Rizika a nebezpečí

Základní povinností zaměstnavatele je soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Zaměstnavatel má na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen BOZP) velké množství povinností, jejichž splnění není vždy snadné. Přitom je v zájmu zaměstnavatele tyto povinnosti plnit, neboť si tím chrání to nejcennější co má, kvalifikovanou pracovní sílu, která mu přináší očekávané hodnoty.

 Vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele, stanovených zákoníkem práce, je vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů. Naplnění této povinnosti je základem jak pro provádění prevence rizik, provádění identifikace a hodnocení rizik, tak i pro volbu a přijímání vhodných opatření k zajištění BOZP. K tomu zákonodárce stanovuje, že bude tato činnost pravidelná a zaměstnavatel o ní povede dokumentaci.

Zákoník práce sice používá pojmy jako prevence rizik či BOZP, ale v ustanovení § 102 odst. 5 písm. c) ukládá zaměstnavateli, že při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení negativních vlivů práce na jejich zdraví. Přizpůsobování pracovních podmínek, pracoviště i práce pracovníkovi je nejen problematika BOZP, ale také obsahem ergonomie, která se zabývá vzájemným vztahem mezi lidmi a dalšími prvky systému. Ačkoli má ergonomie své vlastní vymezení, zásady pro hodnocení pracovišť, měřitelné parametry, určitá ergonomická kritéria jsou obsahem požadavků na ochranu zdraví. I proto poskytovatel pracovnělékařských poskytuje zaměstnavatelům poradenství v problematice ergonomie, včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem [§ 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb.]. Z hlediska BOZP je tak ergonomie jen jiným úhlem pohledu na bezpečnost práce a je stejnou neodmyslitelnou součástí vykonávané práce či konstrukce technických zařízení.

Zaměstnavatel si své povinnosti na úseku BOZP může plnit sám, nebo může využít znalostí odborně způsobilé fyzické osoby v prevenci rizik. Zaměstnavatelé, kteří si uvedené povinnosti plní vlastními silami, mohou využít níže uvedenou přehledovou tabulku s uvedením častých zdrojů nebezpečných situací na pracovištích, které mohou za určitých podmínek přerůst v přímé ohrožení jejich zaměstnanců a vyústit do úrazového děje. Její užití jim napomůže problematiku lépe uchopit a uvědomit si některé skutečnosti, které by mohli z nedostatku vhodných informací přehlédnout.

Přehledová tabulka nebezpečí a rizik je proto členěna do dvou hlavních sloupců uvádějících nebezpečí z hlediska nositele nebezpečí (např. oheň, požár) a rizikového děje (např. popálení), s třetím sloupcem přibližující některá možná rizika (např. popáleniny). K zajištění kompatibility s ostatními požadavky právních předpisů je tabulka věcně členěna v souladu s nařízeními vlády k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (nařízení vlády č. 390/2021 Sb.) a zohledňuje členění vyhlášky k zařazování práce do kategorií (vyhláška č. 432/2003 Sb.). Zároveň využívá či zdůrazňuje problematiku jedů (nařízení vlády č. 40/2002 Sb.), návykových látek (nařízení vlády č. 463/2013 Sb.), prostředí s nebezpečím výbuchu (nařízení vlády č. 406/2004 Sb.) a podmínek ochrany zdraví (nařízení vlády č. 361/2007 Sb.), společně s ergonomickými podmínkami uvedenými v technických normách ČSN EN 280, ČSN EN 614-1+A1 nebo ČSN EN 1005 částí 1 – 5 v jejich zevšeobecněné podobě. První sloupec tabulky naznačuje, zda se nebezpečí týká bezpečnosti práce (BP) či ergonomie (E). Zpravidla jde o souběh obou hledisek.

