PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

Zpráva se zabývá ukazateli pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny a smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2014 a v časové řadě za posledních 10 let odděleně pro muže a ženy a jejich porovnáním. Zabývá se rozdělením na věkové skupiny a vývojem ukazatelů podle činnosti, odvětví, zaměstnání zraněného a zdrojů úrazu. Zvláštní pozornost je věnována závažným pracovním úrazům jejichž počet v posledních letech dramaticky vzrostl. Součástí analýzy jsou tabulky a grafy s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů komentovaných ve zprávě.

Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny mužů a žen v letech 2005 – 2014

Analýza pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, k nimž došlo v České republice v letech 2005 - 2014, vychází ze souboru dat v systému SÚIP. Nejsou zde proto obsaženy případy, které podléhají dozoru systému ČBÚ. Počty zaměstnaných v národním hospodářství jsou ze zdroje ČSÚ. Základními ukazateli pracovní úrazovosti jsou počty případů, procenta a četnost případů na 100 zaměstnaných v NH.

V tabulkách a grafech (č. 1, 2 a 3) je uvedena četnost případů zvlášť pro ženy a muže a dohromady podle věkových skupin v ČR v posledních deseti letech. Z grafu č. 1 je zřejmé jak četnost případů v průběhu let klesala, především do roku 2012. Věková skupina 20 – 24 let měla četnost případů vysokou a věková skupina 15 – 19 let dokonce velmi vysokou. V dalších grafech je pak znázorněna četnost případů mužů a žen zvlášť. Pokles celkové úrazovosti je způsoben převážně poklesem četnosti případů u mužů. V grafu č. 3 (ženy) je zřejmé, že pokles četnosti případů za posledních deset let je menší než u mužů (graf č. 2). Od 65 let věku zaměstnance jsou hodnoty četnosti přibližně stejné u mužů i žen.

Tabulka č. 1 - Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách (2005 – 2014)

rok/věk 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
2005 4,26 2,72 1,45 1,39 1,22 1,18 1,18 1,27 1,37 1,16 0,83
2006 6,45 2,77 1,45 1,37 1,21 1,15 1,16 1,28 1,29 1,02 0,57
2007 4,64 2,60 1,34 1,25 1,18 1,11 1,05 1,14 1,28 1,18 0,61
2008 5,85 2,46 1,23 1,17 1,08 1,02 1,00 1,08 1,13 0,93 0,53
2009 2,96 1,60 0,85 0,81 0,77 0,76 0,76 0,83 0,89 0,68 0,37
2010 3,26 1,69 0,88 0,81 0,79 0,78 0,80 0,87 0,91 0,77 0,39
2011 6,41 1,84 0,87 0,80 0,77 0,75 0,74 0,77 0,86 0,67 0,32
2012 5,67 1,82 0,87 0,75 0,75 0,70 0,71 0,76 0,83 0,65 0,35
2013 4,86 1,84 0,84 0,73 0,72 0,71 0,70 0,71 0,83 0,70 0,33
2014 2,28 1,91 0,89 0,76 0,69 0,77 0,71 0,76 0,81 0,85 0,33
průměr 4,66 2,13 1,07 0,98 0,92 0,89 0,88 0,95 1,02 0,86 0,46

 

Tabulka č. 2 - Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách (2005 – 2014), muži

rok/věk 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
2005 5,84 3,82 1,98 1,80 1,60 1,55 1,54 1,61 1,66 1,32 0,89
2006 8,44 3,97 2,00 1,77 1,57 1,52 1,53 1,65 1,62 1,18 0,57
2007 5,73 3,63 1,85 1,58 1,49 1,45 1,35 1,43 1,56 1,44 0,64
2008 7,48 3,39 1,68 1,45 1,33 1,32 1,30 1,33 1,38 1,08 0,57
2009 3,81 2,13 1,16 0,99 0,95 0,96 0,94 1,01 1,07 0,81 0,38
2010 3,71 2,26 1,17 0,97 0,96 0,94 0,98 1,03 1,10 0,92 0,39
2011 7,36 2,44 1,16 0,96 0,92 0,91 0,91 0,91 1,05 0,78 0,33
2012 7,12 2,43 1,15 0,90 0,90 0,84 0,87 0,91 1,00 0,79 0,34
2013 5,89 2,45 1,14 0,89 0,87 0,84 0,86 0,82 0,98 0,86 0,36
2014 2,71 2,48 1,20 0,93 0,83 0,92 0,85 0,88 0,94 1,03 0,38
průměr 5,81 2,90 1,45 1,23 1,14 1,12 1,11 1,16 1,23 1,02 0,49

 

