Zaměstnávání mladších zaměstnanců

Mladí lidé ve věku do 25 let představují příští generaci naší pracovní síly. Vaší úlohou je umožnit jim bezpečný a přínosný start. Jako zaměstnavatel musíte zajistit, aby pracovali bezpečně, poskytováním dobrého systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který chrání každého. Mladí lidé mohou být zvlášť ohroženi, jelikož postrádají zkušenosti, odbornou přípravu a znalosti. Potřebují dobré rady, informace a vedení, ale také vhodnou, bezpečnou a zdraví neohrožující práci.

Přínosy správné praxe

 • Kromě dodržování právních předpisů přináší pozornost věnovaná bezpečnosti a ochraně mladých pracovníků při práci jednoznačné přínosy.
 • Kvalitní řízení bezpečnosti je dobré pro podnik a je znakem účinně řízené organizace.
 • Opatření, která mají zajistit bezpečnost pro mladé lidi, pomohou chránit všechny zaměstnance.
 • Odpovídající odbornou přípravou a vzděláváním mladých lidí můžete těžit z jejich energie, entuziasmu a ochoty učit se a zároveň zajistit jejich bezpečnost při práci.
 • Dobrá kontrolní činnost vám pomůže posoudit, jak se mladým lidem v práci daří, a sledovat efektivitu jejich odborné přípravy.
 • Vaše pověst jakožto dobrého zaměstnavatele vám pomůže získat nové mladé kvalitní pracovníky.

Hodnocení rizik, organizace a prevence

Zaměstnavatelé musí identifikovat nebezpečí a provést hodnocení rizik, aby určili zvláštní rizika pro mladé lidi a stanovili potřebná preventivní opatření. Hodnocení rizik a opatření založená na hodnocení rizik by se proto měla vztahovat:

 • na práce, které mladí lidé nesmějí vykonávat, s jednoznačným určením zákazu používání určitého zařízení a specifických pracovních procesů, prostor s omezeným přístupem a činností, které lze provádět pouze pod soustavným odborným dohledem,
 • na potřeby a opatření v oblasti kontrolní činnosti (viz „přijímání opatření v oblasti kontrolní činnosti“ níže),
 • na potřebné informace, pokyny a odbornou přípravu a opatření (viz „odborná příprava“ níže),
 • na předcházení šikanování a sexuálnímu obtěžování,
 • na opatření, jež mají přihlédnout ke zvláštním požadavkům mladých lidí s postižením nebo se zvláštními potřebami,
 • na informování rodičů a zákonných zástupců o rizicích a kontrolních opatřeních,
 • na spolupráci s organizátory pracovních stáží či odborné praxe,
 • na konzultace se zástupci pracovníků a samotnými mladými pracovníky o opatřeních týkajících se mladých pracovníků.

Pokud mladým lidem umožňujete získat pracovní zkušenosti prostřednictvím odborné praxe, měli byste se postarat také o jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to přinejmenším v takové míře, jak to činíte u svých vlastních zaměstnanců.

Osoby mladší 18 let

Pro zaměstnávání osob mladších 18 let, včetně učňů, studentů na odborné praxi a brigádníků příležitostně pracujících při studiu, platí přísnější předpisy, které obsahují omezení ohledně jejich vystavení nebezpečím na pracovišti a zkrácení pracovní doby. Více informací o vašich povinnostech týkajících se ochrany pracovníků a o zvláštních požadavcích vztahujících se na mladé pracovníky je uvedeno v informačním listu „Ochrana mladých lidí na pracovišti“. Konkrétní nařízení lze nalézt v národních právních předpisech. 

Přijímání opatření v oblasti vedení

Zaměstnavatelé musí přijmout vhodná opatření pro odborné vedení mladých lidí, někteří zaměstnavatelé například přidělují mladým lidem zkušenější kolegy.
Nadřízení by měli být přiměřeně proškoleni o rizicích a kontrolních opatřeních v souvislosti s prací mladých lidí a měli by si být vědomi případných omezení, pokud jde o práce, které mohou mladí lidé vykonávat. Musí rozumět své úloze, co se od nich požaduje a jak mají plnit své povinnosti. Potřebují rovněž dostatek času a zmocnění k vykonávání úkolů v oblasti vedení. Opatření by měla zahrnovat:

 • metody, jak budou mladí lidé vedeni, včetně míry dohledu u různých prací, s určením pracovních operací, jež vyžadují soustavný dohled, a jmenováním osoby, která ponese za mladé lidi celkovou odpovědnost, kompetence požadované pracovníky odborného dozoru a jejich úlohu,
 • školení nadřízených o jejich roli a otázkách BOZP při vedení mladých lidí,
 • počty vhodně proškolených a způsobilých nadřízených s uvedením jmen osob odpovědných za mladé lidi, včetně učňů a studentů na odborné praxi,
 • pravidla pro nadřízené ohledně hlášení případných problémů souvisejících s bezpečností mladých lidí.

Odborná příprava

vykricnik violetJe nezbytné, aby se mladým lidem před zahájením práce dostalo efektivního, dostatečného dlouhého školení o BOZP, včetně:

 

 • informací o zvláštních nebezpečích spojených s jejich prací,
 • informací o běžných nebezpečích na pracovišti obecně,
 • informací, co dělat k vlastní ochraně,
 • informací, co dělat, pokud se domnívají, že něco není bezpečné,
 • informací, na koho se obrátit o radu,
 • informací, co dělat při mimořádné situaci, pokud utrpěli úraz nebo potřebují první pomoc,
 • informací o jejich povinnosti spolupracovat s vámi v otázkách bezpečnosti.

