BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Kupujete pro svou firmu nebo za účelem svého podnikání starší stroj nebo jiné technické zařízení z druhé ruky či bazaru? Dávejte pozor na to, abyste dostali také průvodní a provozní dokumentaci. Tyto dokumenty totiž musíte mít dle zákona ke každému stroji a technickému zařízení. Jedině tak budou stroje plně v souladu s BOZP. Co dělat když průvodní a provozní dokumentaci při nákupu nedostanete?

Zákonné povinnosti

Povinnosti týkající se průvodní a provozní dokumentace strojů a technických zařízení jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Před jakýmkoliv nákupem stroje nebo startem podnikání, při kterém budete pro svou činnost používat výše uvedené, vám doporučujeme si tento zákon pečlivě nastudovat.

Průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace ke stroji nebo technickému zařízení je v podstatě návod od výrobce, který obsahuje detailní pokyny pro jeho montáž, zacházení, manipulaci, údržbu, opravy, výměnu součástí, prohlášení shody ES, ale také informace o výchozích a pravidelných revizích a kontrolách.

Provozní dokumentace

Oproti tomu provozní dokumentace slouží jako záznamový dokument o poslední provedené nebo mimořádné revizi stroje. Stejně tak se do této dokumentace zapisuje, kdy byl prováděn pravidelný servis nebo seřízení stroje výrobcem či jinou oprávněnou osobou. Provozní dokumentace by měla obsahovat také provozní deník, do kterého se zapisují skutečnosti o provozu zařízení - údržba stroje, výměna opotřebených částí, doplnění provozních kapalin apod. Provozní dokumentace je zkrátka něco jako servisní knížka automobilu.

Když kupujete stroj z bazaru

Protože chcete ušetřit, rozhodnete se pořídit si stroj z druhé ruky nebo bazaru. Než si takový stroj ale pořídíte, zvažte nejdříve, jestli se to opravdu vyplatí. Stroj bude sice levnější, protože je starší, ale je třeba počítat také s náklady na seřízení nebo dokonce opravu, která je vzhledem k jeho opotřebení dosti pravděpodobná. Velmi často se také stává, že ke stroji nedostanete průvodní a provozní dokumentaci. I to může být částečný náklad na pořízení staršího stroje nebo jiného technického zařízení. Proto při nákupu vždy průvodní a provozní dokumentaci vyžadujte. Pokud není součástí stroje, zkuste o něco usmlouvat cenu, protože sehnat kýženou dokumentaci nemusí být vždy úplně jednoduché. Minimálně vás to bude stát čas nebo značné úsilí dokumentaci sehnat.

Co dělat, když ke stroji neexistuje dokumentace?

Pokud jste ke stroji nedostali žádnou dokumentaci, máte v podstatě tři možnosti, jak to vyřešit. Co se týče průvodní dokumentace, tedy návodu na použití, můžete ho zkusit vyhledat na internetu. V mnohých případech ho vypátráte. U specifických a méně známých nebo starých strojů to ale může být podstatně složitější. Můžete také zkusit kontaktovat výrobce stroje a průvodní dokumentaci si u něj vyžádat. Ten by ji měl archivovat minimálně 10 let. Pokud ke stroji či jinému technickému zařízení není provozní dokumentace, nikde ji neseženete, protože se jedná o informace zapisované provozovatelem stroje (údržba, výměna částí, doplnění kapalin apod.). Tu si budete muset vést znovu od první vámi uskutečněné revize. A třetí možností, respektive zákonnou povinností, když ani jednu dokumentaci neseženete, je vypracování tzv. místního provozně bezpečnostního předpisu.

Místní provozně bezpečnostní předpis

Povinnost vypracovat místní provozně bezpečnostní předpis nařizuje § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP) upravuje zejména pracovní a technologické postupy, tzn. jak se má daný stroj nebo zařízení používat a jak s ním manipulovat s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). MPBP by měl obsahovat například:

  • informace o instalaci a uvedení přístroje do provozu
  • způsob obsluhy a provozu - např. kdo smí stroj obsluhovat, udržovat nebo opravovat, jaká je pravidelnost doplňování provozních tekutin apod.
  • podmínky a termíny pro provádění pravidelných kontrol, revizí a oprava
  • informace o technologických a pracovních postupech
  • opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • výčet zakázaných úkonů a činností
  • způsob vedení provozního deníku

Při zpracování MPBP buďte velmi precizní a detailní. Pokud něco zanedbáte a následkem toho dojde k poruše stroje a újmě na zdraví zaměstnance nebo jiných osob, budete mít co dočinění s kontrolními orgány a pojišťovnami. Každá taková událost se musí řádně vyšetřit a objasnit. Vyšetřovatelé tak téměř vždy začínají u kontroly školení BOZP  a dokumentace BOZP, jejíž součástí jsou samozřejmě také průvodní a provozní dokumentace, a to včetně místních provozně bezpečnostních předpisů. Doporučujeme proto zejména nezkušeným, aby si MPBP nechali zpracovat od technika BOZP, případně od odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.

Článek převzat  ze serveru DokumentaceBOZP.cz, dostupné z: https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/neexistujici-dokumentace-stroju/