Tabulka č. 3 - Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách (2005 – 2014), ženy

rok/věk 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
2005 2,15 1,15 0,62 0,76 0,75 0,77 0,81 0,92 0,92 0,77 0,71
2006 3,36 1,13 0,62 0,75 0,77 0,72 0,75 0,90 0,78 0,63 0,57
2007 2,72 1,15 0,57 0,71 0,77 0,72 0,73 0,84 0,87 0,59 0,56
2008 3,34 1,12 0,57 0,72 0,74 0,67 0,69 0,83 0,76 0,57 0,47
2009 1,70 0,80 0,39 0,51 0,54 0,53 0,57 0,64 0,65 0,40 0,35
2010 2,41 0,85 0,43 0,53 0,56 0,59 0,59 0,70 0,68 0,44 0,40
2011 4,73 0,94 0,43 0,53 0,57 0,56 0,55 0,63 0,61 0,42 0,30
2012 3,40 0,95 0,45 0,48 0,55 0,53 0,55 0,59 0,62 0,35 0,35
2013 3,03 0,94 0,42 0,46 0,53 0,55 0,54 0,58 0,65 0,38 0,30
2014 1,56 1,03 0,45 0,48 0,51 0,59 0,55 0,62 0,66 0,46 0,27

průměr

2,84 1,01 0,50 0,59 0,63 0,62 0,63 0,72 0,72 0,50 0,43

 

Graf č. 1 – Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách (2005 – 2014)

 

cetnost 3skupinyDo roku 2007 činila četnost případů u žen průměrně cca 50% četnosti případů mužů, od roku 2008 došlo k nárůstu poměru četnosti případů u žen až na 59%. Tento nárůst byl způsoben poklesem četnosti těchto pracovních úrazů, kdy četnost případů u mužů klesala dynamičtěji než u žen.

Věková skupina od 65 let měla přibližně stejnou četnost případů u mužů i žen a to průměrně za 10 let 89% (v tabulce vyznačeno tučně červeně).

Věková skupina 50 – 54 let vykázala průměrné procento za deset let 64% četnosti případů u mužů, což je druhá nejvyšší zaznamenaná hodnota.

Věková skupina 25 - 29 let vyklázala naopak za posledních deset let nejnižší hodnoty průměrného procenta a to 35% četnosti mužů. Obdobně na tom byla (36%) i věková skupina 20 – 24 let.

 

Pracovní úrazovost vybraných věkových skupin mužů a žen v letech 2012 - 2014
Muži a ženy, věková skupina od 65 let v letech 2012 - 2014

V této věkové skupině byl poměr četnosti případů ženy – muži za posledních 10 let nejvyšší a to v průměru 89 %.
Zastoupení zdrojů úrazu bylo jednotlivých v letech 2012 – 2014 v této věkové skupině obdobné.

V roce 2012 se zde událo 160 těchto pracovních úrazů mužům a 115 ženám (celkem 275).
Nejčastěji zastoupené byly zdroje úrazu:

 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé) - muži 38 a ženy 54 případů, celkem 92
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně) - muži 33 a ženy 25 případů, celkem 58
 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach - muži 34 a ženy 14 případů, celkem 48

Tyto tři zdroje úrazu způsobily ženám a mužům celkem 198 případů (72,0 % z 275).
Nejčastějším druhem nehody byly pády a to 149 případů (54,2 % z 275).

V roce 2013 se událo těchto pracovních úrazů 176 mužům a 117 ženám (celkem 293).
Nejfrekventovanější byly opět zdroje úrazu:

 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé) -  muži 48 a ženy 58 případů, celkem 106
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně) - muži 30 a ženy 31 případů, celkem 61
 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach - muži 52 a ženy 13 případů, celkem 65

Tyto tři zdroje úrazu způsobily ženám a mužům celkem 232 případů (79,2 % z 293).
Nejčastějším druhem nehody byly pády a to 173 případů (59,0 % z 293).

V roce 2014 se událo těchto pracovních úrazů 198 mužům a 97 ženám (celkem 295).
Tyto tři zdroje úrazu vykázaly 198 případů (67,1 % z 295, z toho pády 147, tj.49,8 %):

 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé) - muži 57 a ženy 35 případů, celkem 92
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně) - muži 27 a ženy 27 případů, celkem 54
 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach - muži 41 a ženy 11 případů, celkem 52
Ženy, věková skupina 25 - 29 let v letech 2012 - 2014

V této věkové skupině byl poměr četnosti případů ženy – muži za posledních 10 let nejnižší a to v průměru 35 %.

V roce 2012 se událo v této věkové skupině žen 948 těchto pracovních úrazů. 