Vedení příkladem 

vykricnik violetJe důležité, ukázat vlastní angažovanost v oblasti BOZP, zavést postupy a kontrolní opatření a aktualizovat je, zdůrazňovat, že nebezpečné postupy jsou nepřijatelné, a ihned reagovat na záležitosti související s BOZP.

Role nadřízených pracovníků

Systém vedení používaný zaměstnavatelem

Zaměstnavatel musí zavést vhodný systém vedení mladých lidí. Je také povinen provést hodnocení rizik, které určí konkrétní rizika hrozící mladým lidem a potřebná preventivní opatření, včetně těch, která se týkají vedení a dohledu. V souvislosti s úlohou nadřízeného by zaměstnavatel měl:

 • poskytnout vám vhodné školení ohledně rizik a kontrolních opatření spojených s prací mladých lidí, ohledně veškerých omezení vztahujících se na úkoly, které mladí lidé mohou vykonávat, a ohledně potřebné úrovně vedení a dohledu, včetně toho, které pracovní operace vyžadují neustálý dohled,
 • vyškolit vás v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s mladými lidmi a v oblasti vaší role nadřízeného,
 • zajistit, abyste rozuměli své roli, tomu, co se od vás požaduje, a jak byste měli vykonávat své povinnosti,
 • poskytnout vám dostatek času a pravomocí k výkonu vašich úkolů,
 • zajistit, abyste měli v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví kvalifikaci potřebnou pro pracovní operace, na které dohlížíte,
 • zavést systém, který vám umožní oznamovat veškeré problémy týkající se bezpečnosti vašich mladých pracovníků a navrhovat zlepšení, a to i v souvislosti se systémem vedení pracovníků.

Role nadřízených

Nadřízení hrají významnou roli při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví mladých lidí a v rámci toho by měli:

 • dohlížet na dodržování bezpečných pracovních postupů, > vysvětlovat jejich důležitost,
 • být sami dobrým příkladem,
 • pomáhat šíření kultury bezpečnosti a
 • odměňovat bezpečné jednání.

info orangeMladí lidé mají možná málo zkušeností, přesto je však důležité se aktivně zajímat o jejich názory a podporovat jejich účast na řešení bezpečnostních otázek. Pro bezpečnost a ochranu zdraví mladých pracovníků by měla být zavedena opatření na základě hodnocení rizik. Veškerá opatření musejí být monitorována s cílem kontrolovat jejich správné fungování a v případě, že dojde ke změnám, může být nutná jejich revize. Nadřízení by proto měli oznamovat veškeré problémy nebo změny a povzbuzovat mladé lidi, aby tak činili i oni.

Role nadřízeného mladých pracovníků zahrnuje:

 • Hodnocení schopností/kompetence zaučujícího se pracovníka pro dané úkoly.
 • Identifikaci nebezpečí, která by mohla vést k poranění mladých lidí; mladí lidé jsou zranitelnější a mnohdy vyžadují bedlivější dohled než ostatní zaměstnanci.
 • Zavedení efektivních kontrol / bezpečnostních opatření jako prevence úrazů; jedná se například o chrániče, bariéry, zákazy, inspekce, namátkové kontroly, informace, školení, postupy a vedení.
 • Neustálé zlepšování a zjednodušování pracovních postupů.
 • Informování a poučení o správné praxi.
 • Předvádění správných postupů, v případě potřeby pomalým tempem.
 • Přidělování úkolů podle schopností jednotlivců a zajišťování přímého vedení, dokud nejsou způsobilí.
 • Kontrolu toho, zda rozumějí správným postupům a nezbytným bezpečnostním opatřením.
 • Pozorování jejich výkonů a v případě potřeby opětovné předvedení za účelem lepšího porozumění.
 • Naslouchání, konzultaci a sdílení, například tím, že budou zapojeni do hodnocení rizik.
 • Informování mladých lidí o tom, kde mohou ve vaší nepřítomnosti najít pomoc/radu a co mají dělat, když si nejsou jisti.
 • Zajištění toho, aby znali nouzové postupy.
 • Vydávání písemného zpracování bezpečných pracovních postupů a ochranných pracovních pomůcek / pracovních oděvů souvisejících s daným úkolem.
 • Vštěpování hodnot, vysvětlování důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví, podporu správných postojů, zvyšování povědomí a poskytování dobrého příkladu.
 • Motivování, přátelské chování, usnadňování a vedení.
 • Řízení, organizaci a disciplinární opatření, je-li to nutné.

Práce školitelů

Někteří zaměstnavatelé přidělují mladým lidem školitele. Role školitele spočívá v tom, že se speciálně stará o přiděleného mladého člověka a vede ho. Mimo jiné:

 • učí je správným postupům jakožto základu jejich budoucího pracovního života. Když vy používáte při práci zkratky, vaše znalosti a dovednosti vám možná umožní problémy vyřešit, mladému člověku však nikoli,
 • povzbuzuje je k účasti, aby se dotazovali na rizika a bezpečnostní opatření spojená s jejich prací a projednávali a oznamovali veškerá nebezpečí, která zjistí; usměrňuje jejich touhu zavděčit se,
 • ujišťuje je, že je v pořádku říci „ne“, jestliže si nejsou jistí tím, co mají dělat,
 • zdůrazňuje potřebu používat vhodné vybavení a uplatňovat vhodná bezpečnostní opatření.