Tabulka členění nebezpečí a rizik

I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie                       I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I    nebezpečí - nositel    nebezpečí - rizikový děj      riziko      I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I mechanická nebezpečí                                  I
I (jednotlivě i jako kombinace nebezpečí či v kombinaci s nebezpečími z jiných skupin)  I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I kluzký, nerovný, šikmý  I uklouznutí, zakopnutí,  I pohmoždění, odřeniny,   I
I   I povrch          I pád           I vymknutí, zlomeniny    I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP  I nevhodné - nezajištěné  I ztráta stability -    I naražení, zasypání,    I
I   I uložení         I sesunutí, sjetí, pád   I zavalení, najetí, přejetí I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP  I odletující části či   I odlétnutí, vymrštění,  I pohmoždění, bodné rány - I
I   I částice         I vystříknutí       I bodnutí a propíchnutí   I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP  I pohybující se části či  I úder, zachycení,     I pohmožděniny, odřeniny,  I
I   I předměty strojů     I stlačení, vtažení,    I rozdrcení, odnětí     I
I   I             I navinutí, střih,     I              I
I   I             I uříznutí         I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I ostré předměty a hrany  I pořezání, roztržení   I řezné rány, tržné rány  I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I špičaté předměty     I bodnutí         I škrábance, bodné rány -  I
I   I             I             I bodnutí a propíchnutí   I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP  I látky pod tlakem     I výron, výstřik      I dle charakteru látky   I
I   I             I             I (popálení, poleptání)   I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I nebezpečí vibrací                                   I
I (jednotlivě i jako kombinace nebezpečí z jiných skupin)                I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I vibrace         I chvění, kmitání, třes  I cévní a nervové poruchy, I
I   I             I (končetin, těla, hlavy) I poruchy rovnováhy     I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I tepelná nebezpečí                                   I
I (jednotlivě i jako kombinace nebezpečí či v kombinaci s nebezpečími z jiných skupin)  I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I tepelný přenos      I kondukce, radiace,    I popálení, opaření     I
I   I             I konvence - sálání    I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I teplota okolního vzduchu I zvýšení / snížení    I úpal, úžeh / omrzliny   I
I   I             I teploty okolí, horko,  I              I
I   I             I zima, mráz        I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP  I chladný / horký povrch  I kontakt: věc, látka,   I popálení, opaření,    I
I   I             I kapalina, pára, plyn,  I spálení, omrznutí     I
I   I             I plamen - oheň      I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP  I výbušná směs: hořlavé  I exploze, požár      I popálení, uhoření,    I
I   I kapaliny, plyny, prach  I             I udušení          I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I elektrická nebezpečí                                  I
I (jednotlivě i jako kombinace nebezpečí z jiných skupin)                I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP  I živé části (nekryté   I dotyk, elektrický výboj, I popálení, spálení - úraz I
I   I kabely, poškozené kryty) I zkrat elektrickým    I              I
I   I             I proudem         I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I přírodní elektrostatický I blesk, atmosférická   I zásah - smrtelný úraz   I
I   I výboj          I elektřina        I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I nebezpečné záření                                   I
I (jednotlivě i jako kombinace nebezpečí z jiných skupin)                I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I elektromagnetické pole  I záření ze strojů,    I ohřev těla, postižení   I
I   I             I tepelné a netepelné   I očí, pohlavních orgánů  I
I   I             I účinky          I mužů           I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I neionizující (NF, VF,  I osvícení, ozáření    I postižení kůže, oka,   I
I   I IČ-laser, VS, UV)    I             I orgánů, úžeh, úpal    I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I ionizující záření (gama, I osvícení, ozáření    I nemoc z ozáření -     I
I   I RTG)           I             I porušení vazeb, DNA    I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I nebezpečí hluku                                    I
I (jednotlivě i jako kombinace nebezpečí z jiných skupin)                I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I hluk (impulsní,     I silný zvuk, přehlušení  I poškození - ztráta    I
I   I ustálený, proměnný)   I komunikace, akustických I sluchu, rovnováhy, vědomí I
I   I             I signálů         I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I nebezpečné látky a jejich odpady (jednotlivě či v kombinaci nebo v kombinaci nebezpečí I
I z jiných skupin)                                    I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP  I jedy, návykové látky   I kontakt: kůží,      I otrava, snížení      I
I   I (psychotropní, omamné)  I vdechnutím, požitím   I pozornosti        I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP  I kapaliny - chemické   I kontakt: postříkání,   I podráždění, poleptání,  I
I   I látky          I polití, ponoření,    I otrava (dle NL)      I