Z toho nejčastěji zastoupené byly tyto zdroje úrazu:

 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach, 252 případů, tj. 26,6 %
 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé), 184 případů, tj. 19,4 %
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně), 89 případů, tj. 9,4 %
 • Stroje a zařízení stabilní 69 případů, tj. 7,3 %

Tyto čtyři zdroje úrazu způsobily celkem 594 případů (tj. 62,7 % z 948 případů).
K největšímu počtu z těchto 948 případů došlo při zacházení, manipulaci a zpracování hmotných věcí a při chůzi.

V roce 2013 se událo v této věkové skupině žen 927 těchto pracovních úrazů.

Z toho nejčastěji zastoupené byly tyto zdroje úrazu:

 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach, 236 případů, tj. 25,5 %
 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé), 187 případů, tj. 20,2 %
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně), 94 případů, tj. 10,1 %
 • Stroje a zařízení stabilní 80 případů, tj. 8,6 %

Tyto čtyři zdroje úrazu způsobily celkem 597 případů (tj. 64,4 % z 927 případů).

K největšímu počtu z těchto 927 případů došlo při zacházení, manipulaci a zpracování hmotných věcí a při chůzi.

V roce 2014 se v této věkové skupině ženudálo 966 těchto pracovních úrazů.

Z toho nejčastěji zastoupené byly tyto zdroje úrazu:

 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach, 200 případů, tj. 20,7 %
 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé), 159 případů, tj. 16,5 %
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně), 111 případů, tj. 11,5 %
 • Stroje a zařízení stabilní 100 případů, tj. 10,4 %

Tyto čtyři zdroje úrazu způsobily celkem 570 případů (tj. 59,1 % z 966 případů).
K největšímu počtu z těchto 966 případů došlo při zacházení, manipulaci a zpracování hmotných věcí a při chůzi.

Ženy, porovnání věkových skupin 25 – 29 a od 65 let v letech 2012 - 2014

Tyto věkové skupiny žen utrpěly pracovní úraz působením rozdílných zdrojů úrazu. S rostoucím věkem zraněných žen rostlo i zastoupení těchto zdrojů úrazu především u zdroje Budovy, stavební konstrukce, povrchy:

 • v úrovni země
 • nad úrovní země.

Klesající trend byl naopak zaznamenán u zdrojů úrazu:

 • materiály, předměty, výrobky, součásti strojů, vozidel, úlomky, prach
 • stroje a zařízení stabilní
 • ruční nářadí (všechny tři druhy)

S rostoucím věkem rostlo i zastoupení případů, k nimž došlo při chůzi. U věkové skupiny od 65 let zde bylo evidováno až 57 % (2012). Naopak při činnosti „zacházení, manipulace a zpracování (nespecifikováno a ostatní) s rostoucím věkem žen podíl případů klesal (14 %).

Pracovní úrazovost mužů a žen pod 25 a od 50 let

V následujících grafech je znázorněn vývoj hodnot u věkových skupin žen a mužů bázickými indexy za posledních deset let. Byly stanoveny rizikové skupiny zaměstnaců a to pod 25 let (15 – 24) a od 50 let (50+). Graf č. 2 se týká počtu zaměstnaných v národním hospodářství (ČSÚ), graf č. 3 pak pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny (SÚIP). U věkové skupiny 15 – 24 let je zřejmý pokles počtu zaměstnaných, naopak u ostatních věkových skupin byl zaznamenám nárůst počtu, největší u žen od 50 let. Uvedené pracovní úrazy zaznamenaly v desetiletém období celkový pokles, z toho u mužů větší než u žen. V roce 2014 došlo k nárůstu počtu těchto pracovních úrazů, zejména u věkové skupiny od 50 let.

Graf č. 2 - Bazické indexy zaměstnaných mužů a žen, věkové skupiny (2005-2014)

Bazické indexy zaměstnaných mužů a žen, věkové skupiny (2005-2014)

Graf č. 3 - Bazické indexy PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny (2005-2014)

Bazické indexy PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny (2005-2014)

 • Věková skupina zaměstnanců 15 - 24 let měla nejvyšší četnost případů u mužů i žen za sledovaných posledních 10 let.
 • Věková skupina od 50 let vykázala vyšší četnost mezi 55. a 59. rokem věku u mužů. U žen to bylo mezi 50. a 59. rokem věku. Od 65 let věku četnost případů prudce klesla u mužů.
 • Podíl počtu mladších zaměstnanců (15 – 24 let) za deset let klesl a starších zaměstnanců (od 50 let) naopak stoupl.
 • Podíl počtu uvedených pracovních úrazů věkové skupiny 25 - 49 let za deset let u mužů klesl a u žen naopak stoupl.

V grafech č. 4 a 5 je uveden podíl počtu zaměstnaných v národním hospodářství a pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny u sledovaných věkových skupin žen a mužů v roce 2014.

