OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Garantem programu „Bezpečný podnik“ je Státní úřad inspekce práce, který považuje prosazování a realizaci programu „Bezpečný podnik“ v právních subjektech, pro které je určen, za prioritní, a to zejména s ohledem na potřebu účinnějšího prosazování zákonem stanovených požadavků na prevenci.

Národní program „Bezpečný podnik“ je vyhlašován Ministerstvem práce a sociálních věcí společně se Státním úřadem inspekce práce již od roku 1996 a umožňuje společnostem, které se rozhodnou do programu zapojit, zavedení fungujícího systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), který odpovídá nejen českým předpisům, ale i požadavkům uplatňovaným v Evropské unii.

V současné době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP v evropských zemích Systém managementu BOZP dle ISO 45001 (dříve OHSAS 18001). Program „Bezpečný podnik“ vychází nejen z těchto norem, ale i z principů a zásad uplatňovaných standardy pro Systém managementu kvality (ISO 9001) a Systém environmentálního managementu (ISO 14001). Program „Bezpečný podnik“ může významně přispět k zavedení integrovaného systému řízení.

Program je určen převážně pro výrobní společnosti s orientačním počtem 100 a více zaměstnanců. Požadavkem programu je, mimo jiné, aby prováděné činnosti představovaly zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, případně i ohrožení životního prostředí.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ se předává dvakrát ročně, a to vždy v druhé polovině měsíce května a října. Místně příslušný oblastní inspektorát práce musí ukončit kontrolu dva měsíce před termínem předávání. Z tohoto důvodu upozorňujeme společnosti, aby toto braly v úvahu při stanovení termínu k podávání žádosti.

Upozorňujeme také, že s ohledem na konec platnosti normy OHSAS 18001 se nejedná o konec programu či konec platnosti již vydaných osvědčení. Program „Bezpečný podnik“ je národním programem pro zavedení systému řízení BOZP, který je založen na základech nejen výše uvedené normy, ale např. i příručky ILO-OSH 2001. Z tohoto důvodu se pro program a společnosti již vlastnící osvědčení nic nemění do doby případné aktualizace programu, o které Vás budeme informovat, a vydaná osvědčení platí vždy do doby své platnosti.

Jak získat osvědčení „Bezpečný podnik“?

Společnost, která zvažuje zapojení se do programu „Bezpečný podnik“, by měla nejprve důkladně pročíst  Příručku k programu (1.84 MB).

Tato Příručka obsahuje zejména základní informace o programu, jeho podmínky, zásady zavedení systému řízení BOZP a v neposlední řadě i doporučený postup při podání Žádosti o ověření shody zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu. Při nejasnostech lze využít prezentaci programu realizovanou místně příslušným oblastním inspektorátem práce vrcholovému managementu společnosti.

Po kladném rozhodnutí managementu zapojit se do programu, si společnost nejprve vypracuje tzv. vnitřní audit dle všech kontrolních otázek z Příručky (tzv.  checklistu programu (90.92 kB)). V případě zjištění, že určitá část checklistu není zavedena do praxe, nebo není řešena, musí být uskutečněna náprava.

Vyplněný checklist musí být doplněn aktuální a konkrétní zprávou o zavedení systému řízení BOZP ve společnosti. Tato zpráva jasně a stručně vysvětluje, jak a jakým způsobem byly jednotlivé kontrolní požadavky splněny a v jakých konkrétních interních dokumentech společnosti jsou tyto informace zakotveny.

Přehled právních subjektů vlastnících platné osvědčení „Bezpečný podnik" ke dni 5. 6. 2023 (329.05 kB)

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 65 společností (48 tisíc zaměstnanců), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 5. 6. 2023 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

  • Akkodis CZ s.r.o.
  • BLOCK CRS a.s.
  • Erich Jaeger, s.r.o.
  • JTEKT Bearings Czech Republic s.r.o.
  • KOPOS KOLÍN a.s.
  • Pražská energetika, a.s.
  • PREdistribuce, a.s.
  • PREservisní, s.r.o.
  • Siemens Large Drives, s.r.o.
  • ŠMT a.s.

Dokumenty k programu „Bezpečný podnik"

Přílohy