Kategorie:

Národní akční program (NAP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2019 – 2020 je prováděcím dokumentem Národní politiky BOZP, který byl schválen Radou vlády pro BOZP a který nabyl účinnosti dne 28. 3. 2019. Program je rozdělen do 7 základních priorit a v jejich rámci jsou definována konkrétní prioritní opatření:

 • zajištění financování systému BOZP,
 • prevence pracovních rizik,
 • pracovně lékařské služby
 • rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání,
 • bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů
 • výzkum a vývoj,
 • vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP.
Kategorie:

Národní akční program (NAP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2017 – 2018 je prováděcím dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008. Rada vlády na svém 57. zasedání dne 20. března 2018 vyhodnotila stav plnění 32 úkolů stávajícího NAP BOZP za období roku 2017. Pro přehlednost je ponecháno jejich číselné označení a jsou (s přidáním jednoho nového úkolu č. 33), aktualizovány pro rok 2018 následovně:

Část I. - Úkoly NAP BOZP s termínem splnění v roce 2018 a) 10 úkolů stávajícího NAP BOZP (opatření č. 2, 4, 8 aţ 12, 16, 17, 20); b) 1 nově zařazený úkol (opatření č. 33).

Část II. - Stav plnění ostatních úkolů NAP BOZP pro období 2017 až 2018

Plný text

Kategorie:

Schválen Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014.
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2015 – 2016 je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008.
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap_bozp_2015-2016111.pdf

Kategorie:


Schválen Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012.
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2015 – 2016 je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008.
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap-2013-2014.pdf

Kategorie:

Schválen Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap-bozp-2011-2012.pdf
V návaznosti na úkoly přecházející z národního programu z předchozího období jsou pro léta 2011 – 2012 stanovena konkrétní opatření v následujících oblastech:

 • zajištění ekonomické podpory systému BOZP,
 • motivace všech subjektů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • zvýšení úrovně bezpečnosti technických zařízení,
 • cílená podpora prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zabezpečení kvalitní a dostupné pracovně lékařské péče,
 • řešení právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů na všech typech škol a školských zařízení,
 • systémové řešení ucelené rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání,
 • vzdělávání specialistů pro oblast BOZP,
 • podpora institucionálního výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
 • aplikace výsledků výzkumných úkolů při realizaci konkrétních projektů v praxi,
 • posílení a podpora systému inspekční a kontrolní činnosti BOZP.
Kategorie:

Schválen Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap_bozp_2009-2010.pdf
Národní program BOZP naplňuje deset prioritních oblastí Národní politiky BOZP a v souladu se „Strategií Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007-2012 je v něm věnována pozornost zejména:

 • zvýšení preventivní účinnosti dohledu nad zdravím (efektivita prevence v rámci poskytování pracovně lékařské péče),
 • vyrovnání se se sociálními a demografickými změnami (stárnutí společnosti a prodlužování aktivního věku),
 • novým trendům v zaměstnávání (OSVČ, agentury práce, migrace),
 • opatřením ve prospěch rehabilitace a opětovného začleňování pracovníků dlouhodobě vyloučených z trhu práce z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo zdravotního postižení,
 • účinnějšímu vynucování právních předpisů (inspekční orgány),
 • posílení soudržnosti dalších národních politik s cílem snížit celospolečenské ztráty z důvodu poškození zdraví z práce (BOZP, vzdělávání, veřejné zdraví, zaměstnanost, konkurenceschopnost),
 • začlenění tématiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do výchovných a vzdělávacích programů,
 • integraci otázek BOZP do podnikového systému řízení (zejména malé a střední podniky - motivace, technická pomoc, ekonomické pobídky, úloha zástupců zaměstnanců),
 • identifikaci nových a nastupujících rizik (stanovení priorit výzkumu a vývoje), podpoře duševního zdraví na pracovišti (zejména prevenci stresu a šikaně na pracovišti).