HORECA

  • Dbej podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a také o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se dotýká tvé jednání, případně opomenutí při práci.
  • Udržuj na pracovišti trvale pořádek, svému nadřízenému ohlašuj závady, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost při práci. 
  • Dbej zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkými předměty, pokrmy a tekutinami.
  • Používej ochranné pomůcky a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky.
  • Manipuluj pouze s břemeny povolené hmotnosti, a to způsobem, který nezpůsobí poškození zdraví, zejména páteře.
  • Řádně se seznam s bezpečnou obsluhou strojů, se způsobem práce s nástroji a nářadím a s pokyny jejich výrobce ještě předtím, než s těmito stroji, nástroji a nářadím začneš pracovat.
  • Dodržuj stanovené pracovní a technologické postupy.
  • Nepoužívej pro práci nástroje, nářadí a pracovní pomůcky, jsou-li poškozené.
  • Opravy, údržbu a čištění strojů a nářadí prováděj vždy po jejich odpojení od elektrické sítě. 
  • Pravidelně se účastni školení bezpečnosti práce a stanovených lékařských prohlídek; dodržuj zásady osobní a provozní hygieny.