Zemědělství

V důsledku širokého rozsahu úkolů údržby v zemědělských hospodářstvích existuje řada různých rizik:

 • mechanická rizika související s údržbou strojního zařízení, jako je rozdrcení, zachycení a zasažení kapalinou pod vysokým tlakem,
 • nebezpečí zasažení elektrickým proudem při práci s vadným vybavením nebo při údržbě elektrických instalací a zařízení nebo opravě poškozených elektrických ohradníků,
 • tepelná nebezpečí související s používáním svařovacího zařízení nebo zařízení pro ohřev při údržbě nebo spojená s údržbou zařízení s horkými povrchy či obsahujících horké provozní kapaliny,
 • chemická rizika související s používáním nebezpečných látek při údržbě nebo s údržbou zařízení obsahujících nebezpečné látky,
 • nebezpečí požáru nebo výbuchu při údržbě zařízení nebo vybavení obsahujícího nebezpečné a výbušné látky, jako jsou nádrže, nádoby a zásobníky nebo palivové nádrže,
 • biologická nebezpečí při údržbě instalací znečištěných biologickými látkami, nádrží na kejdu, stok a splaškové infrastruktury,
 • ergonomická rizika, jako jsou práce ve vnucených polohách, používání nevhodně konstruovaných nástrojů,
 • práce v uzavřených prostorách.
Obecné zásady při použití zemědělské techniky
 • stroje musí být zajištěny vhodným ochranným zařízením tak, aby části strojů nebo materiál jimi zpracovávaný neohrožovaly bezpečnost obsluhy, ochranná zařízení musí být stále v provozuschopném stavu
 • stroj smí obsluhovat jen pracovník, který je seznámen s návodem na obsluhu, čištění, údržbu a opravy od výrobce stroje. Tento návod musí být k dispozici v českém jazyce,
 • za chodu stroje nelze jakýmkoli způsobem zasahovat do pracovního prostoru stroje,
 • je zakázáno za chodu otevírat ochranné kryty pohybujících se částí stroje,
 • je zakázáno provádět jakýkoli zásah do elektrické části stroje, pokud obsluha nemá potřebnou odbornou způsobilost v elektrotechnice,
 • stroje, které obsluhuje více osob, např. posklizňové linky, musí být opatřeny STOP ovládačem, aby byla zajištěna možnost vypnutí celého stroje nebo části, z každého stanoviště obsluhy,
 • používání strojů a zařízení instalovaných v prostředí se specifickými riziky (např. v mokrém nebo prašném prostředí) musí být omezeno pouze na osoby pověřené obsluhou a seznámené s rizikem úrazu elektrickým, výbuchu apod. Rovněž údržbu těchto strojů a zařízení mohou zajišťovat jen speciálně určení pracovníci.
Hlavní zásady při používání zemědělské techniky
 • Nepoužívat stroj, zařízení bez seznámení se s návodem pro jeho bezpečný provoz, obsluhu a údržbu.
 • Zkontrolovat technický stav stroje před jeho použitím
 • Nepoužívat stroj, zařízení s nefunkčním nebo poškozeným ochranným zařízením
 • Neotvírat ochranné kryty na stroji, zařízení dříve, než se zastaví všechny pohybující se části
 • Zajistit stroj před jeho odpojením o tažného vozidla proti samovolnému pohybu a překlopení
 • Dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi stroji při skupinovém nasazení (rotační sekačky, rozmetadla, sklizňová technika aj.)
 • Nepřevážet v kabině traktoru nebo samojízdného stroje více osob než je povoleno
 • Neseskakovat z pohybujícího, nebo stojícího stroje
 • Nepoužívat zakázané způsoby práce při zapojování soupravy
 • Při práci na svahu používat pouze techniku s odpovídající svahovou dostupností
Hlavní rizika u jednotlivých skupin strojů a zařízení
 
