Mimořádné události

Chemické látky mají své vnitřní vlastnosti, které jsou „vrozené“, s existencí chemické látky neoddělitelně spojené. Podle těchto vlastností (fyzikální, chemické a toxikologické) se bude chemická látka za různých okolností „chovat“. Některé z těchto vlastností představují nebezpečí, což je potenciál způsobit nepříznivé jevy, jejichž účinek a dopad může na stanovené příjemce znamenat různou míru poškození. Toto nebezpečí se může realizovat různými způsoby: požár, výbuch, toxické působení při vstupu toxické látky do organismu nebo jiný druh nebezpečnosti pro zdraví, zasažení životního prostředí nebo nežádoucí reakce s jinými látkami za vzniku jiných nebezpečných látek. Mnoho chemických látek má více nebezpečných vlastností, pak může dojít k synergickému působení. Chemické směsi, vzniklé z chemických látek, mají také své specifické vlastnosti. Stupeň realizace tohoto nebezpečí v určité nežádoucí události a čase znamená riziko. Riziko je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události (jako např. skoronehoda, nehoda, havárie) s nežádoucími následky.

Znalosti o chemických látkách nebo směsích jsou uvedeny v bezpečnostním listu chemické látky nebo směsi a lze je doplnit z různých databází a odborné literatury. Bezpečnostní listy kromě informací o vlastnostech dané chemické látky nebo směsi, fyzikálně-chemické nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví a životní prostředí, skladování, manipulaci, přepravě, likvidaci a dalších informací, poskytují také informace o bezpečnostních pokynech pro manipulaci, protipožární pokyny, pokyny pro případ náhodného úniku látky a o poskytnutí první pomoci.

Jednou z povinností zaměstnavatele je hodnotit (posoudit) rizika na pracovišti. Je třeba znát odpověď na tyto otázky o chemickém riziku:

 • Co může být špatně, co se může přihodit?
 • Jaké z toho mohou být následky a jsou přijatelné? Jsou bezpečnostní opatření a systém řízení bezpečnosti adekvátní existujícímu nebezpečí v daném systému tak, aby zajistily, že riziko bude akceptovatelné?

Zaměstnavatel musí zaměstnance v patřičné míře seznámit a proškolit

 • o nebezpečných vlastnostech přítomných chemických látek a směsí;
 • úrovni, typu a trvání expozice těmto látkám při daném nakládání s nimi;
 • preventivních opatřeních k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti;
 • správném postupu v případě nežádoucí události;
 • účinku preventivních opatření;
 • příslušných limitních hodnotách expozice na pracovišti;
 • závěrech, které vyplývají z výkonu zdravotního dohledu nebo provedeného hodnocení expozice a také se změnami v používaných procesech a přítomných chemických látkách a směsích.

Na základě toho každý zaměstnanec musí znát rizika na pracovišti:

 • mj. vědět, co má dělat, aby zajistil bezpečnost sobě i ostatním;
 • jak kontrolovat zda je všechno v pořádku, a komu hlásit případné problémy.
 • znát postupy v případě nežádoucí události a umět dle potřeby poskytnout první pomoc.

Informace o zjištěném riziku a z toho vyplývající příslušné řízení rizika musí být uvedeny v odpovídající míře i v pracovních instrukcích, předpisech, havarijních a dalších plánech. Podle míry rizika musí být zvoleny a realizovány odpovídající preventivní bezpečnostní opatření a represivní havarijní opatření.

Obecný postup při nežádoucí události
 • Tam, kde jsou zpracovány příslušné dokumenty, postupovat při vzniku nežádoucích událostí podle plánů zajišťování první pomoci (traumatologický plán), plánů pro havarijní připravenost a zásah (havarijní plány), plánů varování, plánů individuální ochrany, evakuačního plánu, apod.
 • V případě menšího rozsahu nežádoucí události (únik, požár či nežádoucí reakce chemických látek), kdy není bezprostřední ohrožení zdraví a kontaminace okolí, postupovat dle typu události a možností vlastními silami a prostředky:
  • izolace místa události,
  • nedotýkat se uniklé látky,
  • odstranění iniciačních zdrojů,
  • vypnutí elektřiny, uzávěr plynu,
  • omezení či zamezení nadýchání plynu či par (spuštění ventilace, otevření oken),
  • zastavení úniku (pokud je to bez rizika),
  • zachycení nebezpečné látky (absorpce, zředění, neutralizace, odsávání),
  • ohraničení úniku,
  • uhašení přenosnými hasicími přístroji, apod.
 • V případě velkého rozsahu nežádoucí události po vykonání nouzového havarijního zásahu (pokud to je třeba a okolnosti to dovolí) opustit přímo zasaženou oblast (v exteriéru na návětrnou stanu), událost hlásit okamžitě operačnímu středisku hasičského záchranného sboru nebo na linku 112, v případě přítomnosti dalších osob provést evakuaci, postižené vynést z ohroženého prostoru mimo dosah nežádoucí události.
 • Vždy pečlivě zvážit zajištění bezpečnosti jak zasažených, tak dosud nezasažených osob s tím, že podle konkrétní situace zůstanou na místě (ukrytí na pracovištích), budou vyvedeny či vyneseny (odsun) z ohroženého prostoru, shromážděny na shromaždištích, odtud dále evakuovány, případně i umístěny v prostorech k tomu určených a vybavených.
 • Poskytnout první pomoc zasaženým a postiženým osobám:
  • zajistit průchodnost dýchacích cest,
  • zastavit krvácení,
  • dle potřeby provádět zevní masáž srdce a umělé dýchání až do příjezdu lékaře,
  • realizovat opatření proti šoku,
  • zejména však zamezit dalšímu průniku chemických látek nebo chemických prostředků do organismu,
  • při poleptání očí okamžitě provádět výplach očí minimálně 15 minut,
  • potřísněný oděv odstranit, poplatnou pokožku oplachovat minimálně 15 minut,
  • další akce dle specifik přítomné nebezpečné látky - postižené zajistit proti prochlazení a mít je pod dohledem (možnost zpožděných následků),
  • zjištěné či předpokládané zasažení a postižení osob hlásit zdravotnické záchranné službě i hasičskému záchrannému sboru.
 • Podle možností a schopností spolupracovat při zásahu s jednotkami integrovaného záchranného systému dle jejich pokynů a dále s vyšetřujícími orgány při vyšetřování příčin a průběhu nežádoucí události.
 • Při veškeré činnosti zachovejte klid a rozvahu. Jednejte lidsky, ale rychle. Panika ani zbrklost situaci nezachrání.
Obecný postup po nežádoucí události
 • Každou nežádoucí událost vzniklou při práci s chemickými látkami nebo chemickými směsmi evidovat, co nejpřesněji zjistit iniciační událost a její příčiny, a to bez ohledu na míru následků.
 • Všechny nedostatky zjištěné při vyšetřování události odstranit, opatření ze závěrů vyšetřování doplnit do místních provozních a bezpečnostních předpisů a postupů pro provádění činností a obsluhu technických zařízení. Příslušné závěry také promítnout do sady havarijních a jiných plánů.
 • Dodržovat nadále trvale zásady bezpečného nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi a zásady bezpečného provozu technických zařízení, v nichž jsou tyto látky či směsi umístěny, s cílem zamezení nebo minimalizace výskytu nežádoucích událostí.