Graf č. 4 - Podíl počtu zaměstnaných mužů a žen, věkové skupiny v roce 2014 - ČSÚ

Podíl počtu zaměstnaných mužů a žen, věkové skupiny v roce 2014

 

Graf č. 5 - Podíl počtu PÚ s PN nad 3 dny mužů a žen, věkové skupiny, v roce 2014 - SÚIP

Podíl počtu PÚ s PN nad 3dny mužů a žen, věkové skupiny, v roce 2014 SÚIP

 

Ženy, věková skupina 15 - 24 let v letech 2012 - 2014

V této věkové skupině žen byl nejčastěji zastoupen zdroj úrazu Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach (24 – 28 %)

Tabulka č. 4 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen 15 – 24 let v letech 2012 - 2014

kód ZDROJ úrazu 2012 počet 2012 % 2013 počet 2013 % 2014 počet 2014 %
12 Pozemní vozidla 37 2,8 45 3,6 35 2,8
13 Ostatní dopravní prostředky 4 0,3 7 0,6 1 0,1
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 75 5,6 71 5,8 91 7,3
9 Stroje a zařízení mobilní 5 0,4 18 1,5 14 1,1
10 Stroje a zařízení stabilní 153 11,4 145 11,8 149 12,0
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 202 15,1 183 14,8 177 14,3
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 102 7,6 108 8,8 101 8,1
14 Materiály, předměty,výrobky, součásti strojů a vozidel, 372 27,8 301 24,4 323 26,0
6 Ruční nářadí nepoháněné 135 10,1 112 9,1 115 9,3
7 Ruční mechanické nářadí 23 1,7 23 1,9 24 1,9
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 41 3,1 50 4,1 26 2,1
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 68 5,1 58 4,6 64 5,2
18 Živé organismy a lidské bytosti 80 6,0 67 5,3 60 4,8
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 3 0,2 2 0,2 1 0,1
16 Ochranná zařízení a prostředky - - - - 2 0,2
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 12 0,9 11 0,9 14 1,1
99 Ostatní a (4) 26 1,9 33 2,6 45 3,6
  Celkem 1 338 100,0 1 234 100,0 1 242 100,0

 

Tabulka č. 5 - Činnost při úrazu, ženy 15 – 24 let v letech 2012 - 2014

kód činnost 2012 počet % suma %
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 248 18,5 18,5
3701 Chůze 229 17,1 35,7
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 160 12,0 47,6
1235 Řezání 127 9,5 57,1
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 72 5,4 62,5
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 37 2,8 65,2
1480 Ukládání n.s. 31 2,3 67,6
2000 Zacházení s živými živočichy n.s. 24 1,8 69,4
kód činnost 2013 počet % suma %
3701 Chůze 222 18,0 18,0
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 205 16,6 34,6
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 174 14,1 48,7
1235 Řezání 120 9,7 58,4
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 56 4,5 62,9
1480 Ukládání n.s. 41 3,3 66,2
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 39 3,2 69,4
kód činnost 2014 počet % suma %
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 246 19,8 19,8
3701 Chůze 198 15,9 35,7
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 158 12,7 48,4
1235 Řezání 103 8,3 56,7
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 64 5,2 61,9
1480 Ukládání n.s. 54 4,3 66,2
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 26 2,1 68,3

 

Ženy, věková skupina od 50 let v letech 2012 - 2014


V této věkové skupině žen byl nejčastěji zastoupen zdroj úrazu Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (32 – 37 %)

?tabulka?

Ženy, porovnání věkových skupin 15 - 24, 25 - 49 a od 50 let v letech 2012 - 2014

S rostoucím věkem zraněných žen rostlo zastoupení zdrojů úrazu především u zdrojů úrazu Budovy, stavební konstrukce, povrchy:

 • v úrovni země
 • nad úrovní země

Klesající trend byl naopak zaznamenán u zdrojů úrazu:

 • materiály, předměty, výrobky, součásti strojů, vozidel, úlomky, prach
 • stroje a zařízení stabilní.
 • ruční nářadí (celkem):
  • rok 2012: mladí 14,9 % – střední věk 9,7 % – starší 5,4 %,
  • rok 2013: mladí 15,1 % – střední věk 8,5 % – starší 5,1 %.
  • rok 2014: mladí 13,3 % – střední věk 10,1 % – starší 5,5 %.

S rostoucím věkem zraněných žen rostl i podíl počtu případů, k nimž došlo při chůzi a naopak klesal podíl počtu případů např. při činnostech „zacházení, manipulace a zpracování“ a „řezání“.

