Bezpečnostní značení

Zákon č. 309/2006 Sb., který navazuje na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 6 ukládá zaměstnavateli povinnost umístit bezpečnostní značky a značení a zavést informační signály na všech pracovištích, kde jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví. Značení, značky a signály mohou být obrazové, zvukové nebo světelné. Zaměstnanci musí být seznámeni s jejich významem a instruováni o reakci na ně. Je nutné dodat, že bezpečnostní značení musí být rozpoznatelné a že nenahrazuje ochranná zařízení.

Bezpečnostní barvy

Použití bezpečnostních barev, mezinárodně stanovených, umožňuje sdělovat bezpečnostní informace bez použití slov, což je zvlášť významné pro stále rostoucí mezinárodní obchod a cestování.

Rozeznáváme následující základní bezpečnostní barvy:

 • červená s významem zákaz,
 • modrá znamená příkaz,
 • žlutá je výstraha,
 • zelená znamená bezpečí.

K nim přísluší barvy kontrastní. K červené, modré a zelené bílá, ke žluté černá.

Bezpečnostní barva střídající se s kontrastní barvou v pruzích se používá v kombinaci:

 • červená-bílá jako vymezení prostoru, kam je vstup zakázán (červenobílá páska nebo dřevěné zábrany u výkopů, jako vymezení prostoru nad kterým se pracuje, kam se shazuje materiál apod.),
 • žluto-černá upozorňující na nebezpečí, zpravidla střetu s překážkou nebo pádu (označení zúžených nebo snížených profilů, nezabezpečené okraje ramp, přejíždějící části strojů, atd.)

Barevné značení se používá i v jiných případech.

 • Pro označení plynů v tlakových lahvích, pro označení média v potrubí jsou k jednotlivým látkám přiřazeny barvy. Na potrubí se značky umísťují v účelných odstupech a na místech nebezpečných (armatury, spoje).
 • V elektrotechnice jsou barvy nebo barevné kombinace přiřazeny k jednotlivým druhům vodičů (vyhrazená barva zelenožlutá pro ochranné vodiče, která nesmí být použita pro jiný účel).

 

Geometrický tvarVýznamBezpečnostní barvaKontrastní barvaBarva grafického symboluPříklad použití
kruhKruh s šikmým pásem Zákaz Červená Bílá *) Černá

Zákaz kouření

Nepovolaným vstup zakázán

kruh modraKruh Příkaz Modrá Bílá *) Bílá

Vypnout před začátkem práce

Používat OOPP

trojRovnostranný trojúhelník Výstraha Žlutá Černá Černá

Nebezpečný horký povrch

Nebezpečí výbuchu

ctverecČtverec – obdélník Bezpečné podmínky   Možnosti úniku   Bezpečnostní zařízení Zelená Bílá *) Bílá

Únikový (nouzový)  východ

Místo první pomoci

ctverec cervenaČtverec – obdélník Požární bezpečnost Červená Bílá *) Bílá

Hasicí přístroj

Ohlašovna požáru

ctverec bilaČtverec – obdélník Doplňující informace Bílá nebo barva bezpečnostní značky Černá nebo kontrastní barva odpovídající bezpečnostní značky Barva symbolu odpovídající bezpečnostní  značky  

*) Bílá kontrastní barva obsahuje kontrastní barvu fosforeskujícího materiálu za denního světla s požadovanými vlastnostmi.

Bezpečnostní značení

znackyBezpečnostní značení se provádí převážně pruhy se žlutočernou kombinací. Používá se přímo na ohrožující překážce (zúžené nebo snížené vjezdy a výjezdy, sloupy, okraje vrat) nebo na omezující hraně, kde hrozí pád (nakládací rampa, schody, otvory v podlahách).

Žluto-černé šikmé pruhy na okrajích vjezdů je opticky zužují, nutí vjíždějící k větší pozornosti a tím snižují riziko střetu se sloupkem (stěnou) brány.

Šikmé pruhy se dělají se sklonem asi 45°, žlutá barva musí pokrývat minimálně 50 % plochy značení.

Vodorovným značením na podlaze, které je rovněž bezpečnostním značením, se vymezují plochy pro skladování, vnitrozávodní komunikace, parkovací plochy. To se provádí bílou nebo žlutou čarou o šířce 100 – 125 mm (viz čl. 4.3.3 ČSN 26 9630). Odlišení může být provedeno i jiným způsobem (rozdílná barva podlahy, různý povrch apod.)

Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky vyjadřují obecně srozumitelné bezpečnostní sdělení. Je dáno barvou, tvarem značky a grafickým symbolem (piktogramem). Bezpečnostní informace může být upřesněna slovním sdělením.

