Školství

Ust. § 65 odst. 4 Při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam látek, směsí a prachů uvedených ve větě první, podmínky nakládání s látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů.

Toto ustanovení bylo do školského zákona vloženo jednou z posledních novel provedenou zákonem č. 197/2016 Sb. jako reakce na změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, který danou probleamtiku řešil do 1. prosince 2015. Ten v ust. § 44a odst. 6 stanovil, že fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dozorem odpovědné osoby. S chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické mohli nakládat jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí. Toto ustanovení umožňovalo, aby v rámci přípravy na povolání žáci mladší 18 let nakládali se zmiňovanými látkami.

V rámci schválené novely zákona č. 258/2000 Sb. bylo toto ustanovení vypuštěno (účinnost 1. prosince 2015). Nebylo však vypuštěno z věcného důvodu, nýbrž proto, že do věcné materie zákona o ochraně veřejného zdraví systémově nepatří.

Dočasně byla tato nechtěná situace vyřešena novelou nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). Novela nařízení vlády tak reagovala na tehdejší právní stav, který neumožňoval, aby v rámci praktického vyučování mohli žáci odborných škol nakládat se všemi chemikáliemi tak, aby mohly být naplněny požadavky rámcových vzdělávacích programů i aby žáci byli řádně připraveni na praxi. MŠMT však již v době tvorby novely uvedeného nařízení vlády počítalo s tím, že upraví zmocnění v novele školského zákona a umožní tak vydání samostatné vyhlášky, která bude předmětnou materii řešit. V současné době je tato vyhláška připravována. Měla by obsahovat seznam nebezpečných chemických látek a směsí a seznam prachů, jejichž zvýšená expozice může být pro žáky při praktickém vyučování nebezpečná a dále podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů. V současné době probíhají intenzivní přípravné práce, návrh vyhlášky se konzultuje s odborníky, předpokládám tak, že návrh vyhlášky bude co nejdříve zaslán do meziresortního připomínkového řízení.

ŠŤASTNÁ, Michaela. Současná a připravovaná právní úprava BOZ dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. In Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR - aktuální témata 2016. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/sites/default/files/obsah/super-obsah/bezpecnost-ochrana-zdravi-ve-skolstvi-v-cr-aktualni-temata-2016/soubory/01-stastna-bezpecnost-ochrana-zdravi-deti.pdf