I   I             I vdechnutí, požití    I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I aerosoly         I mlžný opar (vnitřní i  I dle charakteristik NL   I
I   I             I vnější expozice)     I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I plyny, dýmy, páry    I kontakt: povrchový,   I podráždění, poleptání,  I
I   I             I vdechnutí; nedostatek  I popálení, otrava (dle NL) I
I   I             I kyslíku         I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I pevné látky - prach,   I kontakt: vdechnutí    I podráždění, silikóza,   I
I   I částice, nanočástice   I             I azbestóza (dle NL)    I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I biologická nebezpečí                                  I
I (jednotlivě i jako kombinace či v kombinaci s nebezpečím i jiných skupin)       I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I patogenní látky (viry,  I kontakt: povrchem těla, I onemocnění dle      I
I   I bakterie, plísně)    I vdechnutím, požitím   I charakteristik patogenní I
I   I             I             I látky           I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I mykotické (vláknité)   I kontakt: povrchem těla, I onemocnění - zpravidla  I
I   I houby          I vdechnutím, požitím   I kůže, sliznic       I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I nemikrobiální antigeny  I kontakt: povrchem těla, I onemocnění - např.    I
I   I (exoantigen)       I vdechnutím, požitím   I alergie          I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I jiné látky vyvolávající I kontakt: povrchem těla, I onemocnění dle      I
I   I imunitní reakci     I vdechnutím, požitím   I charakteristik patogenní I
I   I             I             I látky           I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I uzavřené teplovodní   I bakterie, plísně,    I onemocnění - např.    I
I   I okruhy          I kvasinky         I legionářská nemoc     I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I nebezpečí nevhodného ergonomického návrhu                       I
I (jednotlivě i jako kombinace či v kombinaci s nebezpečími jiných skupin)        I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I expozice venkovního   I teplo, chlad, vliv    I pohmoždění, nabodnutí,  I
I   I prostředí        I slunce, hmyzu, zvěře,  I pokousání, popálení ...  I
I   I             I rostlin         I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I uzavřený prostor místa  I vnucené pracovní polohy, I smyslová, fyzická,    I
I   I práce          I vliv prostředí, podmínek I duševní, psychická zátěž I
I   I             I práce, nedostatek    I              I
I   I             I vzduchu, koncentrace   I              I
I   I             I jiných plynů       I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nevhodné řešení     I Sick-Building Syndrome  I různé zdravotní problémy, I
I   I pracovišť        I             I snížení produktivity   I
I   I (environmentálně)    I             I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I zúžený, snížený přístup I naražení, nabodnutí   I pohmoždění, odření,    I
I   I k místu práce      I             I bodné, tržné, řezné rány I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I omezený prostor     I naražení, nabodnutí,   I pohmoždění, odření a dle I
I   I             I stlačení, vliv NL a   I charakteru látek     I
I   I             I podmínek         I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I dispoziční uspořádání  I přeplněný / nezaplněný  I psychická a duševní    I
I   I             I prostor, nevhodné    I zátěž, stres       I
I   I             I rozmístění        I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I umístění ovládacích   I natahování se,      I únava, snížení výkonu,  I
I   I prvků          I předklánění se      I efektivity        I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I provedení ovládacích   I zaměnitelnost,      I nežádoucí činnost     I
I   I prvků          I nesrozumitelnost,    I zařízení         I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I umístění a řešení    I nevhodná výše, sklon -  I únava, snížení      I
I   I pracovních ploch     I vnucené pracovní polohy I soustředění, výkonu,   I
I   I             I             I efektivity        I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I umístění odkládacích   I vzdálenost,       I únava, duševní zátěž,   I
I   I ploch          I nedostatečnost - fyzická I stres           I
I   I             I a psychická zátěž    I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nevhodný výhled,     I zraková zátěž      I zraková únava,      I
I   I pozorovací úhel     I             I nepozornost, chybovost  I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I volba osvětlení     I zvýšená / snížená    I únava, snížení      I
I   I             I úroveň, oslnění,     I soustředění, výkonu,   I
I   I             I blikání, míhání, stíny, I efektivity        I
I   I             I věrnost barev      I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I volba barevné kompozice I vliv barev (teplo,    I zraková únava,      I
I   I prostoru         I prostor), zraková,    I nepozornost, chybovost  I
I   I             I duševní zátěž      I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I expozice zvýšenému    I viz nebezpečí hluku a  I poškození sluchu,     I
I   I hluku, vibracím     I vibrací         I rovnováhy, citlivosti,  I
I   I             I             I ...            I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I expozice NL, patogenům  I např. absence odtahu NL, I dle charakteristik NL,  I
