Agenturní zaměstnávání

  1. Lidé by si měli zkontrolovat, než osloví agenturu práce (dále jen „agentura“), jestli tato agentura má povolení k zprostředkování zaměstnání od Ministerstva práce a sociálních věcí.
  2. Zaměstnanci agentury mohou být přiděleni k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti.
  3. Agenturní zaměstnanec a kmenový zaměstnanec u uživatele musí mít srovnatelné pracovní podmínky a stejnou mzdu za stejnou práci
  4. Podle § 309 odst. 1 zákoníku práce po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Tedy i školení BOZP a OOPP zajišťuje zaměstnavatel, u kterého agenturní zaměstnanec vykonává práci, nebo se mohou dohodnout s agenturou na vzájemné spolupráci v této oblasti.
  5. Školení by mělo být srozumitelné a pokud možno provedeno zábavnou formou.
  6. Agentura práce musí mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, musí být zabezpečeny prohlídky, poradenství i dohled na pracovišti. Poskytovatel, se kterým má agentura uzavřenou smlouvu, kontroluje pracoviště agenturních zaměstnanců u uživatele, a nebo si agentura smluvně stanoví, aby poskytovatel pracovnělékařských služeb u uživatele prováděl prohlídky agenturních zaměstnanců, kteří u něj pracují, a rovněž i další pracovnělékařské služby.
  7. Pokud agenturní zaměstnanci pracují na dohodu o pracovní činnosti a nevykonávají práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, zaměstnavatel nemusí lékařskou prohlídku vyžadovat (zákon č. 373/2011 Sb. § 59 odst. 1 písm. b) bod 2.; vyhl. č. 79/2013 Sb. § 11 odst. 5).
  8. Podle § 105 odst. 1 zákoníku práce o pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel (u kterého se úraz stal) povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance (agenturu), umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. Odškodnit pracovní úraz musí zaměstnavatel, tudíž v případě agenturních zaměstnanců agentura práce.
  9. Pokud agentury zaměstnávají mladistvé, musí dodržet různá omezení pro tuto věkovou skupinu (zákaz některých prací pro mladistvé zaměstnance upravuje § 246 zákoníku práce; odlišná jsou ustanovení týkající se pracovní doby v zákoníku práce - přestávky, nepřetržitý odpočinek, až na výjimky zákaz práce v noci a práce přesčas; zákaz práce v kontrolovaném pásmu podle § 7 odst. 6 z. č. 309/2006 Sb.; zakázané práce podle vyhl. č. 180/2015 Sb.).
  10. Agentury nemohou zaměstnávat cizince ze zemí, které nejsou členy Evropské unie.