Kategorie: Požární ochrana
Počet stran: 74
ISBN: 80-902121-0-7
Rok vydání: 1996
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 14654

Recenze

Tato publikace je druhým a současně upraveným vydáním Metodického návodu k vypracování dokumentace zdolávání poţárů, který byl Ministerstvem vnitra - hlavní správou Sboru poţární ochrany vydán v roce 1988 pod č.j. PO - 3085/R -1986 jako důsledek realizace ustanovení § 37 vyhlášky MV ČSR 37/ 1986 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č.133/1985 Sb. o poţární ochraně.

Publikace byla vydána jako svazek č.75 Kniţnice poţární ochrany. Důvodem obnoveného vydání je nejen uspokojit stálou poptávku po této publikaci, ale také reagovat na změny, které si zejména vynutila stávající podoba zákona o poţární ochraně - zákon České národní rady č.133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č.203/1994 Sb., úplné znění č.91/1995 Sb. V době zpracování této publikace se dokončují práce na právních předpisech, kterými se vyhláška č.37/1986 Sb. nahradí. I v těchto předpisech je v určitých případech uváděna jako součást dokumentace poţární ochrany právnických nebo podnikajících fyzických osob dokumentace zdolávání poţáru. Je nutné, aby metodika k vypracování dokumentace zdolávání poţárů nejen reagovala na změny v pouţitém názvosloví nových právních předpisů, ale zejména na problematiku činností nebo objektů se zvýšeným poţárním nebezpečím, a s tím spojeným posuzováním poţárního nebezpečí u právnických a podnikajících fyzických osob.

Vydání druhého upraveného vydání Metodického návodu k vypracování dokumentace zdolávání poţárů však v ţádném případě není signálem ani důvodem ke změně vyjímatelných příloh jiţ vypracované dokumentace zdolávání poţárů podle předešlého vydání. Podstata a obsah vyjímatelných příloh operativních plánů nebo operativních karet zůstává nezměněna i ve smyslu nových prováděcích právních předpisů k zákonu o poţární ochraně.