaměřeny na všechny, kdo se zajímají o protialkoholová blokovací zařízení, a na společnosti, které prodávají a instalují protialkoholová blokovací zařízení, odběratele a uživatele pro komerční, odborné nebo soukromé používání. Tato evropská norma podává informace o protialkoholovém blokovacím zařízení a o tom, jak má být používáno.

ČSN EN 609-1 (47 0197) Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnost štípačů polen – Část 1: Klínové štípače. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci vodorovných a svislých klínových štípačů, konstruovaných pro štípání polen na palivové dřevo, bez ohledu na druh použitého zdroje energie. Nové vydání této normy se přibližuje k novému specifickému přístupu, který hodnotí nebezpečí výslovně podle typu stroje. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 609-1+A2 (47 0197) z dubna 2010.

ČSN EN 131-2+A2 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení. Tato evropská norma specifikuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení přenosných žebříků. S účinností od 31. 12. 2017 se nahrazuje ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) z prosince 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16665 (49 3831) ze srpna 2015.

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. V porovnání s původní normou dochází k rozdělení kapitol normy na požadavky na návrh a požadavky na provedení. Původní příloha C o skleněném zábradlí a skleněných zábradelních výplních se přesunula do hlavní části normy. Jsou doplněny požadavky na provedení zábradlí z různých materiálů. Nově jsou rozpracovány požadavky na zábradlí před otvíravým oknem s nízkým parapetem. Touto normou se nahrazuje ČSN 74 3305 z ledna 2008.

ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika. Tato část ISO 374 určuje požadavky na ochranné rukavice, které mají chránit uživatele před nebezpečnými chemikáliemi, a definuje termíny, které mají být použity. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 374-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 374-1 z června 2017 převzala EN ISO 3741:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním, propíchnutím a případně nárazem. Norma je určena k používání ve spojení s EN 420. Zkušební metody vyvinuté v této normě mohou být použitelné také pro chrániče paží. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 388:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 388 z června 2017 převzala EN 388:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 527-2 (91 1105) Kancelářský nábytek – Pracovní stoly – Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost. Tato evropská norma určuje požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost pracovních stolů a desek, určených pro kancelářské činnosti prováděné vsedě, vestoje nebo při střídání pozic stání a sezení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 527-2 (91 1105) ze srpna 2005.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 16093 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pily na studený kov. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13898+A1 (20 0723) z října 2009.

ČSN EN 12574-3 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpad – Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12574-3 (26 9382) z května 2006.

ČSN EN 13796-1 až ČSN EN 13796-3 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy. Touto normou se nahrazují části ČSN EN 13796-1 až 3 (27 3021) z ledna 2006.

ČSN EN ISO 15005 (30 0611) Silniční vozidla – Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů – Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15005 (30 0611) z května 2003.

ČSN EN ISO 15008 (30 0614) Silniční vozidla – Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů – Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15008 (30 0614) ze září 2009.

ČSN EN ISO 10256-1 (83 2163) Ochranné prostředky pro lední hokej – Část 1: Obecné požadavky.

ČSN EN 1496 (83 2670) Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1496 (83 2670) z července 2007.

ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15025 (83 2750) z června 2003.

ČSN EN ISO 9241-112 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 112: Principy pro prezentaci informace.

ČSN EN ISO 9241-392 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů.

ČSN EN ISO 20685-2 (83 3589) Ergonomie – 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze – Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu.


ČSN EN 50527-1 ed. 2 (36 7922)

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně. Tato evropská norma uvádí postup pro hodnocení rizika vystavení zaměstnanců s jedním nebo více aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím na pracovišti. Popisuje, jak se má provádět obecné hodnocení rizika a jak určovat, zda je nezbytné provádět podrobné hodnocení rizika. Oproti předchozí normě byly do textu zapracovány požadavky směrnice 2013/35/ES o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Byla zrušena kapitola 2 Vztah k dalším normám. S účinností od 4. 7. 2019 se nahrazuje ČSN EN 50527-1 (36 7922) z února 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (36 7922)

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory. Tato evropská norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardiostimulátory. Do textu normy byly zapracovány požadavky směrnice 2013/35/ES o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. S účinností od 4. 7. 2019 se nahrazuje ČSN EN 50527-2-1 (36 7922) z dubna 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením - není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) z prosince 2012. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky navržené k pojezdu se zdviženým břemenem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1726-2 (26 8809) z listopadu 2001. Norma bude přeložena.

ČSN EN 1909 (27 3012) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1909 (27 3012) z května 2005. Norma bude přeložena.

ČSN EN 4179 (31 0430) Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4179 (31 0430) z května 2010.

ČSN EN 16704-1 (73 6335) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 374-1 (83 2310) z května 2004. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 374-5 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů.

ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) z června 2004. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 9151 (83 2748) Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 367 (83 2748) z května 1995.

ČSN EN 15051-2+A1 (83 3620) Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15051-2 (83 3620) z května 2014.


ČSN EN 60974-4 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

Tato část IEC 60974 stanovuje postupy pro pravidelné kontroly a kontroly po opravě pro zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu. Tyto zkušební postupy jsou také vhodné pro údržbu. Tato norma platí pro zdroje na obloukové svařování a procesy s ním spojené konstruované v souladu s IEC 60974-1 nebo IEC 60974-6. Oproti předchozímu vydání obsahuje norma významné technické změny. S účinností od 25. 8. 2019 se nahrazuje ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Společné požadavky.

Tato část ISO 11111 specifikuje bezpečnostní požadavky pro často se vyskytující společná nebezpečí textilních strojů a nebezpečí určitých prvků strojů jsou zahrnuta v ISO 11111-2 až ISO 11111-7. Tato řada norem je doplněna normami typu C ISO 9902 (všechny části), pokud jde o měření emisí hluku a ISO 23771, pokud jde o opatření na snížení emisí hluku. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) z listopadu 2016. Proti normě ČSN EN ISO 11111-1 z listopadu 2016 byly provedeny formální změny normy EN ISO 11111-1 z června 2016, které se v této normě zobrazují.

Byla vydána řada norem ČSN EN ISO 14122-1 až 4 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením, části:

 1. Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi
 2. Pracovní plošiny a lávky
 3. Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
 4. Pevné žebříky

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14122-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z prosince 2016 převzala EN ISO 14122-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Řada ISO 14122 jako celek je použitelná jak pro pevně umístěné, tak pro pohyblivé strojní zařízení, kde jsou nezbytné pevné prostředky přístupu. Není použitelná pro poháněné prostředky přístupu, jako jsou výtahy, eskalátory nebo jiná zařízení speciálně navržená pro zdvihání osob mezi dvěma úrovněmi.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1570-2 (27 011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly – Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná stanoviště v budově, pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s.

ČSN EN 61058 -2- 6 (35 4107) Spínače pro spotřebitele – Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice.

ČSN EN 16763 (763304) Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy.

ČSN EN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6385 (83 3510) ze září 2004.