Filtrovat
Druhý plakát z kampaně pro zaměstnavatele pod názvem 𝐂𝐇𝐂𝐄𝐓𝐄-𝐋𝐈 𝐔𝐒̌𝐄𝐓𝐑̌𝐈𝐓, 𝐕𝐒𝐀𝐃̌𝐓𝐄 𝐍𝐀 𝐄𝐑𝐆𝐎𝐍𝐎𝐌𝐈𝐈 se věnuje problematice pracovního stresu. Cílem této  kampaně je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.

pu newPředstavujeme vám novou příručku PRACOVNÍ ÚRAZY: správná praxe pro malé a střední podniky, která je určena zaměstnavatelům, zvláště těm s menším počtem zaměstnanců, u kterých nepůsobí odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Shrnuje základní práva a povinnosti v oblasti pracovních úrazů – zaměstnavatelů, zaměstnanců, orgánů inspekce práce a pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

2plakatDruhý plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ se zabývá pracovním stresem.

Stresem se rozumí psychický stav jedince, kdy je ohrožena jeho integrita a hrozí poškození organizmu. Stres je důsledkem působení určitých událostí nebo činitelů, jež jsou označované jako stresory. Odezva na působení stresorů (stresová reakce) se obvykle projevuje změnami ve vegetativních funkcích (např. v srdečně-cévním či v zažívacím systému) a v prožívání, jako je úzkost, strach, pocity napětí atd. 

Ke stažení 

obecne zhodnoceni1 Medium

Tento nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u zubních lékařů. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky, a na rizika typická pro tuto oblast.

Plakát ke stažení zde.

Nástroj OiRA

Obecné zhodnocení je základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej ale použít pro další podnikající subjekty.

Zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti, budou mít nárok na vyšší nemocenskou. Poslanecká sněmovna schválila novelu, podle které budou po 31. dni pracovní neschopnosti nemocní dostávat 66 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 61. dne nemoci se dávka zvýší na 72 procent.

Novelu musí ještě projednat a schválit Senát a podepsat prezident, platit by mohla od příštího roku.

Přehled nejdůležitějších novinek

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – č. 155/2013 Sb., č. 182/2014 Sb., č. 205/2015 Sb. (od 1.10.2015) – zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů – novela č. 267/2015 Sb. (od 1.12.2015) – kategorizace práce, zacházení s chemickými látkami nebo směsmi, správní delikty a přestupky
 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – č. 88/2016 Sb. (od 1. 5. 2016)

 

adminTento nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u administrativních pracovníků. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky.

Plakát ke stažení zde.

Nástroj OiRA

ZnačkaPoužití – umístění značkyPoznámka
unik1 Na únikové cestě – chodbě, označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru

Směry úniku – varianty:  •      vlevo

  •      vpravo


unik2 Na schodišti, které tvoří únikovou cestu, označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru

Směry úniku – varianty:  •      vpravo dolů

  •      vpravo nahoru

  •      vlevo dolů

  •      vlevo nahoru


unik3 Nad dveře únikového východu, označení dveří na únikové cestě v přímém směru  
uik4 Vedle dveří v únikové cestě nebo v prostoru, označení průběžného směru úniku  
unik5 Na únikové cestě, označení směru úniku

Směry úniku – varianty:  •      oboustranné použití


 unik6 Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou, označení směru úniku pro imobilní osoby

Směry úniku – varianty:  •      vlevo

  •      vpravo


unik7

 Na únikové cestě, označení směru k únikovému žebříku


Směry úniku – varianty:  •      vlevo

  •      vpravo


unik8 Nad dveře, které jsou únikovým východem Doplňková značka
unik9 Nad dveře, které jsou nouzovým východem Doplňková značka
unik10 Nad dveře z daného prostoru, zejména do volného prostranství Doplňková značka
unik11 Nad dveře, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině Doplňková značka
unik12 Na únikové cestě nebo nad dveře, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině Doplňková značka
unik13 Na únikové cestě, označení směru úniku, vhodná v kombinaci s textovými značkami: únikový východ, exit atd. Doplňková značka
unik14 Na únikové cestě, označení směru k dosažení bezpečí, vhodná v kombinaci s textovými značkami: únikový východ, exit atd.

Doplňková značka


Směry úniku – varianty:  •      čtyřstranné použití


unik15 Na únikové cestě nebo schodišti, označení směru k dosažení bezpečí, vhodná v kombinaci s textovými značkami: únikový východ, exit atd.

Doplňková značka


Směry úniku – varianty:  •      čtyřstranné použití


 unik16bunik16a Na dveře, nejlépe poblíž kliky, označení směru otevírání dveřního křídla

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:


„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

unik17 Na pracovišti, nejlépe v blízkosti telefonu, zřetelné vyznačení čísel tísňového volání  

Future Healthy Workplaces Campaigns

Expozice nebezpečným látkám je na evropských pracovištích častější, než si řada lidí dokáže představit. Nebezpečné látky na pracovišti mohou způsobovat celou řadu zdravotních problémů a onemocnění i bezpečnostní rizika. Cílem kampaně pro období 2018–2019 je zvýšit povědomí o rizicích, která představují nebezpečné látky na pracovišti, a prosazovat kulturu prevence rizik.

Řada vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem čtvrté průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Průmyslová revoluce je spojená s nástupem trvalého, velice rychlého rozvoje systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií ve všech oblastech lidské činnosti, se změnou znalostí, způsobu myšlení, způsobu řízení podniků a celých výrobních procesů.

je určený pro využívání různorodých zdrojů (databází, informací a znalostí, úložišť informací, informačních systémů), v jehož prostředí jsou shromažďovány, zpracovávány a uživatelsky přívětivě prezentovány znalosti z oblasti prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Platforma je funkční ve virtuálním prostředí. Znalostní systém je primárně určen MPSV, dále také Radě vlády pro BOZP a jejím členům (zástupci ústředních orgánů státní správy, sociálních partnerů a dalších institucí).