Kategorie: Prevence rizik
Počet stran: 118
ISBN: 978-80-86973-76-0
Rok vydání: 2009
Odkaz: Odkaz

Počet zobrazení: 15030

Recenze

Úvodní část publikace představuje souhrnný a obecný úvod k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v tomto kontextu seznamuje s některými aspekty státního dozoru v této oblasti a problematikou školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato část se dále zaměřuje na prevenci rizik a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech jako jsou strojní obrábění kovů, tváření kovů a strojní obrábění dřeva, bezpečnost při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení. 


Publikace má sloužit především k informování o aktuálních přístupech BOZP zaměstnavatelů a osob odborně způsobilých v prevenci rizik, jako i dalších osob podílejících se na vyhledávání pracovních rizik, monitoringu faktorů ovlivňujících bezpečnost práce a na ochraně zdraví zaměstnanců p řed jejich působením. Uvedené přístupy a návody představují tzv. správnou praxi, která zejména malým a středním podnikům přináší efektivní nástroje pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech a zvyšuje povědomí o  významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností zaměstnanců a zvyšování jejich kvality práce a pracovní spokojenosti.