 • U žen 15 - 24 let byla na prvním místě činnost „zacházení, manipulace a zpracování“ (nespecifikováno a ostatní). Chůze byla až na místě druhém.
 • U žen 24 - 49 let byla činnosti „chůze“ a „zacházení, manipulace a zpracování“ (nespecifikováno a ostatní) přibližně stejně zastoupeny (24 – 28 %).
 • U žen od 50 let byla činnost „chůze“ na místě prvním a činnost „zacházení, manipulace a zpracování“ (nespecifikováno a ostatní) na místě druhém.

Na dalším místě byla u žen 15 – 24 let činnost „řezání“.
Na dalším místě byla u žen od 50 let činnost „čištění, mytí, desinfenkce atd“.

Závažné pracovní úrazy mužů a žen

Počty těchto pracovních úrazů se v letech 2005 - 2008 příliš nelišily. V roce 2009 došlo k meziročnímu poklesu počtu případů přibližně o 20 % a k poklesu počtu pojištěnců o 7 %. V následujících letech pak počty závažných pracovních úrazů u obou pohlaví dramaticky vzrostly. Nejvyšší hodnota indexu u mužů byla evidována v roce 2011 a to 130 %, u žen pak v roce 2012 a činila 170 %.

S rostoucím věkem zraněných zaměstnanců roste závažnost pracovního úrazu. Mírný nárůst je zřetelný už od 44. roku u mužů a od 54. roku je nárůst výrazný u obou pohlaví. U nejstarších zaměstnanců (78 let) mužů dosáhl podíl závažných případů u mužů 100 %, u žen to bylo 50 % (nad 70 let).

V tabulkách č. 5 a č. 6 jsou uvedeny pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny sledovaných věkových skupin žen a mužů, rozdělené na závažné a ostatní případy, absolutní a relativní údaje (počty případů a procenta). Uvedena je sedmiletá časové řada (2008 – 2014), protože v letech 2003 - 2008 se počty případů příliš nelišily, evidované množství bylo mezi 1000 a 1100 případů.

 Tabulka č. 5 - 

Pracovní úrazy podle závažnosti ve věkových skupinách mužů a žen (2008 – 2014), počty

počet   muži ženy celkem
rok 2008 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 78 8 368 25 591 9 843 2 023 9 342 4 533 59 778
závažný PÚ 1 88 506 337 14 75 62 1 083
celkem 79 8 456 26 097 10 180 2 037 9 417 4 595 60 861
                 
počet   muži ženy celkem
rok 2009 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 87 4 799 17 814 7 245 1 239 6 966 3 587 41 737
závažný PÚ 1 67 420 266 4 71 40 869
celkem 88 4 866 18 234 7 511 1 243 7 037 3 627 42 606
                 
počet   muži ženy celkem
rok 2010 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 89 4 695 18 131 7 310 1 283 7 446 3 748 42 702
závažný PÚ 3 73 406 281 9 85 71 928
celkem 92 4 768 18 537 7 591 1 292 7 531 3 819 43 630
                 
počet   muži ženy celkem
rok 2011 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 43 5 061 17 103 6 422 1 396 7 274 3 315 40 614
závažný PÚ 5 102 668 465 14 131 106 1 491
celkem 48 5 163 17 771 6 887 1 410 7 405 3 421 42 105
                 
počet   muži ženy celkem
rok 2012 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 66 4 757 16 362 6 320 1 324 7 080 3 242 39 151
závažný PÚ 3 100 621 467 14 128 124 1 457
celkem 69 4 857 16 983 6 787 1 338 7 208 3 366 40 608
                 
počet   muži ženy  
rok 2013 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 63 4 576 16 137 6 255 1 221 7 035 3 373 38 660
závažný PÚ 2 92 586 427 13 120 127 1 367
celkem 65 4 668 16 723 6 682 1 234 7 155 3 500 40 027
                 
počet   muži ženy celkem
rok 2014 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 130 4 496 16 574 6 695 1 228 7 209 3 653 39 985
závažný PÚ 4 73 580 474 14 121 128 1 394
celkem 134 4 569 17 154 7 169 1 242 7 330 3 781 41 379

 

Tabulka č. 6 - Pracovní úrazy podle závažnosti ve věkových skupinách mužů a žen (2008 – 2014), procenta

