Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je při realizaci stavby povinen

  • Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací a v případě porušení bezpeřnosti a ochrany zdraví při práci;
  • Upozorňovat zhotovitele na dané stavbě na nedostatky v BOZP a dále vyžadovat zjednání nápravy;
  • Navrhovat přiměřená opatření a v případech, kdy nebyla opatření přijata ke zjednání nápravy;
  • Oznamovat uvedené skutečnosti zadavateli stavby,
  • Koordinovat spolupráci zhotovitelů na dané stavbě s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání; k tomu je oprávněn dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
  • Spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
  • Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště.
  • Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro BOZP a s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka a zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;
  • Sám navrhovat termíny a organizovat kontrolní dny BOZP, sledovat dodržování plánu a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků a provádět zápisy o těchto zjištěních, včetně o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
Tags: HOTOVO