NORMY

 

České technické normy vydané v listopadu a prosinci 2018 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

Vychází řada norem Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (27 4003), konkrétně části:

 • ČSN EN 81-21 Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách,
 • ČSN EN 81-28 Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů (vyhlášením),
 • ČSN EN 81-70 Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhlášením),
 • ČSN EN 81-71 Výtahy odolné vandalům (vyhlášením).

Dále řada norem Dřevozpracující stroje - Bezpečnost (49 6070), části:

 • ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky,
 • ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením),
 • ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily.

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik - Směrnice. Tento dokument je určen pro použití osobami, které vytváří a chrání hodnoty v organizacích pomocí řízení rizik, rozhodováním, nastavováním a dosahováním cílů a zlepšováním výkonnosti. Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující: revize zásad managementu rizik, které jsou klíčovými kritérii pro jeho úspěch; zviditelnění významu vedení ze strany vrcholového vedení a integrování managementu rizik, počínaje správou organizace; větší důraz na soustavně se opakující povahu managementu rizik, která upozorňuje na to, že nové zkušenosti, znalosti a analýzy mohou vést ke změně prvků procesů, činností i opatření (pro řízení) v každém stádiu procesu; zefektivnění obsahu s větším zaměřením na udržování modelu otevřených systémů tak, aby vyhovoval různým potřebám a kontextům. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 31000 (01 0351) z října 2010.

ČSN EN 287-6 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina. Tento dokument specifikuje hlavní požadavky, hranice, podmínky kontroly a požadavky přijetí, stejně jako související kontrolní dokumenty svářečů pro svařování litinových zkušebních kusů a součástí. Do normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje příklad osvědčení o kvalifikační zkoušce svářeče v anglickém, francouzském a německém jazyce. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 287-6 (05 0711) z listopadu 2018. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 287-6:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 287-6 z listopadu 2018 převzala EN 287-6:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra. Tato část ISO 15618 určuje základní požadavky, rozsahy oprávnění, podmínky zkoušky, požadavky pro schválení a certifikaci pro provedení kvalifikační zkoušky svářečů-potápěčů. Tato část ISO 15618 se používá pro svařování ocelí v mokrém hyperbarickém prostředí. Doporučený formát certifikátu je v Příloze A. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) z dubna 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 15618-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco EN ISO 15618-1 z dubna 2017 převzala EN ISO 15618-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 16093 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi pil, jejich primární zamýšlené použití je pro řezání studeného kovu (železného a neželezného) nebo materiálu částečně ze studeného kovu a za podmínek zneužití, které výrobce může rozumně předpokládat. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16093:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze září 2017 převzala EN ISO 16093:2017 schválením k přímému po­užívání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska. Tato část IEC 60479 popisuje účinky střídavého proudu sinusového průběhu o kmitočtu nad 100 Hz na lidské tělo, kterým tento proud protéká. Touto normou se nahrazuje ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) z ledna 2014.

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení. Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení, používání, prohlídky a údržbu lešení. Normu lze použít též pro konstrukce jiného účelu, sestavené z lešenářských prvků, popř. dílců (prozatímní mosty, lávky, přechody, přístřešky apod.). Touto normou se nahrazuje ČSN 73 8101 z dubna 2005.

ČSN EN 14058 (83 2766)Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředíTato evropská norma určuje požadavky a zkušební metody na provedení oděvů pro ochranu proti účinkům chladného prostředí nad -5 °C (viz příloha C). Tyto účinky zahrnují nejen nízkou teplotu vzduchu, ale také vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14058:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14058 z června 2018 převzala EN 14058:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením - není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 14918 (03 8750) Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14918 (03 8750) ze srpna 1999.

ČSN EN 50496 ed. 2 (36 7919) Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti. Tato evropská norma uvádí metody pro posouzení shody s požadavky směrnice 2013/35/EU na stanovišti, kde je v provozu jeden nebo více vysílačů. S účinností od 25. 12. 2020 se nahrazuje ČSN EN 50496 (36 7919) ze září 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 14593-1 (83 2261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14593-1 (83 2261) z prosince 2005.

