Kategorie: Pracovní úrazovost
Počet stran: 31
Rok vydání: 2020
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 7270

Recenze

Tato Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2019 je vypracována na základě dvou hlavních zdrojů. Jedním je informační systém o pracovních úrazech, který vede SÚIP na základě záznamů zaměstnavatelů o úrazech, zaslaných příslušným OIP při pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance, a rovněž souhrn výsledků kontrolní činnosti OIP na tomto poli. Druhým zdrojem je informační systém ČBÚ, který obsahuje hlášení zaměstnavatelů OBÚ, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu, hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií) a hlášení závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení a dále souhrn výsledků ČBÚ při šetření závažných provozních nehod a závažných pracovních úrazů.

Zpráva obsahuje analýzu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, a to včetně členění ESAW, identifikuje zdroje pracovních úrazů a uvádí nejčastěji porušované právní předpisy. Přináší také srovnání se situací v předchozích letech a regionální pohled na problematiku. Z důvodu prevence se věnuje také popisu úrazových dějů některých smrtelných pracovních úrazů. Informaci o stavu bezpečnosti v hornictví a při nakládání s výbušninami za kalendářní rok 2019 zveřejňuje ČBÚ v souladu s ust. § 40 odst. 6 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, na internetových stránkách www.cbusbs.cz.

Podrobné statistické údaje o pracovní úrazovosti v České republice, včetně pracovních úrazů s pracovní neschopností nepřesahující 3 kalendářní dny, které vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, jsou každoročně zveřejňovány na internetových stránkách ČSÚ, pod odkazem: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu, v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice.

Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2019 – rozšiřující a doplňující analytická studie

 

Štítky: pracovní úrazy