Kategorie:

Školení BOZP je zákonnými předpisy (zákoník práce) stanovené školení zaměstnanců o normách a dalších předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení BOZP doplňuje odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Obsahem školení jsou kromě obecných zásad bezpečnosti práce i konkrétní požadavky ve vztahu k pracovní činnosti a k příslušnému pracovišti. Při školení BOZP jsou zaměstnanci seznamováni s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

LHŮTY PRO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BOZP

Školení zaměstnavatel zajistí 

 • při nástupu zaměstnance do práce,
 • při změně pracovního zařazení, nebo druhu práce,
 • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci (bez zbytečného odkladu, vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, nebo pravidelně opakované).
Kategorie:

Podle charakteru vykonávané práce nebo činnosti by mělo být další školení (speciální, pro zaměstnance, kteří je vykonávají), a to:

 • ve vztahu k dopravním prostředkům
 • při pracích představujících zvýšené riziko ohrožení zdraví
 • obsluh vyhrazených technických zařízení
 • zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Níže je uveden výčet odborných školení nad rámec obecně závazných školení, jako jsou: školení o právních a ostatních předpisech BOZP, školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení o práci v hluku a školení zaměstnanců o používání poskytnutých osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Pokud není u příslušného druhu školení v závorce uvedena periodicita, stanovuje tuto na základě svého uvážení zaměstnavatel.

Kategorie:
Vstupní instruktáž
Povinnosti zaměstnavatele plynoucí ze zákoníku práce 
 • vytvářet bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky,
 • vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance; provádět opatření k odstranění těchto rizik a k ochraně zaměstnanců,
 • provozovat stroje, zařízení a technologie odpovídající současným požadavkům na zajištění BOZP,
 • zřizovat potřebná ochranná zařízení, již instalovaná udržovat v účinném stavu, resp. zlepšovat jejich účinnost,
 • seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy BOZP, pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
 • poskytovat zaměstnancům k bezplatnému užívání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 390/2021 Sb.,
 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
 • bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Kategorie:

Příspěvek ukazuje rozšířený pohled na vzdělávání v oblasti BOZP. Jde o využití jednotlivých nástrojů řízení bezpečnosti pro rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti BOZP a zvyšování kultury bezpečnosti v podniku. Pro dosažení tohoto cíle hraje velkou roli forma provádění jednotlivých nástrojů. V příspěvku autorka využila praktické zkušenosti, které získala během provádění analýz kultury bezpečnosti a vedení školení v mnoha podnicích v ČR i zahraničí.

Kategorie:

V důsledku tzv. koronavirové krize vzrostl zájem o vzdělávání na dálku, mimo jiné i formou e-learningu, včetně provádění tzv. školení BOZP (právní předpisy jej neznají, požadují celou řadu školení a seznámení zaměstnanců, která lze pod tento pojem zahrnout) a školení PO zaměstnanců prostřednictvím tohoto nástroje. Je však pro zaměstnance vhodný? A pokud ano, za jakých podmínek? Čtěte v článku Tomáše Neugebauera.