ČSN EN 14594 (83 2263) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14594 (83 2263) z prosince 2005.

ČSN EN 14325 (83 2733) Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14325 (83 2733) z října 2004.

ČSN EN ISO 18640-1 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení.

ČSN EN ISO 18640-2 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem.

ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) z května 1999.

ČSN EN 689 (83 3631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 689 (83 3631) z března 1997.


ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Směrnice. Tento dokument je určen pro použití osobami, které vytváří a chrání hodnoty v organizacích pomocí řízení rizik, rozhodováním, nastavováním a dosahováním cílů a zlepšováním výkonnosti. Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující: revize zásad managementu rizik, které jsou klíčovými kritérii pro jeho úspěch; zviditelnění významu vedení ze strany vrcholového vedení a integrování managementu rizik, počínaje správou organizace; větší důraz na soustavně se opakující povahu managementu rizik, která upozorňuje na to, že nové zkušenosti, znalosti a analýzy mohou vést ke změně prvků procesů, činností i opatření (pro řízení) v každém stádiu procesu; zefektivnění obsahu s větším zaměřením na udržování modelu otevřených systémů tak, aby vyhovoval různým potřebám a kontextům. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 31000 (01 0351) z října 2010.

ČSN EN 287-6 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina. Tento dokument specifikuje hlavní požadavky, hranice, podmínky kontroly a požadavky přijetí, stejně jako související kontrolní dokumenty svářečů pro svařování litinových zkušebních kusů a součástí. Do normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje příklad osvědčení o kvalifikační zkoušce svářeče v anglickém, francouzském a německém jazyce. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 287-6 (05 0711) z listopadu 2018. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 287-6:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 287-6 z listopadu 2018 převzala EN 287-6:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra. Tato část ISO 15618 určuje základní požadavky, rozsahy oprávnění, podmínky zkoušky, požadavky pro schválení a certifikaci pro provedení kvalifikační zkoušky svářečů-potápěčů. Tato část ISO 15618 se používá pro svařování ocelí v mokrém hyperbarickém prostředí. Doporučený formát certifikátu je v Příloze A. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) z dubna 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 15618-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco EN ISO 15618-1 z dubna 2017 převzala EN ISO 15618-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 14918 (03 8750) Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14918 (03 8750) ze srpna 1999.

ČSN EN 14325 (83 2733) Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14325 (83 2733) z října 2004.

ČSN EN ISO 18640-1 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení.

ČSN EN ISO 18640-2 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem.

ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) z května 1999.


ČSN EN ISO 23125 (20 0701) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření pro vyloučení nebezpečí nebo omezení rizik ve čtyřech skupinách soustruhů a soustružnických centrech, která jsou určena primárně pro tvarování kovu obráběním. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23125 (20 0701) ze srpna 2015. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 23125:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2015 převzala EN ISO 23125:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Tato norma byla přepracována tak, aby zcela respektovala ustanovení revidované ČSN EN 81-80, která řeší problematiku odstraňování zjištěných významných nebezpečí a provozních rizik dříve instalovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů a ČSN EN 81-21+A1, která řeší problematiku konstrukcí nových výtahů instalovaných v existujících (stávajících) budovách, kdy vnitřní uspořádání těchto budov neumožňuje zcela splnit konstrukční požadavky uvedené v harmonizovaných konstrukčních ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4011 z června 2004.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Tato část HD 60364 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků. V porovnání s předchozím vydáním byly mimo jiné vypuštěny národní přílohy, které obsahovaly pasáže z jiných norem. Převzaté informace byly při revizi norem, z nichž bylo čerpáno, obtížně udržovatelné v aktuálním stavu. Podrobnosti pro správné používání této normy budou rozpracovány v připravované TNI. S účinností od 7. 7. 2020 se nahrazuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ze srpna 2007, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

ČSN EN 50647 (36 7927) Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

Tato evropská norma uvádí obecný postup pro posouzení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím (EMF) na pracovištích spojených s výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie a k prokázání shody s nejvyššími přípustnými hodnotami a referenčními hodnotami, které jsou stanoveny ve směrnici Rady a Evropského parlamentu „EMF“ 2013/35/ES. Má úlohu specifické normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl.