I   I             I laminárních boxů     I patogenů         I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I kvalita vzduchu -    I úroveň a změna teploty, I únava, snížení výkonu,  I
I   I charakteristiky, složení I vlhkosti, proudění,   I soustředění, efektivity  I
I   I             I složení         I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I tlak vzduchu       I zvýšený / snížený tlak  I migréna, slabost,     I
I   I             I vzduchu, rychlá změna  I onemocnění        I
I   I             I tlaku          I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I nebezpečí nevhodné organizace práce (jednotlivě i jako kombinace či v kombinaci s   I
I nebezpečími jiných skupin)                               I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nevhodné množství práce I nedostatek / přebytek  I psychická a duševní    I
I   I             I úkolů, nerovnoměrnost  I zátěž, stres       I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nevhodná rychlost práce I vnucené tempo,      I psychická a duševní    I
I   I             I nedostatek času     I zátěž, stres       I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nevhodné opakování práce I monotónní práce,     I psychická a duševní    I
I   I             I jednoduché úkony     I zátěž, stres, přetížení  I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nepřirozený rytmus práce I směnnost, práce v noci  I psychická a duševní    I
I   I             I             I zátěž, stres, vyčerpání  I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I absence přestávek na   I zdravotní potíže     I zdravotní problémy (dle  I
I   I oddych a protažení    I namáhaných partií,    I druhu práce), snížení   I
I   I             I vyčerpání        I produktivity       I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I pracovní kolektiv -   I šikana, mobbing,     I psychická a duševní    I
I   I nevhodné chování     I bossing, staffing    I zátěž, stres, snížení   I
I   I             I             I produktivity       I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I nebezpečí pracoviště a pracovního místa (jednotlivě i jako kombinace či v kombinaci s I
I nebezpečími jiných skupin)                               I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I uspořádání pracovního  I nevhodné rozmístění   I vyšší námaha, snížení   I
I   I místa          I prvků, dosahové     I výkonu, efektivnosti   I
I   I             I vzdálenosti       I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I pracovní poloha     I přijatelná, podmíněně  I fyzická zátěž       I
I   I             I přijatelná,       I zdrav. potíže, onemocnění I
I   I             I nepřijatelná, vnucená  I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I fyzická náročnost práce I zátěž: celková,     I (např. klouby, páteř)   I
I   I             I jednostranná, vynucené  I              I
I   I             I polohy, břemena     I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I smyslová náročnost práce I rozpoznání kritických  I zdravotní potíže,     I
I   I             I detailů, zobrazovací   I onemocnění (např. zrak)  I
I   I             I jednotky         I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I kvalita místního     I dostatečnost, oslnění,  I únava, snížení      I
I   I osvětlení        I blikání, stroboskopický I soustředění, výkonu,   I
I   I             I efekt          I efektivity        I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I psychosociální náročnost I vztahy, firemní kultura, I zdravotní potíže, stres, I
I   I práce          I vnější vlivy, rozvržení I snížení výkonu      I
I   I             I práce          I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I selhání lidského     I přetížení, nevytížení,  I únava, zátěž, zdravotní  I
I   I činitele         I nepoužívání OOPP, ON   I potíže          I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I nebezpečí z používání zařízení (jednotlivě i jako kombinace či v kombinaci       I
I s nebezpečími jiných skupin)                              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nevhodné uspořádání,   I nedostatečný přístup,  I fyzické a smyslové    I
I   I konstrukce        I viditelnost, nevhodný  I přetížení, přetížení   I
I   I             I úchop          I končetin, prstů      I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nevhodné osvětlení    I nedostatek světla,    I zraková zátěž, zkreslení I
I   I             I oslnění, blikání,    I zrakových vjemů      I
I   I             I stroboskopický efekt   I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I omezený prostor obsluhy I nedostatek místa,    I ohrožení pracovníka,   I
I   I             I nevhodný výhled, dosah  I nezamýšlený úkon     I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I selhání chodu stroje,  I porucha dodávek energií, I ohrožení         I
I   I prvku, zabezpečení    I chybná funkce      I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I BP/E I selhání bezpečnostních  I absence - nefunkčnost  I ohrožení         I
I   I prvků          I krytů, signálů,     I              I
I   I             I nouzových prvků     I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nevhodný pohyb zařízení I nekontrolovaný pohyb   I přimáčknutí, naražení,  I
I   I             I vůči pěšímu pracovníkovi I rozdrcení, přejetí,    I
I   I             I             I odnětí          I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I
I E  I nečekaný - samovolný   I šikmá plocha, převržení, I zavalení, rozdrcení    I
I   I pohyb zařízení      I shození, sražení     I              I
I------I--------------------------I--------------------------I---------------------------I