HLAVNÍ RIZIKA

HLAVNÍ ZÁSADY

Mechanizační prostředky pro dopravu
Traktory a nákladní vozidla Vyplývají z nevyhovujícího technického stavu mechanizačních prostředků (zejména traktorů), z řízení vozidel bez oprávnění (řízení malotraktorů osobou s ŘP skupiny T, ale mladší 17 let, mimo přípravu na povolání, případně po veřejných komunikacích), z roztahování vozidel (poranění o roztržený řetěz či lano, lépe tažné tyče), z jízdy bez propojeného brzdného systému, s nefunkční elektroinstalací, jízda po svažitém terénu, dopravní nehody na veřejných pozemních komunikacích, rizika z přepravy osob v kabině vozidla či na korbách valníků (uzavřené bočnice, ne sklápěčka, do 15 osob, sed na podlaze), z naskakování a seskakování za jízdy, z nedostatečné koordinace činností mezi spolupracovníky zejména při couvání či připojování a odpojování vozidel, z přepravy strojů a zařízení po veřejných pozemních komunikacích bez úpravy pro převoz (kombajny), z provádění oprav za chodu stroje. Péče o technický stav mechanizačních prostředků, kvalifikace osob pro řízení traktorů a nákladních vozidel, dodržování podmínek bezpečné jízdy (veřejné komunikace, svažité pozemky), přepravy po veřejných pozemních komunikacích, koordinace činnosti např. při couvání, připojování vozidel, sklápění, provádění oprav bezpečným způsobem aj.
Samosběrací návěsy (včetně senážovacích) Zachycení obsluhy vyprazdňovacím dopravníkem (hřeblem nebo řetězem) při čištění za chodu stroje, při mazání řetězu za chodu, při ručním otevírání zadního čela krytu kasače a připojování návěsu, při používání kloubových hřídelí s poškozeným nebo neúplným ochranným krytem. Provádění oprav za klidu stroje, při otevírání zadních čel (starší typy) stát mimo jejich dosah, správná péče a používání v souladu s návodů k obsluze.

Krmné vozy

 

