Průmysl 4.0

Vláda ČR

Vláda si byla vědoma nutnosti přijmout a řídit procesy (vytvářet vhodné podmínky) čtvrté průmyslové revoluce, dnes i v nejbližší budoucnosti nejvýznamnějších technologických, strukturálních i společenských změn.

Usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 729 k Iniciativě Průmysl 4.0

  • Vláda vzala na vědomí Iniciativu Průmysl 4.0, uvedenou v části III materiálu čj. 1034/16 (dále jen „Iniciativa“);
  • Vláda doporučila členům vlády zohlednit Iniciativu při přípravě a realizaci střednědobých politik v jejich působnosti a při přípravě souvisejících koncepčních a legislativních dokumentů; rozpracovat, zpřesnit či doplnit opatření identifikovaná v Iniciativě v jejich působnosti a spolupracovat přitom s koordinátorem digitální agendy České republiky a ministrem průmyslu a obchodu; koordinátorovi digitální agendy České republiky promítnout opatření usnesení do aktualizace Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu (usnesení vlády ze dne 18. května 2016 č. 445, k návrhu řešení koordinace digitální agendy na národní úrovni); koordinátorovi digitální agendy České republiky nadále monitorovat ve spolupráci se členy vlády a hospodářskými a sociálními partnery vývoj agend spojených se 4. průmyslovou revolucí a opatření členských států Evropské unie a relevantních orgánů a institucí Evropské unie v této oblasti;
  • Vláda uložila předsedovi vlády založit ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy České republiky a dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci Společnost 4.0 jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí; místopředsedovi vlády pro výzkum, vývoj a inovace a předsedovi Rady pro výzkum vývoj a inovace zajistit v pracovních formacích Úřadu vlády - Sekce pro vědu, výzkum a inovace a na jednáních Rady pro výzkum vývoj a inovace přiměřenou koordinaci aktivit v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyplývající z Iniciativy;
  • Vláda vyzvala hospodářské a sociální partnery, zejména představitele Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory České republiky, aby představili vlastní iniciativy, kterými mohou aktivně přispět k implementaci a realizaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí; hospodářské a sociální partnery, zejména představitele Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářské komory České republiky a zástupce akademických a vědeckých obcí ke spolupráci s koordinátorem digitální agendy České republiky na krocích směřujících ve smyslu bodu III/1 usnesení k založení a činnosti Aliance Společnost 4.0, jakožto koordinačního mechanismu, a přispěli tak k implementaci a realizaci iniciativ spojených s digitalizací ekonomiky a společnosti a se 4. průmyslovou revolucí.

Usnesení vlády České republiky ze dne 17. října 2016 č. 917 k aktualizovanému Akčnímu plánu pro rozvoj digitálního trhu a ke 2. zprávě o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu

  • Vláda schválila aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, obsažený v části III materiálu čj. 1060/16;
  • Vláda vzala na vědomí 2. zprávu o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, obsaženou v části IV materiálu čj. 1060/16;
  • Vláda uložila členům vlády průběžně spolupracovat při plnění opatření obsažených v části III materiálu čj. 1060/16; zohledňovat otázku digitalizace ekonomiky a společnosti a zároveň opatření uložená v části III materiálu čj. 1060/16 v připravovaných strategických dokumentech;
  • Vláda vyzvala hospodářské a sociální partnery ke spolupráci při plnění opatření obsažených v části III materiálu čj. 1060/16.
Přehled národních iniciativ k Průmyslu 4.0

prumysl 4 0Národní iniciativa Průmysl 4.0 - dokument Ministerstva průmyslu a obchodu (září 2015) seznamuje se samotným pojmem Průmysl 4.0 a dále se zabývá tématy, jako jsou např. technologické předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce, vzdělávací soustavu či regulatorní prostředí. Jedná se o zcela novou filozofii přinášející celospolečenskou změnu. Dochází k propojování dvou světů – světa reálných fyzických objektů (strojů, zařízení, robotů, výrobků, lidí) a světa virtuálního, kde může být každá fyzická jednotka v té či oné podobě dostatečně virtuálně reprezentována, zastupována a její chování simulováno softwarovým modulem. Již dnes dochází doslova k prorůstání obou světů.