ČSN EN 15695-1 (47 0414) Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy

Tato evropská norma platí pro kabiny zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů. Jejím účelem je omezit vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám při aplikaci přípravků na ochranu rostlin (PPP) a tekutých hnojiv. Tato evropská norma stanovuje různé kategorie kabin zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů a příslušné požadavky a zkušební postupy za účelem omezení vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám, když je uvnitř kabiny. Norma také stanovuje informace, které mají být poskytnuty výrobcem traktoru nebo samojízdného postřikovače. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15695-1 (47 0414) z června 2010.

ČSN EN ISO 14123-2 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

Tato část ISO 14123 ustanovuje metodologii, která vede k volbě kritických faktorů vztahujících se k emisím nebezpečných látek za účelem specifikovat vhodného postupy ověření. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14123-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 14123-2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.


ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, zahrnuje pokyny pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a zpětné využívání chladiv. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3 (14 0647) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 378-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 378-3 z června 2017 převzala EN 378-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 50849 (36 8012) Nouzové zvukové systémy. Tato evropská norma stanovuje provozní požadavky na zvukové systémy, které jsou určeny především k vysílání informací pro ochranu života rozhlasem v jedné nebo více stanovených oblastech v nouzovém stavu. Uvádí také charakteristiky a zkušební metody, které jsou potřebné ke specifikaci systému. Původní evropská norma EN 60849 byla technicky revidována, byl aktualizován text normy a příloh A až C. Měření srozumitelnosti řeči je založeno na EN 60268-16. Oblast použití normy nyní neobsahuje požadavky na elektrickou požární signalizaci. S účinností od 3. 3. 2020 se nahrazuje ČSN EN 60849 (36 8012) ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana. Tato mezinárodní norma specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika. Uvádí základní pojmy a metodologii technických opatření pro požární prevenci a požární ochranu, která musí být dodržena při konstrukci a výrobě strojního zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) z července 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19353:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 19353:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 8041-1 (01 1403) Vibrace působící na člověka – Měřicí přístroje – Část 1: Vibrometry k obecnému použití. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8041 (36 4806) z prosince 2005.

ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12397 (27 3013) z května 2005.

ČSN EN 13200-8 (73 5905) Zařízení pro diváky – Část 8: Management bezpečnosti.

ČSN EN 207 (83 2451) Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru). Touto normou se nahrazuje ČSN EN 207 (83 2451) z července 2010.

ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy.

ČSN EN ISO 27500 (83 3598) Organizace zaměřená na člověka – Zdůvodnění a obecné principy.


ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Tato norma stanovuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v laboratořích chemických, biochemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních, potravinářských a ve zkušebnách, ve kterých se nakládá s chemickými látkami, a v místnostech, které slouží jako potřebné zázemí, nebo kde se nachází příslušenství potřebné pro provádění souvisících prací (např. váhovny, fotolaboratoře, příruční sklady, umývárny laboratorního nádobí). Tato norma se vztahuje také na školní laboratoře a jejich zázemí (např. příruční sklady). Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou: zařazení nové kapitoly o školních laboratořích, rozšíření terminologie a doplnění nové informativní přílohy C Vzor pro vypracování karty BOZP. Touto normou se nahrazuje ČSN 01 8003 z října 2002.