Jak bylo uvedeno, nejedná se o vyčerpávající přehled všech nebezpečí a z nich odvozených rizik. Nositelem nebezpečí jsou samotná technická zařízení, samotné prostory, prostředí. Těžko lze definovat všechna nebezpečí bez konkretizace těchto nositelů. Přehledná tabulka tak spíše než souhrnný přehled poskytuje jistý návod, jak na nositele nebezpečí (na zařízení, pracoviště, prostory) nazírat, jaké aspekty práce vnímat, jaké faktory vyhledávat.

Závěr

Vyhledávání nebezpečí a rizik neprovádí zaměstnavatel jen proto, že to po něm požaduje právní předpis. Provádí to pro své zaměstnance, aby jim zajistil vhodné podmínky pro práci, provádí to pro sebe, pro své zisky. Pracovník je pro zaměstnavatele jeden z nejdůležitějších a nejdražších prvků jeho systému. Technické zařízení může pracovat s vysokou dávkou přesnosti a kvality takřka po neomezenou dobu. Ale – potřebuje lidský zásah. Potřebuje obsluhu, údržbu a přiznejme, že i nezbytnou byrokratickou činnost, komunikaci při sjednávání této činnosti atd. Každý hrací automat se musí občas vybrat, každý nápojový automat se musí doplnit a čistit. Podnikatel se práce lidí nezbaví. Chce-li, aby jeho zaměstnanci pracovali efektivně, kvalitně, a každý den, a přinášeli mu zisk z jeho investic, musí jim k tomu vytvořit optimální podmínky. To znamená nejen bezpečná pracoviště, ale i zdravotně vhodná, ergonomicky řešená, s kolegiálním pracovním prostředím. To se zaměstnavateli vrátí nejen v produktivitě a efektivitě, ale i ve snížených přímých nákladech na úrazovost a nemocnost. A to nejen v přímých nákladech, ale hlavně v nepřímých nákladech, které tvoří až čtyřnásobek těch přímých nákladů. Vrátí se mu to v dobrém jméně firmy, nabídce kvalitních pracovních sil.

Péče o pracovní prostředí zaměstnanců se prostě zaměstnavatelům vyplácí.

 

LITERATURA, PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY

MALÝ, S., KRÁL, M., HANÁKOVÁ, E. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha, VÚBP, Professional Publishing Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-027-0.

MALÝ, S., SVOBODOVÁ, L., TILHON, J., MLEZIVOVÁ, I. Ergonomické stresory pod kontrolou aneb ergonomie – jak na to. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 256 s. ISBN 978-80-87676-27-1.

MICHALÍK, D. ...[et al.]. Ergonomické stresory a rizika s důrazem na muskuloskeletální onemocnění: 2. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2016, roč. 9, č. 3, [cit. 10. 2. 2017]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/ergonomicke-stresory-rizika-sdurazem-na-problematiku-muskuloskeletalnich-onemocneni2-cast. ISSN 1803-3687.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2006.

Nařízení vlády č. 390/2021/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2001.

Nařízení vlády č. 40/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2002.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2004.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2007.

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2013.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2003.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2013.

ČSN EN 280+A1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky. ÚNMZ, 2016.

ČSN EN 614-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady. ÚNMZ, 2009.

ČSN EN 1005-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 1: Termíny a definice. ÚNMZ, 2009. ČSN EN 1005-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí. ÚNMZ, 2009.

ČSN EN 1005-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení. ÚNMZ, 2009.

ČSN EN 1005-4+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení. ÚNMZ, 2009.

ČSN EN 1005-5 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace. ÚNMZ, 2007.

 

TILHON, Jiří. Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie. Bezpečnost a hygiena práce, 2017, roč. 67. č. 5, s. 21-25.