Kategorie: Pracovní úrazovost
Počet stran: 31
Rok vydání: 2017
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 12375

Recenze

Tato Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2017 je vypracována na základě dvou hlavních zdrojů. Jedním je informační systém o pracovních úrazech, který vede Státní úřad inspekce práce na základě záznamů zaměstnavatelů o úrazech, zaslaných příslušným oblastním inspektorátům práce při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance, a souhrn výsledků kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce na tomto poli. Druhým zdrojem je informační systém Českého báňského úřadu, který obsahuje hlášení zaměstnavatelů obvodním báňským úřadům, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu, hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií) a hlášení závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení, včetně souhrnu výsledků ČBÚ při šetření závažných provozních nehod a závažných pracovních úrazů.

Zpráva obsahuje analýzu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, a to včetně členění ESAW, identifikuje zdroje pracovních úrazů a nejčastěji porušované právní předpisy.

Přináší také srovnání se situací v předchozích letech a regionální pohled na problematiku pracovní úrazovosti. Formuluje závěry z kontrolní činnosti inspekce práce v této oblasti a nově se z důvodů prevence věnuje také popisu úrazových dějů některých smrtelných pracovních úrazů, včetně jejich fotodokumentace.