Při používání kloubových hřídelí s poškozeným nebo neúplným ochranným krytem, při připojování vozidel riziko přimáčknutí. Dbát o bezpečný stav krmných vozů (ochranné kryty kloubových hřídelí, pohyblivých převodů aj.), bezpečně provádět připojování vozů.
Nakladače, manipulátory zákaz pohybu osob v pracovním okruhu stroje, vstupování pod zvednutý nakladač, na nářadí převážet a zvedat osoby. Ohrožení zvedaným nákladem (pád na kabinu stroje a obsluhu, ohrožení osob). Zvýšené riziko při práci u elektrického vedení, práci na svahu. Neopravovat a nečistit ve zvednuté poloze. Seznámení se s návodem k obsluze a jeho dodržování, zajištění dostatečného výhledu při práci, zamezit přístupu osob v ohroženém prostoru, zajištění nákladu v pracovním nářadí tak, aby se ve zvednuté poloze nemohl uvolnit na kabinu stroje a dojít k ohrožení osob.
Stroje a zařízení pro obdělávání, přípravu a úpravu půdy
Radliční pluhy Při připojování a odpojování, spouštění a zvedání hydraulikou riziko přiražení, výměně opotřebovaných částí stroje (ostří čepele, plazů, radlice, slupic) riziko pořezání o ostří. Bezpečně provádět připojování a odpojování, používání kožených rukavic při výměně ostří, nepohybovat se pod nezajištěným zvednutým pluhem.
Brány, kypřiče (kultivátory, kombinátory) a diskové podmítače Při zdržování se před strojem, či stání a zatěžování bran. Pohybovat se mimo dosah stroje
Rotavátory Při zdržování se za strojem (odletujícími částicemi, noži apod.). Pohybovat se mimo dosah stroje
Mechanizační prostředky pro setí, sázení a hnojení
Secí stroje U starých typů secích strojů nadměrná fyzická náročnost z důvodu chybějící mechanizace při manipulaci s materiálem při doplňování osiva, při obsluze znamenáků, riziko pádu z obslužné lávky, riziko vzniku nemoci či alergie při kontaktu osiva mořeného zdraví škodlivými chemickými přípravky s pokožkou či při kontaktu prachu s dýchacími cestami. Nové secí kombinace (zařízení na přípravu půdy + secí stroj) tato rizika prakticky eliminují z důvodu vyřešení manipulací. Bezpečný způsob jízdy, zvláště při otáčení hrozí pád pomocníka. Používání osobních ochranných pomůcek při používání a kontaktu s mořeným osivem, dodržování hygienických zásad.
Sazeče brambor Při naplňování zásobníků z koreb nákladních aut, při couvání k vozidlům se sadbou. Koordinace činností při doplňování zásobníků.
Rozmetadla průmyslových hnojiv Při připojování a odpojování, dále při zasažení osoby za rozmetadlem odletujícím hnojivem např. do očí (riziko úrazu), při kontaktu pokožky s hnojivem (riziko alergie). Dodržování zásad bezpečného připojování a odpojování. Dodržování bezpečného odstupu při rozmetání, přizpůsobení způsobu jízdy v blízkosti veřejných pozemních komunikací, používání osobních a ochranných pracovních pomůcek při doplňování zásobníků.
Rozmetadla statkových hnojiv Během čištění korby rozmetadla při spuštěném motoru a zapnutém kloubovém hřídeli, při odstraňování provázků ze slámy z rozmetacího soustrojí je riziko pořezání, při kontaktu pokožky s hnojivem je riziko infekce. Dodržování hygienických zásad, ošetření i drobných poranění, při používání ostří při odstraňování provázků pracovat v ochranných rukavicích. Používat osobní ochranné pracovní pomůcky.
Rozmetadla kejdy a močůvky, cisterny Při manipulaci s hadicemi pod tlakem riziko úderu, při čištění a opravách uvnitř cisterny riziko udušení z důvodu nedostatku vzduchu, riziko otravy při kontaktu pokožky s hnojivem.

Přemisťovat sací hadice bez tlaku, při nutnosti opravy a čištění uvnitř cisterny je nutno dostatečně odvětrat, vždy postupovat v souladu s návody výrobce, dodržování hygienických zásad.

 

Mechanizační prostředky k ochraně rostlin a k zavlažování
Postřikovače a poprašovače Při manipulaci s chemickými přípravky rizika vyplývající z charakteru chemických látek (příprava roztoků, míchání, přelévání) možnost zasažení očí, poleptání pokožky, vdechnutí toxických výparů, při plnění nádrží (pády), při připojování a odpojování strojů, při čištění strojů po práci. Používání traktorů s chráněnou kabinou před účinky používaných chemických látek, používání osobních ochranných pracovních prostředků v souladu s pokyny uvedenými např. v bezpečnostních listech chemických přípravků, dbát o bezpečnost při připojování a odpojování.
Zavlažovací zařízení Při neodborném spouštění hnacího agregátu, riziko úrazu el. proudem, při manipulaci se závlahovým potrubím, při připojování plošného zavlažovače ke stabilnímu rozvodu vody.

Vždy postupovat v souladu s pokyny výrobce zařízení, používání osobních ochranných pracovních pomůcek.

 