ČSN EN ISO 3691-3 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny. Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování, doplňující ty z ISO 3691-1, pro manipulační vozíky s vertikálním nenaklápěcím stožárem. Regionální požadavky navíc k ustanovením této části ISO jsou v ISO/TS 3691-7 a ISO/TS 3691-8. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809) z července 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3691-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2017 převzala EN ISO 3691-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 1570-2 (27 5011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly –Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky použitelné pro zdvihací stoly představující následující charakteristiky: – sloužící pro více než dvě pevná nakládací místa konstrukce; – schopné míjet nakládací místa; – navržené výhradně pro zdvihání a spouštění zboží a ne osob; – přístupné osobám pouze ve fázích nakládání/vykládání; – s rychlostí pojezdu ne větší než 0,15 m/s; – trvale instalované. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1570-2 (27 5011) z května 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1570-2:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2017 převzala EN 15702:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 50436-3 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení – Zkušební metody a požadavky na vlastnosti – Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele. Účelem této evropské normy je poskytnout praktické pokyny pro volbu, instalaci, používání a údržbu protialkoholových blokovacích zařízení. Jsou zaměřeny na všechny, kdo se zajímají o protialkoholová blokovací zařízení, a na společnosti, které prodávají a instalují protialkoholová blokovací zařízení, odběratele a uživatele pro komerční, odborné nebo soukromé používání. Tato evropská norma podává informace o protialkoholovém blokovacím zařízení a o tom, jak má být používáno.

ČSN EN 609-1 (47 0197) Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnost štípačů polen – Část 1: Klínové štípače. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci vodorovných a svislých klínových štípačů, konstruovaných pro štípání polen na palivové dřevo, bez ohledu na druh použitého zdroje energie. Nové vydání této normy se přibližuje k novému specifickému přístupu, který hodnotí nebezpečí výslovně podle typu stroje. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 609-1+A2 (47 0197) z dubna 2010.

ČSN EN 131-2+A2 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení. Tato evropská norma specifikuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení přenosných žebříků. S účinností od 31. 12. 2017 se nahrazuje ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) z prosince 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16665 (49 3831) ze srpna 2015.

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. V porovnání s původní normou dochází k rozdělení kapitol normy na požadavky na návrh a požadavky na provedení. Původní příloha C o skleněném zábradlí a skleněných zábradelních výplních se přesunula do hlavní části normy. Jsou doplněny požadavky na provedení zábradlí z různých materiálů. Nově jsou rozpracovány požadavky na zábradlí před otvíravým oknem s nízkým parapetem. Touto normou se nahrazuje ČSN 74 3305 z ledna 2008.

ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika. Tato část ISO 374 určuje požadavky na ochranné rukavice, které mají chránit uživatele před nebezpečnými chemikáliemi, a definuje termíny, které mají být použity. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 374-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 374-1 z června 2017 převzala EN ISO 3741:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním, propíchnutím a případně nárazem. Norma je určena k používání ve spojení s EN 420. Zkušební metody vyvinuté v této normě mohou být použitelné také pro chrániče paží. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 388:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 388 z června 2017 převzala EN 388:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 527-2 (91 1105) Kancelářský nábytek – Pracovní stoly – Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost. Tato evropská norma určuje požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost pracovních stolů a desek, určených pro kancelářské činnosti prováděné vsedě, vestoje nebo při střídání pozic stání a sezení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 527-2 (91 1105) ze srpna 2005.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 16093 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pily na studený kov. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13898+A1 (20 0723) z října 2009.

ČSN EN 12574-3 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpad – Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12574-3 (26 9382) z května 2006.

ČSN EN 13796-1 až ČSN EN 13796-3 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy. Touto normou se nahrazují části ČSN EN 13796-1 až 3 (27 3021) z ledna 2006.

ČSN EN ISO 15005 (30 0611) Silniční vozidla – Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů – Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15005 (30 0611) z května 2003.

ČSN EN ISO 15008 (30 0614) Silniční vozidla – Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů – Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15008 (30 0614) ze září 2009.

ČSN EN ISO 10256-1 (83 2163) Ochranné prostředky pro lední hokej – Část 1: Obecné požadavky.