procenta   muži ženy celkem
rok 2008 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 98,7 99,0 98,1 96,7 99,3 99,2 98,7 98,2
závažný PÚ 1,3 1,0 1,9 3,3 0,7 0,8 1,3 1,8
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                 
procenta   muži ženy celkem
rok 2009 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 98,9 98,6 97,7 96,5 99,7 99,0 98,9 98,0
závažný PÚ 1,1 1,4 2,3 3,5 0,3 1,0 1,1 2,0
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                 
procenta   muži ženy celkem
rok 2010 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 96,7 98,5 97,8 96,3 99,3 98,9 98,1 97,9
závažný PÚ 3,3 1,5 2,2 3,7 0,7 1,1 1,9 2,1
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                 
procenta   muži ženy celkem
rok 2011 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 89,6span> 98,0 96,2 93,2 99,0 98,2 96,9 9696,5
závažný PÚ 10,4span> 2,0 3,8 6,8 1,0 1,8 3,1 3,5
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                 
procenta   muži ženy celkem
rok 2012 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 95,7 97,9 96,3 93,1 99,0 98,2 96,3 96,4
závažný PÚ 4,3span> 2,1 3,7 6,9 1,0 1,8 3,7 3,6
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                 
procenta   muži ženy celkem
rok 2013 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 96,9 98,0 96,5 93,6 98,9 98,3 96,4 96,6
závažný PÚ 3,1span> 2,0 3,5 6,4 1,1 1,7 3,6 3,4
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                 
procenta   muži ženy celkem
rok 2014 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
ostatní PÚ 97,0 98,4 96,6 93,4 98,9 98,3 96,6 96,6
závažný PÚ 3,0 1,6 3,4 6,6 1,1 1,7 3,4 3,4
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Zdroje závažných pracovních úrazů mužů a žen v roce 2014

 Tabulka č. 7 - Zdroje závažných pracovních úrazů mužů a žen v roce 2014

rok 2014    muži     ženy početcelkem
ZDROJ úrazu ESAW (počet) kód nesp. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+
Pozemní vozidla 12 1 2 82 70 1 12 15 193
Ostatní dopravní prostředky 13 0 0 5 9 0 1 1 16
Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 11 1 6 26 24 1 8 3 69
Stroje a zařízení mobilní 9 0 3 26 5 0 0 0 34
Stroje a zařízení stabilní 10 0 11 51 27 3 10 8 110

Budovy, stav. konstrukce, povrchy v úr. země

1 0 2 49 59 1 20 37 168

Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země

2 0 8 121 123 1 14 25 292
Budovy, stav.konstrukce,povrchy pod úrovní země 3 0 0 3 2 0 1 0 6
Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů, atd. 14 0 16 114 74 0 16 13 233
Ruční nářadí nepoháněné 6 0 2 5 7 2 3 1 20
Ruční mechanické nářadí 7 0 0 4 0 0 1 0 5
Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 8 0 0 4 2 0 0 0 6
Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní,biolog.) 15 1 6 28 16 2 9 10 72
Systémy pro dodávku a distribuci materiálu 4 0 0 1 1 0 0 0 2
Motory, systémy pro přenos a skladování energie 5 0 0 1 3 0 0 0 4
Živé organismy a lidské bytosti 18 0 2 15 25 2 17 8 69
Fyzikální jevy a přírodní živly 20 0 2 12 13 0 0 0 27
Kancelářské zařízení,osob. a sport.potřeby,zbraně 17 0 0 0 2 0 1 0 3
Hromadný odpad z e surovin, výrobků, předmětů 19 0 1 0 0 0 0 0 1
Ostatní, neuvedeno 99 1 2 33 12 1 8 7 64
celkem   4 73 580 474 14 121 128 1 394
Závažné pracovní úrazy žen, věkové skupiny v letech 2008 – 2014

Věková skupina 15 – 24 let:
V letech 2008 – 2014 nejvíce dominoval druh nehody „kontakt se strojem“ (lis, cirkulárka, vysokozdvižný vozík, atd.). Bylo evidováno 27 případů. Na druhém místě to byly pády osob (13 případů) a na místě třetím dopravní nehody (11 případů).

Věková skupina 25 – 49 let:
V této věkové skupině bylo v těchto sedmi letech evidováno 266 pádů osob, dále to byl kontakt se strojem (134 případů) a dopravní nehody (111 případů). Počet případů způsobených pády osob (všechny pády) v letech 2008 – 2014 dramaticky vzrostl, a to z 15 na 42 případů. V roce 2012 to bylo rekordních 58 pádů osob.

Věková skupina od 50 let:
V této věkové skupině bylo v těchto sedmi letech evidováno 416 pádů osob, dále to byl kontakt se strojem (62 případů) a dopravní nehody (46 případů). Počet případů způsobených všemi pády osob také dramaticky vzrostl (z 35 na 72 případů). V roce 2013 to bylo rekordních 90 případů.

V tabulce č. 8 je uveden podíl počtu smrtelných pracovních úrazů (procenta) za posledních 10 let rozdělený podle zaměstnání, tj. druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance (KZAM). Odvětví jsou naznačena kódem CZ-NACE jen orientačně. Počty případů při dopravních nehodách jsou uvedeny zvlášť. V následujících grafech č. 11 a 12 jsou znázorněny podíly počtu těchto případů při dopravních nehodách a bez dopravních nehod.

