Kategorie:

V článku JUDr. Anna Samková a Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětlují problematiku týkající se splnění zákonného předpokladu vzdělání odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora BOZP na staveništi podle ust. § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kategorie:
  • Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP  – fyzická osoba, která ode dne nabytí platnosti a účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., tj. dnem 1. 1. 2007, nahradila bezpečnostního technika, a která dnes musí pro výkon této činnosti splňovat zákonné předpoklady odborné způsobilosti dle ustanovení § 10 tohoto zákona. Současně musí být držitelem platného dokladu o úspěšně vykonané zkoušce u subjektu akreditovaného MPSV podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým je osvědčení. Zkouška se opakuje po 5 letech (periodická zkouška). 
  • Technik BOZP – fyzická osoba, která u autorizované osoby, tj. osoby, která byla MPSV pověřena k provádění zkoušek z této odborné způsobilosti, úspěšně vykonala zkoušku z profesní kvalifikace technik BOZP podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Fyzická osoba technik BOZP nemůže samostatně vykonávat činnosti jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Technik BOZP však spolupracuje se zaměstnavatelem na zajišťování úkolů v prevenci rizik a získává praktické dovednosti proto, aby se mohl přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.
  • Manažer BOZP – Manažer BOZP je fyzická osoba, která již získala osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je vedoucím zaměstnancem, který navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené se vznikem a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prevenci rizik.
  • Osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora BOZP na staveništi  – fyzická osoba, která od dne nabytí platnosti a účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., tj. dnem 1. 1. 2007, musela pro výkon této činnosti splňovat zákonné předpoklady odborné způsobilosti a být držitelem platného osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie:

Manažer BOZP je fyzická osoba, která již získala osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je vedoucím zaměstnancem, který navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené se vznikem a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prevenci rizik.

Kategorie:

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato spolupráce zahrnuje níže uvedené pracovní činnosti, které Technik BOZP může pro zaměstnavatele zajišťovat, ale nemůže vykonávat funkci osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie:

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP (také Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik nebo Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik) je fyzická osoba zajišťující úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. Základní postavení pozice Odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik (dále jen OZO PR) definuje zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v § 108. Toto ustanovení se zároveň odkazuje na zákon č. 309/2006 Sb., o dalších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práce (dále jen BOZP), který v § 9 odst. 2 konkrétně rozvádí ustanovení o odborné způsobilosti osob v zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Kategorie:

Dne 31. března 2016 vyšel ve Sbírce předpisů ČR zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. května 2016.

Kategorie:

V národních soustavách jsou uvedeny různé pracovní pozice na úseku bezpečnosti práce. V Národní soustavě kvalifikací to jsou manažer BOZP a Technik BOZP, v Národní soustavě povolání to jsou Manažer BOZP, Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP, Technik BOZP. Shodné pracovní pozice jsou v níže uvedené struktuře přiblíženy a vzájemně porovnány.