Iniciativa Průmysl 4.0 - rozsáhlý dokument vytvořený mnohočlenným týmem odborníků pod vedením prof. Vladimíra Maříka (80 odborníků z různých oblastí a sfér české ekonomiky). Tento dokument navazuje na stručný výchozí dokument Národní iniciativy Průmysl 4.0, který vznikl z podnětu MPO a jehož účelem bylo téma představit a rozvířit celospolečenskou diskusi o potřebě akčního plánu pro vyhlášení a implementaci iniciativy Průmyslu 4.0. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout klíčové informace související s tématem čtvrté průmyslové revoluce, ukázat možné směry vývoje a nastínit návrhy opatření, která by mohla nejen podpořit ekonomiku a průmyslovou základnu ČR, ale pomoci připravit celou společnost na absorbování této technologické změny. Jedině tak lze zajistit dlouhodobou ekonomickou atraktivitu a konkurenceschopnost ČR. Dokument obsahuje obrovské množství významných informací (vč. technicko- technologických), které bude třeba hlouběji analyzovat k využití pro identifikování dalšího směru vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro budoucí stanovení možné prevence rizik vyplývajících z nových forem pracovních činností a užití nových materiálů.

dopadyDopady digitalizace na trh práce v ČR a EU - sérii diskuzních dokumentů Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády (SEZ) zpracovává Oddělní strategie a trendů EU. Slouží jako komplexní diskuzní podklad k tématům s ekonomickou a evropskou relevancí. Analytické dokumenty v této sérii jsou informačním materiálem k debatě pro odbornou i širokou veřejnost. Plní roli diskuzních podkladů a nepředstavují pozici SEZ.

iniciativaIniciativa Práce 4.0 - studie Ministerstva práce a sociálních věcí, která se konkrétně zabývá očekávanými dopady digitalizace (informatizace a kybernetizace) na oblast zaměstnanosti, trhu práce a na vybrané, s těmito oblastmi spojené sociální aspekty. Značná pozornost je věnována také otázkám dalšího vzdělávání, jehož rozvoj a účast v něm je nezbytným předpokladem pro osvojování si znalostí a dovedností nově požadovaných trhem práce. Na základě rozboru vybraných aspektů dopadu technologického vývoje na trh práce byla ke každé analyzované oblasti navržena široce pojatá opatření.

 

akcni planAkční plán pro rozvoj digitálního trhu - Vláda schválila aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Jde o klíčový materiál pro postup České republiky v digitalizaci a rozvoji digitální ekonomiky. Akční plán je zároveň prvním materiálem, který vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy ČR a po detailní diskusi s ministerstvy, hospodářskými a sociálními partnery a ICT byznysem.

 

alianceAliance Společnost 4.0 - Materiál Aliance Společnost 4.0 byl Vládě předložen předsedou vlády v souvislosti s naplňováním opatření uvedeného v Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu (opatření 1.5 Založení Aliance Společnost 4.0), jehož cílem je strategicky řídit a propojovat jednotlivé aktivity zahájené Iniciativou Průmysl 4.0 a pokračujícími resortními strategiemi např. Práce 4.0 pod souhrnným pojmem Společnost 4.0 tak, aby se vzájemně vhodně doplňovaly a navazovaly na sebe. Důvodem vzniku Aliance je efektivní provádění agend spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí – agendy tzv. Společnosti 4.0. Pojem Společnost 4.0 zahrnuje zejména nové přístupy a možnosti v oblastech nových technologií, průmyslu, podnikání ve výrobě a službách, energetiky, surovin, trhu práce, vzdělávání, výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, legislativy, standardizace, digitalizace, fiskální a monetární politiky, bezpečnosti a kyberbezpečnosti, e Governmentu, infrastruktury rychlého internetu, smart cities, smart region/regionálního rozvoje a internetu věcí a služeb.

pohledyMakroekonomická reflexe agendy průmysl 4.0 z pozice odborů (ČMKOS) - Autor Jaroslav Šulc problematiku agendy Průmyslu 4.0 přibližuje pomocí srovnávací metody, a to na příkladu shodných a odlišných rysů s podobně zásadními přeměnami, zejména pokud jde o průmyslovou revoluci první a druhou. Těm je dán v textu poměrně větší prostor v porovnání se třetí průmyslovou revolucí, protože její projevy jsou obecně známé, neboť probíhají (a dobíhají) prakticky trvale všude kolem.

 

narodni konventSpolečnost 4.0Národní konvent - Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 10. ledna svá doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 2. prosince 2016. Diskuze se zaměřila především na klíčové výzvy v budování Společnosti 4.0, podporu aktivit 4.0 a jejich strategické naplňování. Doporučení vznikla ve spolupráci s obsahovým garantem kulatého stolu Hospodářskou komorou České republiky. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. Průmyslová revoluce zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství, včetně souvisejících oblastí s dopadem do celé společnosti. Klíčové je, aby výsledky dopadů agend směřovaly k praktickému fungování a reflexi potřeb průmyslové výroby. V širším pojetí vytváří Společnost 4.0 rámec souvisejících oblastí jak technologického, tak celospolečenského rozměru.