Zaměstnávání mladších zaměstnanců

1. Před uzavřením pracovněprávního nebo obdobného vztahu jsi za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci povinen/povinna podstoupit vstupní lékařskou prohlídku. Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis jinaka jde-li o práce zařazené podle zákona oochraně veřejného zdravído první kategorie.

2. Vykonávej jen práci sjednanou v pracovní smlouvě a na místě výkonu práce (pracovišti, pracovním místě), které určí a v pracovní smlouvě uvede zaměstnavatel. Před podpisem pracovní smlouvy se s jejím zněním podrobně seznam, popřípadě si od zaměstnavatele nech vysvětlit jednotlivá ustanovení, která jsou v pracovní smlouvě uvedena. Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen Tě seznámit s právy a povinnostmi, které z pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními podmínkami, za nichž budeš práci vykonávat. Informace o sjednávání pracovněprávního nebo obdobného vztahu a o náležitostech pracovního poměru (a v případě zaměstnávání studentů, o dohodách o provedení práce nebo pracovní činnosti a o pracích konaných mimo pracovní poměr) najdeš vzákoníku práce. Informace týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek Ti bezplatně poskytne místně příslušný oblastní inspektorát práce.

3. Nevykonávej žádný úkol bez náležitého proškolení (školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, t.j. školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - BOZP)! Při školení se máš dozvědět, jaká nebezpečí a jaká rizika jsou spojena s Tvojí prací. Máš-li dojem, že ses během školení nedozvěděl/a vše potřebné, neváhej a neostýchej se zeptat.

4. Při práci dodržuj právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dbej pokynů nadřízených, dodržuj pracovní kázeň a dobře se soustřeď.

5. Při práci dodržuj stanovené technologické a pracovní postupy a používej určené pracovní prostředky, pomůcky, stroje, nástroje, nářadí a dopravní prostředky. V zájmu bezpečné obsluhy strojů azařízeníse seznam s návody pro jejich použití. Pamatuj, že činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, a obsluhu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, můžeš vykonávat, jen jsi-li pro výkon těchto činností zdravotně a odborně způsobilý/způsobilá (máš požadovanou kvalifikaci, oprávnění apod.) a byl/a jsi za tím účelem řádně proškolen/a a zacvičen/a. Pamatuj, že řadu činností smějí provádět a zařízení obsluhovat jen osobystarší18let.

6. Práci, pro kterou nemáš odbornou způsobilost, oprávnění nebo jinou požadovanou kvalifikaci, nejsi pro ni zaškolen/a, nebo pro ni nejsi zdravotně způsobilý/způsobilá, máš právo odmítnout. Máš rovněž právo odmítnout výkon práce, o níž se důvodně domníváš, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje Tvůj život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob. Odmítnutí takové práce nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti. V případě, že zaměstnavatel vzniklou situaci neřeší, můžeš se obrátit na odborovou organizaci nebo na zástupce pro oblast BOZP. Případně na místně příslušný oblastní inspektorát práce.

7. Při ochraně před riziky a následnými úrazy a před možným poškozením zdraví dbej technických, technologických, organizačních a jiných opatření zaměstnavatele, a používej přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. Ochranná zařízení svévol ně neměň a nevyřazuj z provozu.

8. Dodržuj zaměstnavatelem stanovené přestávky na oddech a jídlo a bezpečnostní přestávky, které jsou nařízeny pro činnosti, při nichž je člověk vystaven rizikovým faktorům, jako jsou například vibrace, hluk, zraková zátěž, činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus, ruční přenášení břemen, řízení motorových vozidel apod.

9. Plň své povinnosti. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci máš, kromě povinností, které vyplývají z pracovněprávního nebo obdobného vztahu, dbát podle svých možností nejen o svou vlastní bezpečnost a zdraví, ale také o bezpečnost a zdraví osob. kterých se Tvé jednání bezprostředně dotýká. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí Tvých kvalifikačních předpokladů. Konkrétnější povinen/povinna:

  • účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření svých znalostí,
  • podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy,
  • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde pracujítaké nekuřáci,
  • oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se podílet na jejich odstraňování; bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud Ti to Tvůj zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož jsi byl/a svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin,
  • podrobit se, na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda nejsi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

10. Trvej na svých právech. Ve věci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci máš:

  • právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích při práci a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením,
  • právo a zároveň i povinnost podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • V případě, kdy to vyžaduje Tvůj zdravotní stav nebo pracovní podmínky, kterým jsi při práci vystaven/a, máš právo požádat oposouzení/přezkoumánízdravotnízpůsobilosti.

Svoje práva můžeš uplatňovat prostřednictvím příslušných odborových orgánů nebo zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

info orangeNěkolik užitečných rad

Toto desatero bezpečnosti práce je souhrnem nejdůležitějších pravidel, která se vyplatí dodržovat vzájmu ochrany Tvého života a zdraví a života a zdraví Tvých spolupracovníků. Otázka pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je otázkou natolik složitou a významnou, že se neobejde bez podrobnějších informací. Krom toho, neznalost zákona (a v tomto případě i řady dalších předpisů) nejen že neomlouvá, ale může způsobit závažné a mnohdy nenávratné poškození zdraví a v horším případě i smrt.

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a specificky pak podmínky práce mladistvých, žen a těhotných žen, přehledy zakázaných prací apod. stanoví níže uvedené právní předpisy.

Pokud ne ty sám/sama, měla by je v každém případě znát osoba odborně způsobilá v prevenci rizik nebo přímo zaměstnavatel, pokud je způsobilý k plnění úkolů v prevenci rizik. Ti jsou povinni zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, t.j. dbát i na Tvou pracovní bezpečnost.