Stroje pro sklizeň pícnin a obilovin
Samojízdné sklízecí řezačky Riziko převrácení při jízdě na svazích z důvodu vysokého těžiště, riziko zachycení či přejetí osob, při opravách, seřizování nebo během oprav za chodu, rizika z nedostatečného výhledu při práci, pohyb nepovolných osob před řezačkou. Dodržování zásad bezpečné jízdy na svazích, zajištění dostatečného výhledu při práci, provádění oprav za klidu stroje.
Sklízecí mlátičky, kombajny Riziko přejetí při couvání, při vyprazdňování zásobníků obilí, riziko úrazu při práci ve svahu při převržení stroje, riziko vtažení do stroje žacím ústrojím či podávacím dopravníkem při chodu stroje, při náhodném spuštění stroje během čištění vytřásadel. Dodržování zásad bezpečné jízdy, zvláště na svazích, čištění, mazání a opravy provádět za klidu stroje.
Rotační žací stroje Při jízdě úrazy odletujícími částicemi (kameny až 30 m), při opravách pořezání o nože. Dodržování bezpečného odstupu při jízdě, používání ochrany rukou proti pořezání o nože při výměně pracovních nožů.
Prstové žací stroje Úrazy při čištění ucpaného žacího ústrojí a při výměně nožů (žabek) a prstů. Provádění oprav, čištění za klidu stroje, používání ochrany rukou proti pořezání o nože při výměně pracovních nožů a prstů
Žací mačkače Úrazy při výměně pracovních nožů, dále především při čištění žacího ústrojí (pořezání), při činnostech prováděných za chodu stroje. Provádění oprav, čištění za klidu stroje, používání ochrany rukou proti pořezání o nože při výměně pracovních nožů a prstů.
Vysokotlaké lisy Vtažení rotujícím sběračem do podávacího ústrojí při obsluze, zachycení končetiny nebo navinutí oděvu rotující částí při čištění ucpaných částí stroje za chodu, propíchnutí ruky či hlavy vázací jehlou nebo úraz uvolněním kyvného mechanismu při samovolném zapnutí chodu stroje během zavádění vázacího motouzu za chodu motoru. Provádění oprav, čištění za klidu stroje, dodržování bezpečných zásad při obsluze podle návodu k obsluze.
Stroje pro sklizeň okopanin
Samojízdné sklízeče chrástu Nezdržovat se před sklízečem při jízdě, riziko při obsluze nebo čištění stroje za chodu, udeření rotujícími náhony kopírovacích válců, při couvání a rozjíždění (pády se stroje). Bezpečný způsob jízdy, provádění oprav, čištění za klidu stroje, dodržování bezpečných zásad při obsluze podle návodu k obsluze.
Vyorávač bulev Při čištění motoru a kapoty či při nastupování a sestupování (pády), při čištění vyorávacích jednotek, úrazy vlivem špatné organizace práce při pohybu více souprav po pozemku. Provádění oprav, čištění za klidu stroje, používání ochrany rukou proti pořezání, koordinace činností.
Sklízeče brambor Při naskakování a seskakování za jízdy, při couvání a otáčení soupravy na souvratích (pády, přejetí), při odstraňování namotané natě z pohybujících se dopravníků (vtažení končetin do dopravníku), při čištění vyorávacího soustrojí zakázaným způsobem např. za jízdy, při provádění oprav, zpravidla je riziko hluku. Bezpečný způsob jízdy zvláště na svažitých pozemcích, čištění, mazání a opravy provádět za klidu stroje.
Linky na posklizňové zpracování zemědělských plodin
Linky na posklizňové zpracování zrnin Při kumulaci obilních prachů (riziko vzniku nemoci či alergie při kontaktu prachu s dýchacími cestami, riziko výbuchu či požáru), při obsluze pásových, šnekových dopravníků, či dalších součástí linek s nekrytými pohyblivými částmi, při neohlášeném spuštění linky, při vstupu na uskladněné obilí (pohmoždění i udušení zasypáním), při používání mechanických lopat, při provozu sušáren (riziko popálení), při provozování zařízení na moření osiva (riziko vzniku nemoci či alergie při kontaktu osiva mořeného zdraví škodlivými chemickými přípravky s pokožkou). Udržovat bezpečný stav strojů a zařízení, vybavení kryty na pohyblivých částech transportních zařízení, používání osobních ochranných pomůcek proti prachu a ostatním rizikům (hluk), koordinace činnosti.