ČSN EN 1496 (83 2670) Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1496 (83 2670) z července 2007.

ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15025 (83 2750) z června 2003.

ČSN EN ISO 9241-112 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 112: Principy pro prezentaci informace.

ČSN EN ISO 9241-392 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů.

ČSN EN ISO 20685-2 (83 3589) Ergonomie – 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze – Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu.


ČSN EN 50527-1 ed. 2 (36 7922)

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně. Tato evropská norma uvádí postup pro hodnocení rizika vystavení zaměstnanců s jedním nebo více aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím na pracovišti. Popisuje, jak se má provádět obecné hodnocení rizika a jak určovat, zda je nezbytné provádět podrobné hodnocení rizika. Oproti předchozí normě byly do textu zapracovány požadavky směrnice 2013/35/ES o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Byla zrušena kapitola 2 Vztah k dalším normám. S účinností od 4. 7. 2019 se nahrazuje ČSN EN 50527-1 (36 7922) z února 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (36 7922)

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory. Tato evropská norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardiostimulátory. Do textu normy byly zapracovány požadavky směrnice 2013/35/ES o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. S účinností od 4. 7. 2019 se nahrazuje ČSN EN 50527-2-1 (36 7922) z dubna 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením - není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) z prosince 2012. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky navržené k pojezdu se zdviženým břemenem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1726-2 (26 8809) z listopadu 2001. Norma bude přeložena.

ČSN EN 1909 (27 3012) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1909 (27 3012) z května 2005. Norma bude přeložena.

ČSN EN 4179 (31 0430) Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4179 (31 0430) z května 2010.

ČSN EN 16704-1 (73 6335) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 374-1 (83 2310) z května 2004. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 374-5 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů.

ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) z června 2004. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 9151 (83 2748) Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 367 (83 2748) z května 1995.

ČSN EN 15051-2+A1 (83 3620) Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15051-2 (83 3620) z května 2014.


ČSN EN 60974-4 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

Tato část IEC 60974 stanovuje postupy pro pravidelné kontroly a kontroly po opravě pro zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu. Tyto zkušební postupy jsou také vhodné pro údržbu. Tato norma platí pro zdroje na obloukové svařování a procesy s ním spojené konstruované v souladu s IEC 60974-1 nebo IEC 60974-6. Oproti předchozímu vydání obsahuje norma významné technické změny. S účinností od 25. 8. 2019 se nahrazuje ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Společné požadavky.

Tato část ISO 11111 specifikuje bezpečnostní požadavky pro často se vyskytující společná nebezpečí textilních strojů a nebezpečí určitých prvků strojů jsou zahrnuta v ISO 11111-2 až ISO 11111-7. Tato řada norem je doplněna normami typu C ISO 9902 (všechny části), pokud jde o měření emisí hluku a ISO 23771, pokud jde o opatření na snížení emisí hluku. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) z listopadu 2016. Proti normě ČSN EN ISO 11111-1 z listopadu 2016 byly provedeny formální změny normy EN ISO 11111-1 z června 2016, které se v této normě zobrazují.

Byla vydána řada norem ČSN EN ISO 14122-1 až 4 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením, části:

 1. Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi
 2. Pracovní plošiny a lávky
 3. Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
 4. Pevné žebříky

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14122-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z prosince 2016 převzala EN ISO 14122-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Řada ISO 14122 jako celek je použitelná jak pro pevně umístěné, tak pro pohyblivé strojní zařízení, kde jsou nezbytné pevné prostředky přístupu. Není použitelná pro poháněné prostředky přístupu, jako jsou výtahy, eskalátory nebo jiná zařízení speciálně navržená pro zdvihání osob mezi dvěma úrovněmi.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1570-2 (27 011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly – Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná stanoviště v budově, pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s.

ČSN EN 61058 -2- 6 (35 4107) Spínače pro spotřebitele – Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice.

ČSN EN 16763 (763304) Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy.

ČSN EN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6385 (83 3510) ze září 2004.

Kategorie: