Doprava

Do odvětví silniční dopravy spadají řidiči nákladních a dodávkových vozů, taxikáři, profesionální osobní řidiči, řidiči autobusů a dovážkové služby, zajišťované na jízdních kolech a motocyklech. Práce v odvětví silniční dopravy vyžaduje vysokou míru odborných dovedností a kvalifikaci. Například řidiči vozidel, určených pro dálkovou silniční dopravu, nemohou být jen schopnými řidiči, ale musejí být také schopni naložit a vyložit zboží, odstranit technické problémy, mít určité jazykové dovednosti, provádět základní administrativu a jednat jako „vyslanci“ své společnosti v jiných zemích. Musejí zboží doručit včas, bez ohledu na počasí a podmínky na silnicích. Mohou převážet nebezpečné látky nebo křehké zboží, které vyžadují zvláštní péči a odpovědnost. V odvětví silniční dopravy je stejně, jako v jiných odvětvích, důležité věnovat pozornost pracovním podmínkám, aby se zvýšila kvalifikace a motivace pracovní síly.

Z řízení bezpečnosti při práci plyne také mnoho výhod pro podnik, bez ohledu na jeho velikost. Například:

 • menší počet dnů ztracených kvůli úrazu,
 • menší počet vozidel mimo provoz z důvodu opravy,
 • menší počet ušlých objednávek,
 • menší potřeba provádět šetření a následnou kontrolu.
Nebezpečí a rizika pro pracovníky silniční dopravy
 • K hlavním fyzickým nebezpečím a rizikům patří: expozice vibracím a dlouhému sezení (design sedadla, kabiny a jiného zařízení); ruční manipulace, expozice hluku – při nakládce a vykládce, při řízení nákladního automobilu (motory, pneumatiky, ventilátor atd.); vdechování výparů a kouře, manipulace s nebezpečnými látkami (výfukové plyny, chemické látky na palubě, pohonné hmoty, expozice prachu ze silnice při nakládce, vykládce a na odpočívadlech, při mytí a přípravě vozidla); klimatické podmínky (horko, chlad, sucho, déšť atd.); omezený prostor pro přijetí ergonomických pracovních podmínek a zdravý životní styl.
 • Podle evropského průzkumu pracovních podmínek uskutečněného nadací Eurofound a vnitrostátních průzkumů je nejběžněji hlášeným zdravotním problémem v pozemní dopravě únava. Odvětví silniční dopravy je oblast s vysokou konkurencí. Pracovní zátěž roste a řidiči čelí narůstajícím tlakům, například tlakům od klientů, aby zboží dodávali rychleji a levněji, přičemž problematickými oblastmi jsou „řízení pro včasné plnění termínů“, nárůst dopravy, sledování na dálku a mnoho řidičů s nepravidelnou a dlouhou pracovní dobou.
 • V dopravě je na vzestupu násilí a obtěžování, převážně však není oznamováno. Pracovníci dopravy musí často vystupovat jako nedobrovolní prostředníci organizačních změn, které mají vliv na zákaznické služby. Existuje také nedostatek postupů oznamování, preventivních opatření a předepsaných postupů následné kontroly.
 • Pracovní síly v dopravě stárnou ve větší míře než pracující populace obecně a může docházet k nedostatku pracovníků.
 • Ke změnám obsahu práce patří: zvyšující se využití nových technologií – jako jsou nástroje pro plánování
 • a monitorování na dálku, palubní počítače pro hlášení a záznam dodávek zboží; potřeba znalostí pravidel silničního provozu v EU a jazyků. Na druhou stranu je práce v porovnání s prací průměrné pracující populace monotónnější a poskytuje menší množství příležitostí k učení.
Rizika při práci v silniční dopravě

Silniční doprava je jedním z nejrizikovějších odvětví v EU. Statistické údaje o nehodách z evropské databáze CARE ukazují, že v celé Evropě bylo na silnicích usmrceno zhruba 10 000 lidí za rok. Tato čísla zahrnují v průměru 1300 řidičů autobusů, autokarů, velkých nákladních vozidel a dodávkových vozů (tj. vozidel do 3,5 tuny).
Řidiči nečelí pouze riziku silničních nehod. V důsledku dlouhého sezení v nepohodlných kabinách mohou mít bolesti zad. Mohou se zranit při pádu z výšky při manipulaci s nákladem nebo při připojování/odpojování přívěsu. Čelí nepříznivým povětrnostním podmínkám a fyzikálním nebezpečím, jako je hluk, vibrace, vysoké a nízké teploty a nebezpečné látky.
Navíc časová tíseň může způsobovat pracovní stres, špatné stravovací návyky, nedostatek spánku, nevhodné přestávky a nedostatečný odpočinek mezi směnami. Typickými znaky odvětví silniční dopravy je i dlouhá pracovní doba, osamělost a odloučení od rodiny a přátel.

Přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zaměstnavatelé nemohou vykonávat stejnou kontrolu nebezpečí pro zaměstnance při řízení vozidla v práci jako na pracovišti. Řadě dopravních nehod by však šlo předejít pouhým přezkoumáním, o co v dané činnosti jde, následným určením přítomných rizik a podniknutím praktických kroků k zajištění toho, aby byla přijata opatření, která rizika odstraní nebo omezí.

Evropský přístup k bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci zahrnuje hodnocení rizik a provádění preventivních opatření, přičemž je upřednostňováno odstranění rizik u zdroje. Tyto zásady by se měly uplatňovat při provádění preventivního plánu pro bezpečnost a ochranu zdraví na silnicích, kam patří vozidla a jejich zařízení, plánování činností a pracovníci. Organizace by měly vytvořit registr, kam by zapisovaly všechny incidenty. Ty lze analyzovat v rámci hodnocení rizik s cílem pomoci při určování, které opatření bude nejlepší. Opatření pro řízení rizik by neměla být samostatnou oblastí, nýbrž součástí celkového řízení podniku.
Protože řidiči jsou často velmi zkušení a nezávislí pracovníci, je velmi důležité, aby byli zapojováni do identifikace nebezpečí a určování nejlepších způsobů pro řízení rizik.

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které má řešit plán řízení

 • Rizika na silnici při jízdě
 • Vhodnost vozidla a údržby
 • Kompetence řidiče, odborná příprava a zdravotní způsobilost
 • Plánování cesty
 • Dlouhé sezení a stísněné polohy
 • Design pracoviště (taxík)
 • Klimatizace, osvětlení, hluk
 • Ruční manipulace při nakládce, vykládce
 • Vibrace
 • Mechanický náraz (úder pohybujícími se nebo padajícími předměty/vozidly)
 • Biologické činitele
 • Nebezpečné látky
 • Rizika požáru a exploze
 • Nebezpečí vyvolaná přepravovanými zvířaty
 • Expozice chladu v mrazírenských nákladních vozech
 • Uklouznutí a zakopnutí
 • Pády z kabiny nebo přívěsu
 • Vysoké pracovní vytížení nebo časová tíseň
 • Malý prostor pro organizaci
 • Práce na směny nebo proměnlivé pracovní harmonogramy
 • Násilí
 • Práce v osamění daleko od pevné základny (zahrnuje překážky pro komunikaci a účast na BOZP)
 • Zařízení sociální péče (zařízení pro odpočinek, stravování, hygienu)
 • Stárnoucí pracovní síly, přizpůsobení podmínek pracovnicím, přeshraniční práce
 • Stres z nebezpečí vyjmenovaných výše
 • Spolupráce s jinými osobami (klienti, subdodavatelé, od kterých je zboží vyzvedáváno a jimž je dodáváno)
Pododvětví – možná rizika

Veřejná osobní doprava

 • Násilí a obtěžování
 • Zvýšený kontakt se zákazníky včetně přenášení organizačních změn na zákazníky, např. v pokladnách
 • Práce v osamění
 • Práce na směny
 • Vzájemně si odporující požadavky (péče o zákazníky a řízení vozidla), vedoucí k vysokému krevnímu tlaku a kardiovaskulárním chorobám
 • Potřeby stárnoucích pracovních sil

Taxislužby

 • Násilí a útoky, chybějící ohlašovací systémy a školení
 • Práce v osamění
 • Problematika pracovní doby a práce na směny
 • Design pracoviště
 • Nutnost používat komunikační prostředky při jízdě

Dálková silniční doprava

 • Řízení pro včasné plnění termínů vedoucí k vysokému pracovnímu tlaku
 • Tlaky ze strany klienta, práce na pracovištích jiných subjektů
 • Zvyšování využití technologie monitorování na dálku a složité technologie
 • Design pracoviště
 • Dostupnost zařízení a služeb (hygienických, stravovacích a lékařských)
 • Infekční choroby
 • Násilí a útoky
 • Práce v osamění
 • Dlouhé sezení a expozice vibracím
 • Rizika nehod, včetně rizik při nakládce a vykládce
 • Potřeby stárnoucích pracovních sil

Přeprava nebezpečného zboží

 • Riziko úrazů včetně požáru a explozí
 • Expozice nebezpečným látkám, zejména při nakládce a vykládce
 • Rizika pádu z vozidel a jiných dopravních prostředků

Kurýrní služby

 • Nepředvídatelné podmínky v prostorách zákazníků, tj. dostupnost pomůcek pro bezpečné zvedání
 • Očekávání zákazníků a kontakt se zákazníky
 • Riziko nehod a klimatické podmínky, např. pro kurýry na jízdním kole
 • Zvedání balíků/zboží nepředvídatelných rozměrů a tvarů a manipulace s nimi
 • Otázky organizace práce – pracovní tlak z důvodu krátkodobých změn v úkolech, používání dálkových monitorovacích/kontaktních systémů (řidiči přijímají příkazy během jízdy)

Obzvláště náročný úkol v oblasti monitorování a prevence představují specifická kombinace rizik a kombinace faktorů, jako jsou ergonomická rizika, stresory v rámci organizace práce, hluk, nebezpečné látky, vibrace, neobvyklá pracovní doba, práce daleko od domova a od pracovní základny, chybějící vybavení, složitá pracovní situace, nutnost neustále se přizpůsobovat a četné strukturální změny, které v tomto odvětví proběhly.