Dřevozpracující průmysl

Stanovení pracovních postupů a organizace práce se řídí druhem použitého soustřeďovacího prostředku (soustřeďovací traktor, koňský potah, lanovka, vrtulník). Z toho vychází i zásady BOZP, které je nutné dodržovat v rámci požadavků na zajištění bezpečnosti osob provádějících tyto práce.

Jedná se především o následující:

▪ před zahájením soustřeďování odstranit překážky z přibližovacích linek, určit ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace, počet a umístění skládek dříví,
▪ při soustřeďování dříví se nezdržovat ve vnitřních úhlech lana navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem, v prodlouženém směru napnutých lan a neusměrňovat náklad rukou, jsou-li lana navijáku v pohybu,
▪ nestoupat na soustřeďované dříví, nepřekračovat jej za pohybu a při ukládání dříví na skládky dodržovat přirozený sklon,
▪ při uvolňování dříví na svahu stát vždy na horní straně nad uvolňovaným nákladem,
▪ na pracovišti, kde se současně kácí, neprovádět soustřeďování dříví v kratší vzdálenosti od místa kácení, než je dvojnásobek výšky káceného stromu.

Při soustřeďování dříví traktorem:
▪ nasazovat soustřeďovací prostředek pouze na ta pracoviště, pro která odpovídá typem, konstrukcí, vybavením a povolenou svahovou dostupností,
▪ seznámit osádku soustřeďovacího prostředku před zahájením práce se zvláštnostmi pracoviště, s pracovním postupem, s jednotnou signalizací pro hlavní pracovní úkony a s rozmístěním ostatních zaměstnanců, pokud jsou v blízkosti místa soustřeďování dříví prováděny současně další práce,
▪ nepoužívat bezúvazkové soustřeďování na pracovišti, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví a ztráta stability soustřeďovacího prostředku, soustřeďování dříví provádět v těchto případech pomocí směrové kladky.

Při soustřeďování dříví koňským potahem:
▪ nepracovat s potahem na svahu, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,
▪ odepnout úvazek od potahu před jeho upevněním nebo sejmutím ze soustřeďovaného dříví,
▪ vést potah při soustřeďování dříví na svahu z horní strany nad potahem a v zatáčkách z vnitřní strany; nestoupat při vlečení dříví na náklad nebo ho za jízdy překračovat.

Při soustřeďování dříví lanovým dopravním zařízením:
▪ zahájit provoz až po upravení trasy, odstranění všech překážek a po zkontrolování a vyzkoušení nosného a tažného lana v rámci zkušebního provozu,
▪ spouštět navíjecí bubny jen na znamení zaměstnance, který dříví připevňuje nebo uvolňuje, používat při tom stanovenou signalizaci,
▪ zdržovat se při uvolňování nebo připevňování soustřeďovaného dříví a při sledování jeho pohybu v dostatečné vzdálenosti, kde nehrozí nebezpečí zasažení uvolněnou kladkou, přetrženým lanem nebo odvalujícím se kmenem.

Při soustřeďování dříví vrtulníkem:
▪ nezdržovat se v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného a odkládaného dříví,
▪ upevňování a odepínání nákladu provádět ve dvou (jeden zaměstnanec u přepravovaného nákladu, druhý k navigování vrtulníku).