Rozeznáváme značky

 • Zákazové – jsou kruhové, zleva do prava šikmo přeškrtnuté, okraj a přeškrtnutí je červené, uvnitř je bílé pole s černým grafickým symbolem zakázaného jednání.
 • Výstražné – tvoří je trojúhelník postavený na základnu s černým okrajem a grafickým symbolem ve žlutém poli. Obecným grafickým znakem pro varování před nebezpečím je vykřičník, jinak grafický symbol specifikuje konkrétní nebezpečí (požár, radioaktivní látky, elektřina, pád, …)
 • Příkazové – jsou kruhové, modré s bílým grafickým symbolem, který konkretizuje příkaz (nošení ochrany hlavy, rukou, ochranného pracovního oděvu, směr pohybu,…).
 • Bezpečí – podávají informace, jak dosáhnout bezpečí. Jsou obdélníkové nebo čtvercové se zelenou plochou na které je bílá grafická značka (šipka směru úniku, místo první pomoci, telefon).
 • Požární – upozorňují, kde se nacházejí prostředky požární ochrany Tvoří je čtvercová nebo obdélníková značka červené barvy s bílým grafickým symbolem.

Případné doplňující sdělení nesmí být přímo ve značce, ale pouze na čtvercové nebo obdélníkové doplňkové tabulce. Bezpečnostní značka spolu s doplňkovým textem tvoří bezpečnostní tabulku.

Bezpečnostní tabulky mohou být
 • Jednoduché
  • se svislou úpravou,
  • s vodorovnou úpravou.
 • Kombinované
  • dvojité,
  • trojité,
  • s rozsáhlejším sdělením.

Příklady bezpečnostních značek i s nimi použitých bezpečnostních nápisů jsou uvedeny v příloze NB ČSN ISO 3864.

Provedení tabulky je dáno ČSN ISO 3864-1, její velikost záleží na vzdálenosti, ze které má být rozeznatelná. Podle zásad uvedených v normě je možné vytvářet i atypické tabulky, respektující místní podmínky.

Umisťování bezpečnostních značek

Volba bezpečnostních značek a jejich umístění je záležitostí zaměstnavatele. Jen v některých případech bezpečnostní předpisy požadují umístění konkrétní značky.

Bezpečnostní značky a tabulky se umísťují tak, aby jejich účinnost nebyla ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, přítomností jiných značek nebo zdrojů světla.

Je proto třeba:

 • omezit umístění většího počtu značek vedle sebe,
 • neumísťovat světelné značky v blízkosti jiného podobného zdroje světla,
 • nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu (možná záměna),
 • kontrolovat funkčnost světelných značek před uvedením do provozu i dále v pravidelných intervalech.

Při snížené viditelnosti musí značky vydávat světlo, být osvětleny, nebo zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu.

Značky se umísťují ve vhodné výšce a poloze přiměřené zornému poli zaměstnanců, na snadno dostupném a viditelném místě s přihlédnutím k místním podmínkám.

Značka z fotoluminiscenčního materiálu pro označení únikové cesty a nouzového východu musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad ní.

Značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na evakuačních cestách musí být viditelné i při přerušení dodávky energie po dobu nezbytně nutnou pro bezpečné opuštění objektu.

Značky musí být udržovány, aby byl zachován původní vzhled, nebo musí být vyměněny. Pominul-li důvod umístění značky, musí být neprodleně odstraněna.

Signály

Signály mohou být světelné, zvukové, hlasové a dávané rukou.

 • Světelné a zvukové signály svým spuštěním udávají zahájení a ukončení činnosti (zavírání a otevírání dálkově ovládaných vrat, spuštění nepřehledného stroje nebo linky apod.). Při vyšším stupni nebezpečí nebo nutnosti zásahu se používá světelný signál přerušovaný.
 • Zvukové signály musí být rozlišitelné od jiných zvukových signálů a okolního hluku, nesmí nadměrně obtěžovat hlukem nebo dokonce působit bolest. Proměnná frekvence zvuku se použije pro signalizaci vyšší úrovně nebezpečí. Signál pro opuštění prostoru je nepřerušovaný.
 • Hlasové signály musí být v jazyce, kterému příjemce signálu rozumí, pomocí krátkých a jednoduchých slov nebo vět, musí být dostatečně hlasité.
 • Signály dávané rukou musí být přesné, jednoduché, nezaměnitelné. Signalista stojí čelem k příjemci mimo ohrožený prostor. Musí být vybaven rozlišovacími prvky (přilba, vesta, rukávce, pásky na rukou nebo praporky).
Bezpečnostní značení a signály. Dostupné z WWW: http://www.bozpprofi.cz/33/bezpecnostni-znaceni-a-signaly-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z7asWQrzyPBweE61ttPd92s/.