Koordinátor BOZP

Koordinátor je při přípravě stavby povinen předat zadavateli stavby přehled platných právních předpisů, které se přímo vztahují ke konkrétní stavbě současně s informacemi o rizicích, která jsou spojená s prováděním pracovních činností na staveništi a další podklady zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce pro zhotovitele.

Dále je povinen předat projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, předkládat podněty a technická řešení nebo organizační opatření, stejně jako poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP.

Důležitou částí jsou pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebná organizace prací v navrhovaném průběhu realizace stavby. Nedílnou součástí jeho činnosti je zabezpečení, aby plán obsahoval údaje, informace a postupy stejně jako zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci rovněž při udržovacích pracích.

Koordinátor BOZP ve spolupráci s projektantem a zadavatelem stavby nastavuje podmínky pro budoucí stavbu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro jednotlivé zaměstnance nebo pracovníky zhotovitelů, pracovníky zadavatele stavby (jsou-li stavbou dotčeni), ale také veřejnost, je-li stavbou ohrožena. Úloha koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby a posuzovací aspekty životního cyklu stavby zatím nejsou v praxi dostatečně zdůrazňovány.

Je třeba navrhnout vhodnou strategii údržby objektů, vedoucí k nalezení rovnováhy mezi omezenými zdroji a vysokými nároky údržby a oprav tak, aby objekty byly zachovány v přijatelné kvalitě a funkčnosti i ohledem na potřeby udržitelného rozvoje a optimalizací ekonomických, provozních a bezpečnostních položek z hlediska bezpečného užívání a údržby stavby.

Výstavbu lze rozdělit do tří fází:

  • fáze přípravy stavby,
  • fáze realizace stavby,
  • fáze užívání a údržby stavby.

FÁZE PŘÍPRAVY STAVBY V UZEMNÍM ŘÍZENÍ

Fáze přípravy výstavby má sama o sobě mnoho dílčích etap. Nejdříve ji představuje především činnost investora, a to především v ekonomické oblasti. Pomocí úvah a různých studií, které nejsou definovány ani předepsány v žádném z právních předpisů vydaných k provádění výstavby (studie příležitostí, studie vhodnosti, studie využitelnosti, technickoekonomické studie apod.), si investor ověřuje schopnost stavbu financovat, návratnost vynaložených finančních prostředků, efektivitu jejich vynaložení a další parametry zamýšleného řešení, včetně možného časového průběhu výstavby.

FÁZE PŘÍPRAVY STAVBY VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

Dokumentace zpracovaná v etapě územního řízení je z tohoto pohledu dále rozpracována a konkretizována v projektovou dokumentaci pro ohlášení nebo pro stavební povolení v etapě stavebního řízení. Při zpracování této projektové dokumentace zadavatel stavby zajistí zpracování plánu, jsou–li splněny předpoklady platných právních předpisů (Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.) tj. při pracích a činnostech vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Pro zpracování plánu v této fázi výstavby je rozhodující aktivní zapojení koordinátora BOZP do pracovních činností, a to tak, že se bude v součinnosti s projektantem podílet na jeho zpracování anebo sám bude zpracovatelem plánu.

FÁZE REALIZACE STAVBY

Spolupráce stavebník - projektant je ve fázi realizace stavby rozšířená o spolupráci se zhotoviteli na dané stavbě a s jeho představitelem tj. stavbyvedoucím. Současně pokračuje spolupráce těchto účastníků výstavby s koordinátorem BOZP, určeným zadavatelem stavby.

FÁZE UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY STAVBY

Dokončenou stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Povinností stavebníka je zajistit před započetím užívání stavby provedení a vyhodnocení všech předepsaných zkoušek. Po odstranění závad zhotovitel předá stavbu k užívání zadavateli stavby. Současně s předávacím protokolem by zadavatel měl obdržet i tzv. návod na užívání stavby a plán údržby objektu. Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Projektové dokumentace doposud plošně neřešily ani údržbu ani konstrukce potřebné pro práce na údržbě objektu s ohledem na bezpečnost při jejich provádění (např. lávky pro údržbu obvodových plášťů, záchytné fixní body pro úvazy, přístupy do šachet, zajištění pro údržbu střech atp.), ale požadavky novelizovaného stavebního zákona si tuto změnu bezesporu vyžádají.