Tabulka č. 8 - Smrtelné pracovní úrazy, zaměstnání zraněného zaměstnance celkem za roky 2005 - 2014, procenta (VÚBP)

CZ- NACE zaměstnání (KZAM)

smrtelné pracovní úrazy (%)

celkem z toho dop. nehod zbývá
C. H. Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci 5,3 0,9 7,5
C. H. Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči 21,0 39,3 11,9
C. H. Kvalifikovaní výrobci, opraváři, zámečníci, kováři, brusiči, svářeči 10,9 5,0 13,9
C. H.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, dopravě, ap. 4,7 2,2 5,9
F. Řemeslníci, kvalifikovaní stavební dělníci, zpracovatelé 15,6 7,2 19,8
F.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, ap. 3,8 0,7 5,4
A. Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. 5,4 0,2 7,9
A.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap. 1,0 - 1,5
B. Kvalifikovaní horníci, kameníci ap. 3,4 0,2 5,0
B.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech 0,1 - 0,2
. Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno 4,4 3,5 4,8
.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ostatní a neuvedeno 1,7 0,4 2,3
D. Kvalifikovaní elektromechanici, opraváři, seřizovači el. zařízení 2,6 2,0 3,0
. Provozní pracovníci ve službách a obchodě 3,9 5,3 3,2
. Nižší administrativní pracovníci, úředníci 1,9 4,6 0,6
.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prodeji a službách 1,9 2,4 1,7
. Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci 7,1 14,9 3,2
. Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři 1,9 4,2 0,8
. Vedoucí a řídící pracovníci 3,4 7,0 1,4
  celkem ČR 100,0 100,0 100,0

 

Smrtelné pracovní úrazy 

Graf č. 6 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách, zaměstnání 2005-2014

Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách, zaměstnání 2005-2014

Graf č. 7 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů bez dopravních nehod, zaměstnání 2005-2014

graf7

Zavinění dopravních nehod na pozemních komunikacích s následným smrtelným pracovním úrazem bylo shledáno většinou na straně zraněného zaměstnance. Za posledních 10 let zaznamenala dopravní policie u těchto smrtelných pracovních úrazů závažné prohřešky českých řidičů. Nejčastěji to byl „způsob jízdy“ a to 151 případů. Na druhém místě byla evidována nepřiměřená „rychlost jízdy“ (93 případů) a ve 47 případech „nepoužití bezpečnostního pásu“ (OOPP) řidičem vozidla. Dále to bylo „nedání přednosti“, „nesprávné předjíždění“, „nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky“ a „alkohol“.

Z celkového počtu 41 379 pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2014 v ČR evidováno 695 případů způsobených převážně dopravními nehodami, v malé míře haváriemi mobilních strojů a sražení pracovníků strojem. Z toho bylo 146 případů závažných a 549 ostatních.
Mužům se událo 549 případů, z toho 128 závažných a 421 ostatních.
Ženám se událo 146 případů, z toho 21 závažných a 125 ostatních.
Při těchto činnostech bylo evidováno:

 •  „osobní doprava“ 443 případů (63,7 %),
 •  „doprava zboží“ 66 případů (9,5 %),
 •  „chůze“ 39 případů (5,6 %).

Jako zdroje úrazu byla evidována:

 •  „lehká vozidla osobní i nákladní“ 274 případů (39,4 %),
 •  „vozidla pozemní nespecfikovaná blíže“ 225 případů (32,4 %),
 •  „motorové silniční dopravní prostředky“ 122 případů (17,6 %),
 •  „vozidla pro těžké náklady“ 74 případů (10,6 %).


Nejvíce případů se událo v zaměstnání „obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči“ (třída 83) a to 252 (36,3 %). Nejfrekventovanějším místem úrazu byl „prostor trvale otevřený pro veřejnou dopravu“ (533 případů, tj. 76,7 %), dále to byly „dopravní prostředky“ (85 případů, tj.12,2 %).

Odvětví podniků u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny mužů a žen v roce 2014
 • Ženy vykázaly více případů v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (I.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Vzdělávání (P.) a Zdravotní a sociální péče (Q.).
 • Muži vykázali více případů v ostatních odvětvích, zejména pak ve Stavebnictví (F.) nebo Těžbě a dobývání (B.). V odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.).
Závěr

Pokles celkové pracovní úrazovosti za uplynulých 10 let byl způsoben převážně poklesem četnosti případů u mužů. U věkové skupiny 15 – 24 let poklesl v tomto období počet zaměstnaných v NH, naopak u věkových skupin 25 – 49 let a od 50 let byl zaznamenám nárůst počtu zaměstnaných, a to největší u žen od 50 let. Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny zaznamenaly v tomto období celkový pokles, z toho u mužů větší než u žen. V roce 2014 byl evidován mírný nárůst počtu těchto pracovních úrazů.
Sledované věkové skupiny žen utrpěly pracovní úraz působením rozdílných zdrojů úrazu. S rostoucím věkem rostlo i zastoupení zdrojů úrazu především u zdroje Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země a Budovy, stavební konstrukce, povrchy nad úrovní země. Klesající trend byl naopak zaznamenán u zdroje Materiály, předměty, výrobky, součásti strojů, vozidel, úlomky a prach, dále pak Stroje a zařízení stabilní a Ruční nářadí. S tím souvisí i fakt, že s rostoucím věkem zraněných žen rostl i podíl počtu případů, k nimž došlo při činnosti „chůze“. Naopak klesal podíl počtu případů při „zacházení, manipulaci a zpracování hmotných věcí, atd.“ (roky 2012 - 2014).
Pro obě pohlaví bez rozlišení věku pak ze vzorku dat pro ESAW z let 2003 až 2010 byly vysledovány významné nežádoucí události, které způsobily pracovní úraz s pracovní neschopností nad 3 dny.

Nežádoucí události:

 • uklouznutí, klopýtnutí, pád osoby na stejné úrovni a
 • špatné došlápnutí, zkroucení nohy či kotníku, uklouznutí bez pádu vykázaly dohromady podíl případů v těchto letech od 19 % do 27 %.
  Další významné nežádoucí události byly „ztráta kontroly manipulovaných předmětů“ a „nekoordinované pohyby, rušivé, nevhodné jednání“.

U nejstarších zaměstnanců (65 – 80 let) byly v letech 2012 - 2014 jako druh nehody nejčastěji uvedeny pády osob a to především na rovině.

S rostoucím věkem zraněných zaměstnanců rostla závažnost pracovního úrazu, zejména od 54. roku věku zaměstnance (2014). Z celkového počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byl podíl závažných případů ku ostatním případům u mužů přibližně dvojnásobný než tento podíl u žen.
Počet závažných pracovních úrazů v letech 2011 – 2014 dramaticky stoupl, u žen víc než u mužů. U žen se jednalo především o nehody způsobené pádem osoby a to především u věkové skupiny od 50 let. Obdobně tomu bylo u věkové skupiny 25 – 49 let. U věkové skupiny 15 – 24 dominoval druh nehody „kontakt se strojem“.

Z uvedeného vyplývá, že s rostoucím věkem zaměstnanců rostla i rizikovost pádu na rovině (při chůzi nebo manipulaci), dále ze žebříku a z výše, také na schodech a na mokru a ledu. To tedy znamená, že s rostoucím věkem již zraněných zaměstnanců rostlo množství (a podíl počtu) a také závažnost takto způsobených pracovních úrazů.
Nejčastějšími příčinami těchto pádů osob bylo uklouznutí na kluzkém, mokrém nebo namrzlém povrchu, dále pak špatný došlap nebo zakopnutí.

Pády osob na rovině nebo schodech vedoucí ke smrtelným pracovním úrazům se vyskytovaly jen ojediněle, většinou vlivem vysokého věku zraněného zaměstnance. V roce 2013 to byl pád na schodech (68 let), pád na chodbě vlivem mdloby (67 let) a pád na namrzlé ložné ploše nákladního vozu (48 let). V roce 2014 a 2012 nebyl evidován případ žádný. V roce 2011 to byl pád na schodech (65 let) a pád na rovině (48 let).

Smrtelné pracovní úrazy způsobené dopravními nehodami (2005 - 2014) se lišily u žen a mužů v druhu zaměstnání zraněných zaměstnanců. U mužů to byla nejčastěji třída Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči (43 %), u žen naopak Pracovníci vedoucí, techničtí, vědečtí, administrativní a provozní (95 %). Zavinění těchto dopravních nehod bylo většinou na straně zraněného zaměstnance a to špatný způsob jízdy nebo rychlost jízdy. U případů nezpůsobených dopravními nehodami bez rpzlišení pohlaví se jednalo v 54 % o Kvalifikované výrobce, řemeslnícky, opraváře, ap.
U pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byli v roce 2014 nejvíce zastoupeni Kvalifikovaní výrobci, řemeslnícky, opraváři (muži) a Pracovníci vedoucí, techničtí, vědečtí, administrativní a provozní (ženy).

Odvětví, která v roce 2014 výrazněji přispěla k pracovním úrazům s pracovní neschopností nad 3 dny, se u obou pohlaví také lišila. Nejvíce byl zastoupen Zpracovatelský průmysl, u žen 35 % a u mužů 51 %. Dále to byl u žen Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (16 %), u mužů pak Doprava a skladování (10 %) a Stavebnictví (9 %). V letech 2012 a 2013 byl procentní podíl těchto případů obdobný.