Školení BOZP

Vstupní instruktáž
Povinnosti zaměstnavatele plynoucí ze zákoníku práce 
 • vytvářet bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky,
 • vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance; provádět opatření k odstranění těchto rizik a k ochraně zaměstnanců,
 • provozovat stroje, zařízení a technologie odpovídající současným požadavkům na zajištění BOZP,
 • zřizovat potřebná ochranná zařízení, již instalovaná udržovat v účinném stavu, resp. zlepšovat jejich účinnost,
 • seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy BOZP, pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
 • poskytovat zaměstnancům k bezplatnému užívání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,
 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
 • bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Povinnosti zaměstnanců plynoucí ze zákoníku práce
 
 • dodržovat povinnosti plynoucí z pracovního poměru,
 • dodržovat právní a ostatní předpisy BOZP vztahující se k výkonu práce, se kterými byli řádně seznámeni,
 • zaměstnanci zařazení do vedoucích funkcí mají stejně jako jejich zaměstnavatelé povinnost vytvářet podmínky a zajišťovat plnění požadavků právních a jiných předpisů k BOZP,
 • dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví,
 • dbát podle svých možností o bezpečnost a zdraví dalších osob,
 • dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy, s nimiž byli řádně seznámeni,
 • používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení,
 • oznamovat nadřízenému nedostatky a závady BOZP a podílet se na jejich odstraňování,
 • na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje, případně jiné návykové látky, pod jejich vlivem nenastupovat do práce, dodržovat zákaz kouření na pracovišti,
 • účastnit se školení BOZP,
 • podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám, jestliže souvisí s pracovním zařazením,
 • podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek.
Pracovní úrazy a nemoci z povolání 
 
 • co je pracovní úraz nebo nemoc z povolání,
 • povinnost ihned nahlásit každý pracovní úraz nadřízenému,
 • kdo nese odpovědnost za pracovní úraz případně nemoc z povolání,
 • za jakých podmínek je možné se zprostit odpovědnosti za pracovní úraz,
 • rozsah odškodnění,
 • účast odborových organizací.
Instruktáž na pracovišti
Pracoviště a pracovní místo
 
 • řešení pracovního místa,
 • přístupové a únikové komunikace,
 • umístění vypínačů přívodu elektrické energie, případně uzávěrů zpracovávaných látek, plynů apod.,
 • význam zvukových a světelných signálů využívaných v provozu pro signalizaci nebezpečných stavů zařízení,
 • místo první pomoci, umístění lékárničky,
 • důležitá telefonní čísla, případně osoby, na které je třeba se v případě zjištění závad nebo nebezpečných situací obrátit.
Pracovní a technologické postupy, obsluha konkrétního stroje nebo zařízení 
 
 • zaměstnance je třeba seznámit s pracovními a technologickými postupy a požadavky na zajištění BOZP s přihlédnutím k charakteru stroje nebo zařízení, zpracovávanému materiálu apod., s předepsanými osobními ochrannými prostředky a jejich používáním samostatně pro každý stroj nebo zařízení, který bude obsluhovat,
 • zakázat nedovolené a nebezpečné pracovní postupy.
Zvláštní odborná způsobilost

K obsluze některých zařízení je požadována zvláštní odborná způsobilost. Se zřetelem na četnost a závažnost rizik je nutné, aby samotnou částí školení byly také:

Zásady bezpečné obsluhy elektrických zařízení, a to zejména:
 
 • obsluha elektrických spotřebičů,
 • vymezení povolených prací s elektrickými zařízeními osobám bez příslušné elektrotechnické kvalifikace,
 • zákaz manipulace s elektrickými zařízeními, další zásady BOZP dle převažujících prací.
O provedeném školení BOZP je třeba vést zápis, který má obsahovat:
– místo konání školení,
– datum školení,
– osnovu,
– časový rozsah,
– podpis s ověřením znalostí proškoleného zaměstnance a podpis školitele.
 
Náklady spojené se zajištěním školení BOZP nese zaměstnavatel.
U speciálních školení, případně získání příslušných oprávnění k obsluze zařízení nebo technologií náklady nese zaměstnavatel pouze za předpokladu, že získanou kvalifikaci svých zaměstnanců využívá.
 
 
Kategorie: