Konference BOZP v roce 2020

skbozp19
Kategorie:
Konference
Datum:
18.11.2019
Místo konání:
Hotel Olympik Tristar - U Sluncové 14, 186 76 Praha 8-Invalidovna
Česko

Podtitul: Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Odborný garant a moderátor: Robert Křepinský

Již pátý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 
Letos nové místo konání: Hotel Olympik Tristar Praha

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Konference bude mít doprovodný program v podobě prezentačních expozic významných dodavatelů pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán výstavy ZDE.

Jak vypadal předchozí ročník?

 

Konference je určena

 • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
 • koordinátorům bezpečnosti práce, 
 • dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
 • vedoucím zaměstnancům a dalším zástupcům zaměstnavatelů odpovědným za BOZP,
 • auditorům systému managementu BOZP, 
 • perosnalistům,
 • právníkům se zaměřením na pracovní právo a znalcům v oblasti bezpečnosti práce,
 • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.       

Akce se koná pod záštitou
   

 
                       
                          ⇒ záštita

Náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministra zdravotnictví ČR a hlavní hygieničky ČR                                                  
                                                           
                                                            ⇒ záštita

 ⇒ záštita

Program

Zde můžete sledovat, postup prací na programu letošní konference. Postupně budeme doplňovat jména a podrobnější anotace k jednotlivým přednáškám. Dílčí změny vyhrazeny. 

Zahájení

Návrh Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

 

Mgr. Radek Roušar

 • historický vývoj  návrhu zákona,
 • kdo se na přípravě podílí,
 • v jakém stádiu se návrh nachází a jaká stádia má již za sebou,
 • vize dalšího průběhu schvalování zákon a účinnosti zákona,
 • hlavní oblasti nového návrhu zákona, změny oproti současnému stavu,
 • právní předpisy, které nová právní úprava nahradí,
 • nové návrhy prováděcích předpisů (nařízeních vlády) pro jednotlivá VTZ
 
Přestávka na kávu

Šestá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a další budoucnost nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Mgr. Pavel Fošum

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v roce 2019 a význam expozičních limitů

MUDr. Miroslava Hornychová, CScMUDr. Michael Vít, Ph.D.

Chystaná novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zapracovává nové evropské směrnice týkající se expozičních limitů chemických látek pro pracovní prostředí a upravuje také limity pro lokální svalovou a celkovou fyzickou zátěž. Jaké byly pro tuto úpravu důvody, co bude znamenat pro praxi na pracovištích a zejména zařazování prací do kategorií? Jaký se očekává vliv nových limitů na předcházení poškození zdraví osob z práce? Jaké jsou širší souvislosti ohrožení zdraví z práce, kde jsou přítomny rizikové faktory, které byly novelou upraveny a jaký celkový vliv má práce s těmito faktory na českou pracující populaci?

 
Další novinky v BOZP za uplynulé a pro nadcházející období

Robert Křepinský

Cizinci a zajištění dodržování bezpečnosti práce

Ing. Petra ŠmerdováJitka Kratochvílová

Při zaměstnávání cizinců vystavájí také otázky řešení bezpečnosti práce, zejména ve výrobních podnicích. Přednáška bude zaměřena na školení cizinců, na řešení adaptace ve výrobě a přístup k technologické přípravě výroby. Součástí bude řešení pracovních úrazů, pracovnělékařských prohlídek a také infekčních nemocí. Krátce se přednášející zmíní také o ubytování a požadavcích na tyto služby. 

 
Oběd

Detekce návykových látek na pracovišti

Ing. Michaela Martínková

Užívání návykových látek zaměstnanci během výkonu práce přímo na pracovišti, práce „pod vlivem“ nebo přechovávání těchto látek v prostorách zaměstnavatele představuje pro každou firmu velké bezpečnostní riziko. Pro vedoucí pracovníky je jednoznačně výhoda, jestliže dokáží u zaměstnanců správně kontrolovat a prokazovat přítomnost návykových látek včetně alkoholu. Přednáška pojednává o postupech při detekci návykových látek včetně alkoholu na pracovišti dle platné legislativy, o prokazování stavu „pod vlivem“ a následných krocích.

 
Souběh správně-právní a trestní odpovědnosti za porušení předpisů o BOZP ze strany zaměstnavatelů

JUDr. Martin Mikyska

(pokuty od orgánů inspekce práce a trestně-právní postih fyzických a právnických osob)

Dojde-li k porušení předpisů o BOZP ze strany zaměstnavatele a vznikne-li z tohoto důvodu závažný nebo dokonce smrtelný pracovní úraz zaměstnance, může docházet k souběhu správně-právní odpovědnosti zaměstnavatele (pokuty od orgánů inspekce práce) a trestněprávní odpovědnosti za těžké ublížení na zdraví nebo smrt podle předpisů trestního práva. Příspěvek bude zaměřen na rozbor otázky, zda tyto dva druhy odpovědnosti mohou být uplatňovány souběžně (vedle sebe), anebo zda uplatnění jednoho druhu odpovědnosti vylučuje uplatnění druhého druhu odpovědnosti.

 
Přestávka na kávu

Předání pracoviště a výměna informací o rizicích

Ing. Milan Kondziolka

Předání pracoviště je v BOZP opomíjeným tématem. Mnozí si myslí, že se předáním pracoviště zbavují odpovědnosti prakticky za vše, co se na něm od momentu předání přihodí.  Ale je to skutečně tak jednoduché? Východiskem pro tuto přednášku byl průběh jednoho takového typického předání. To bude popsáno v úvodu přednášky, následovat bude rozbor definic pracoviště i procesu předání obecně. Na jejich základě budou naznačeny souvislostí, o kterých běžně neuvažujeme, ať už pracoviště předáváme nebo přebíráme. Na závěr bude autor informovat o tom, jak se posunul pohled na Údržbu staveb a plán BOZP, které prezentoval na předchozích ročnících konference v letech 2016 a 2017.

 
 

Seznam termínů

 • 18.11.2019

Powered by iCagenda