Kategorie: Pracovní úrazovost
Počet stran: 30
Rok vydání: 2022
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 2849

Recenze

pu2022Od roku 2012 je Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“) pověřen Ministerstvem práce a sociálních věcí ke zpracování zprávy o pracovní úrazovosti v České republice (dále jen „ČR“) a také k vedení databáze statistických údajů o pracovních úrazech ve formátu ESAW (European Statistics on Accidents at Work), který slouží jako zdroj informací pro statistický úřad EUROSTAT. Tento úřad předkládá harmonizovaná statistická data na úrovni celé Evropské unie (dále jen „EU“) a zároveň poskytuje statistické srovnání regionů a členských států. SÚIP v rámci své činnosti navázal spolupráci také s Českým báňským úřadem (dále jen „ČBÚ“), který vede evidenci o pracovních úrazech u zaměstnavatelů, kteří svou činností, pracovištěm nebo technickým zařízením podléhají vrchnímu dozoru podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní báňské správě“).

SÚIP každoročně zpracovává zprávu o pracovní úrazovosti v ČR na základě dvou hlavních zdrojů dat, mezi které patří statistické údaje o pracovních úrazech, které jsou vedeny v informačním systému SÚIP, a statistické údaje, které jsou vedeny v informačním systému ČBÚ. Pracovní úrazy jsou v informačním systému SÚIP o pracovních úrazech vedeny na základě záznamů o pracovních úrazech zaslaných zaměstnavateli na místně příslušné oblastní inspektoráty práce (dále jen „OIP“). Jedná se o záznamy o úrazech, jejichž následkem byla pracovní neschopnost zaměstnance delší než 3 kalendářní dny, případně jejichž následkem došlo k úmrtí zaměstnance.

Druhým zdrojem informací pro zprávu o pracovní úrazovosti je informační systém ČBÚ, který obsahuje informace o vzniku pracovních úrazů, které doručují zaměstnavatelé příslušnému obvodnímu báňskému úřadu (dále jen „OBÚ“), a to v případech, podléhá-li činnost zaměstnavatele, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zákona o státní báňské správě. Tato zpráva o pracovní úrazovosti v ČR přináší analýzu vývoje pracovní úrazovosti v ČR se zaměřením na smrtelné, závažné a ostatní pracovní úrazy, identifikuje zdroje pracovních úrazů a kraje, ve kterých k pracovním úrazům dochází.

V neposlední řadě se zaměřuje na příčiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů s přihlédnutím na členění dle ESAW a na pracovní úrazovost občanů ze zemí EU a cizinců na území ČR. V souladu s ust. § 40 odst. 6 písm. c) zákona o státní báňské správě, zveřejňuje ČBÚ na svých internetových stránkách (www.cbusbs.cz) informace o stavu bezpečnosti v hornictví a při nakládání s výbušninami. Podrobné statistické údaje o pracovní úrazovosti v ČR, včetně pracovních úrazů s pracovní neschopností nepřesahující 3 kalendářní dny, které vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, jsou každoročně zveřejňovány na internetových stránkách Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“), pod odkazem: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu, a v každoročně vydávané publikaci „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR“.

Štítky: pracovní úrazy