Agenturní zaměstnávání

Podmínky agenturního zaměstnávání upravuje § 307a a §§ 308–309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce upravují §§ 58 až 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Agentura práce

Agenturou práce se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, nezávislá na veřejných orgánech, která poskytuje jednu nebo více služeb na trhu práce na základě povolení uděleného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (nabídka pracovních míst, nabídka zaměstnanců pro dočasné přidělení k práci u uživatele, jiné služby, které se vztahují k hledání zaměstnání – např. poskytování informací o zaměstnání).

Agentura práce může zprostředkovávat zaměstnání stejně jako úřady práce. Nejčastěji pak agentura práce vystupuje jako zaměstnavatel, který s občany uzavírá pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti za účelem dočasného přidělení svého zaměstnance k výkonu práce u jiné osoby – uživatele (tzv. agenturní zaměstnávání).

Agentura přiděluje svého zaměstnance dočasně k výkonu práce pro uživatele na základě dohody o dočasném přidělení uzavřené mezi ní a uživatelem. Dohoda musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Obsahové náležitosti dohody o dočasném přidělení jsou uvedeny v § 308 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Agentury práce zpravidla se svými zaměstnanci opakovaně uzavírají pracovní poměry na dobu určitou (odpovídající době dočasného přidělení), což jim umožňuje výjimka z ustanovení § 39 odst. 2 zákoníku práce, podle níž se na pracovní poměry agenturních zaměstnanců nevztahují omezení týkající se uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Uživatel má však povinnost informovat dočasně přidělené zaměstnance agentury o nabídce volných pracovních míst a umožnit jim tak pracovní zařazení u něj.

Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony jménem agentury práce.

Přidělení na základě písemného pokynu

Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného pokynu, který obsahuje:

a) název a sídlo uživatele,

b) místo výkonu práce u uživatele,

c) dobu trvání dočasného přidělení,

d) určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji,

e) podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce,

f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele. Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání (cizinci mimo EU).

Ukončení dočasného přidělení

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.

Srovnatelný zaměstnanec

Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance (dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla).

Časové omezení dočasného přidělení

Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích (toto omezení neplatí v případě, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou).