Kategorie:

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích byl stanoven v souladu se směrnicí Rady č. 92/57/EHS, která byla postupně implementována do právního řádu všech zemí, které jsou členy Evropské unie. V naší republice bylo zpracovatelem a předkladatelem návrhu zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 23. května 2006 nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. Dne 31. března 2016 vyšel ve Sbírce předpisů ČR zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. května 2016.

Koordinátor BOZP

  • koordinuje opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby;
  • zajímá se z hlediska plánovacího, organizačního a prováděcího o problematiku souběžné a následné bezpečné práce více zhotovitelů na stavbě.
Kategorie:
Koordinátor jako fyzická osoba (tj. zaměstnanec právnické osoby určené za koordinátora nebo podnikající fyzická osoba)

Podle ustanovení § 14 odst. 1 novely zákona je zadavatel stavby povinen v případě, že jsou splněny podmínky pro určení koordinátora nebo více koordinátorů BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor“), tak tohoto koordinátora, popř. koordinátory, písemně určit. Výklad pojmů „písemně určí“ znamená, že funkcí koordinátora BOZP na staveništi zadavatel stavby prokazatelně, tj. písemně, pověří pouze fyzickou osobu, u které ověřil, zda je či není držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti koordinátora, a to po celou dobu výstavby. Kromě toho zadavatel stavby musí ověřit v případě určení koordinátorem fyzickou osobu, která není zaměstnancem právnické osoby pověřené činnostmi koordinátora BOZP na staveništi, zda má tato fyzická osoba, která má být pověřena funkcí koordinátora, živnostenské oprávnění k poskytování služeb v oblasti BOZP podle § 23 a 24 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie:

Koordinátor BOZP je při realizaci stavby povinen

  • Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací a v případě porušení bezpeřnosti a ochrany zdraví při práci;
  • Upozorňovat zhotovitele na dané stavbě na nedostatky v BOZP a dále vyžadovat zjednání nápravy;
  • Navrhovat přiměřená opatření a v případech, kdy nebyla opatření přijata ke zjednání nápravy;
  • Oznamovat uvedené skutečnosti zadavateli stavby,
Kategorie:

Koordinátor je při přípravě stavby povinen předat zadavateli stavby přehled platných právních předpisů, které se přímo vztahují ke konkrétní stavbě současně s informacemi o rizicích, která jsou spojená s prováděním pracovních činností na staveništi a další podklady zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce pro zhotovitele.

Kategorie:
Zadavatelé staveb a jejich povinnosti

Zadavatel stavby (podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – stavebník) má podle ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů následující povinnosti:

  • určit již ve fázi přípravy stavby jednoho nebo více koordinátorů BOZP na staveništi obvykle za pomoci odborníků, např. projektantů nebo specializované inženýrské organizace, a to písemně, např. nejčastěji příkazní smlouvou nebo u určeného koordinátora – právnické osoby (která zaměstnává fyzické odborně způsobilé osoby – koordinátory BOZP) vnitřním aktem řízení zaměstnavatele; přípravou stavby se pro potřeby tohoto zákona rozumí doba od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace zadavatelem stavby pověřeným projektantem pro stavební řízení do jejího předání tomuto zadavateli stavby,  
  • nepostupovat splnění zákonné povinnosti určení koordinátora BOZP na další osoby, např. na zhotovitele na stavbě, na projektanty, protože výkon činnosti koordinátora BOZP je vázán na osobní plnění jeho zákonných povinností,