Linky na posklizňové zpracování brambor ve skladech a třídírnách brambor úrazy při provozování vysokozdvižných vozíků, úrazy při provozování třídících linek, zachycení točivými či sbíhavými částmi dopravníků (nutno instalovat stoptlačítka po celé lince pro nouzové zastavení transportního zařízení). Koordinace činnosti, udržování bezpečného stavu strojů a zařízení.
Linky na zpracování ovoce a zeleniny Obdobná, při zpracování cibule a kořenové zeleniny rizikem vysoká prašnost. Vhodná opatření pro snížení rizika prachu.
Linky na posklizňové zpracování pícnin Úrazy u příjmových, dávkovacích a naskladňovacích zařízení, dopravníků, úrazy u granulátorů a šrotovníků (pády při práci na zařízení za chodu), zpravidla riziko hluku. Udržovat bezpečný stav strojů a zařízení, vybavení kryty na pohyblivých částech, používání osobních ochranných pomůcek proti prachu a ostatním rizikům (hluk), koordinace činnosti.
Linky na posklizňové zpracování chmele Úrazy při navěšování rév na dopravník (zachycení), jinou pohyblivou částí linky či pohybující se révou, riziko alergie po kontaktu s prachem a pylem z chmelových šištic. Bezpečné provádění navěšování, používání ochrany proti riziku prachu.
Údržba zemědělské techniky mechanická rizika související s údržbou strojního zařízení, jako je rozdrcení, zachycení a zasažení kapalinou pod vysokým tlakem, nebezpečí zasažení elektrickým proudem při práci s vadným vybavením nebo při údržbě elektrických instalací a zařízení nebo opravě poškozených elektrických ohradníků, tepelná rizika související s používáním svařovacího zařízení nebo zařízení pro ohřev při údržbě nebo spojená s údržbou zařízení s horkými povrchy či obsahujících horké provozní kapaliny, chemická rizika související s používáním nebezpečných látek při údržbě nebo s údržbou zařízení obsahujících nebezpečné látky, nebezpečí požáru nebo výbuchu při údržbě zařízení nebo vybavení obsahujícího nebezpečné a výbušné látky, jako jsou nádrže, nádoby a zásobníky nebo palivové nádrže, biologická rizika při údržbě instalací znečištěných biologickými látkami, nádrží na kejdu, stok a splaškové infrastruktury, ergonomická rizika, jako jsou práce ve vnucených polohách, používání nevhodně konstruovaných nástrojů, práce v uzavřených prostorách. Používat bezpečné pracovní postupy. Používání osobních ochranných pracovních prostředků. Provádění prací, ke kterým jste způsobilí.
Ostatní pomocné práce v rostlinné výrobě
Manuální práce Úrazy při pohybu po komunikacích i na polích (pády, uklouznutí), při přenášení břemen či nářadí, při práci s ručním nářadím (vidle, kopáč, kosa, srp, pila, sekera, kladivo).

Dbát na organizaci práce a uspořádání pracoviště tak, aby práce mohla být prováděna bezpečně. Zabraňovat zbytečnému nadměrnému či jednostrannému fyzickému zatížení, nevhodným pracovním polohám a pohybům, případně alespoň přerušovat práci zařazením bezpečnostních přestávek.

Pomocné práce u strojů Nastupování a sestupování se strojů, při čištění okolí strojů, při pytlování, při ustavování strojů do pracovní polohy, při spojování trubek k senometu či zrnometu, při ukládání sena a slámy (riziko vzniku alergie či nemoci při kontaktu pokožky a dýchacích cest s prachem, pylem, osinami), při rozbíjení ztvrdlého hnojiva (úrazy, ale i podráždění či alergie), při vysýpání brambor na vůz (přejetí nohy) aj. Nutná dokonalá znalost zásad práce u strojů a zařízení, správná technika práce, práci organizovat tak, aby ji bylo možno provádět bezpečně. Stálá pracovní místa udržovat v čistotě, podlahy udržovat v dobrém technickém stavu.