Lesnictví

Pro práce na stojících stromech, prováděné v souvislosti se sběrem semen, upevňováním kotev lanovky apod., je s ohledem na riziko pádu z výšky nezbytné stanovit pracovní postupy a organizovat práce tak, aby byla zajištěna bezpečnost osoby, která tyto činnosti provádí.


Při provádění prací je nutno dodržovat následující zásady bezpečné práce:

1. Vymezit před zahájením prací ohrožený prostor (kterým je kruhová plocha okolo zlézaného stromu o poloměru rovnajícím se minimálně polovině výšky tohoto stromu) a stanovit pravidla signalizace mezi zaměstnancem stojícím na zemi a zaměstnancem, který provádí práce ve výšce.
2. Nepracovat v koruně nebo na kmeni stojícího stromu bez odpovídajícího vybavení pro práci ve výškách (speciální výbavy určené pro výstup a sestup včetně jištění proti pádu), dále při nepříznivé povětrnostní situaci, v prudkém větru, kdy dochází k nebezpečnému výkyvu korun stromů, je-li na kmeni nebo větvích námraza, či při teplotě pod -10 °C během pracovní směny.
3. Provádět práce v koruně stromu jen jedním zaměstnancem, který potřebné nářadí a pomůcky vytahuje do koruny stromu a spouští je dolů pomocí lana (včetně semen, plodů, případně částí zařízení lanovky instalované na kmeni) a udržuje při práci kontakt stanovenými signály s druhým zaměstnancem stojícím na zemi.
4. Používat při práci s řetězovou pilou v koruně stromu OOPP proti pádu z výšky (bezpečnostní postroj).
5. Při odřezávání větví nebo koruny stromu z klece pracovní plošiny používat k zajištění proti pádu zaměstnance i řetězové pily samostatné jistící prostředky upevněné ke kleci pracovní plošiny mimo zónu prováděné práce.