Zkouška/periodická zkouška odborné způsobilosti k výkonu funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zák. 309/2006 sb. v platném znění

asociace_top_logo
Kategorie:
Zkoušky
Datum:
15.6.2020
Místo konání:
Sukova 49/4, 602 00 BRNO - Sukova 49, 602 00 Brno-střed-Brno-město
Česko

Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik se může přihlásit fyzická osoba, která podá přihlášku k provedení zkoušky a splňuje předpoklady § 10 odst. 1 pism. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

periodické zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik se může přihlásit fyzická osoba, která podá přihlášku k provedení periodické zkoušky a splňuje předpoklady § 10 pism. a), b), c) zákona č. 309/200S Sb. v platném znění,

 

Cena za zkoušku/periodickou zkoušku:

4 000,-(nejsme plátci DPH)

hradí se bezhotovostním převodem na základě vystavené zálohové faktury nejpozději v den konání zkoušky před jejím zahájením, v tomto případě je nutné u prezence ukázat doklad o úhradě.

Přihlášení na zkoušku/periodickou zkoušku - nutné požadavky uchazeče:

1. Podat řádně vyplněnou závaznou přihlášku na předepsaném tiskopise asociace (nejpozději 21 dní před termínem
    konáním zkoušky/periodické zkoušky

2. K přihlášce přiložit dokumenty, které prokazují splnění povinných předpokladů odborné způsobilosti podle
    § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U přihlášky k periodické zkoušce dle
    § 10 odst. 1 pism. a), b), c) kterými jsou:

- alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
  (dokládá se ověřenou kopií maturitního vysvědčení, příp. obyčejnou kopií, originál je v tomto
  případě však nutný předložit u prezence před zahájením zkoušky!)
- odborná  praxe  v  délce  alespoň  3  let  nebo  v  délce  1  roku, u periodické zkoušky se odborná praxe doloží
  seznamem smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby v délce alespoň 36 měsíců za
  uplynulých 5 let - chronologicky, s vyznačením období prací pro zaměstnavatele „od - do“.Potvrzení praxe se vyplňuje na
  vzorovém formuláři „Potvrzení o splnění požadavků  na odbornou praxi ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci
  rizik“  

- u periodické zkoušky se dokládá platné osvědčení osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně je
  držitelem osvědčení o periodické zkoušce, rovněž v souladu s výše uvedeným zákonem.

3. Uhradit poplatek za vykonání zkoušky/periodické zkoušky ve výši Kč 4.000,- formou zálohy převodem na účet
    asociace

4. Odevzdat písemnou práci držiteli akreditace (doporučeným dopisem či předáním osobně)
   

Informace k přihlášení na zkoušku/periodickou zkoušku fyzických osob z odborné způsobilosti prevence rizik
a k samotné zkoušce/periodické naleznete na informačním letáku na stránkách asociace:

http://www.asociacebozp-po.cz/portal/soubory-ke-stazeni-bozp/

 
 

Seznam termínů

  • 15.6.2020

Powered by iCagenda