Potravinářství

  • Dbej podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a také o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se dotýká tvé jednání, případně opomenutí při práci.
  • Pracuj pouze se zařízením a vykonávej jen ty činnosti, pro které splňuješ kvalifikační předpoklady a zdravotní způsobilost.
  • Dodržuj požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržuj zásady bezpečného chování na pracovišti a zásady osobní a provozní hygieny.
  • Dodržuj stanovené pracovní a technologické postupy.
  • Při práci používej stanovené a čisté osobní ochranné pracovní prostředky.
  • Neotvírej ochranné kryty pohybujících se částí na stroji za chodu stroje, nevyřazuj ochranná zařízení z funkce. Jakékoliv zásahy na stroji prováděj jen při odpojení od energetického zdroje.
  • Nikdy neprováděj čištění a mytí stroje, který je připojen do elektrické sítě.
  • Informuj se o vlastnostech jednotlivých chemických prostředků používaných při mytí a dezinfekci, respektuj je a realizuj potřebná bezpečnostní opatření k ochraně zdraví.
  • Do nádrží, cisteren a zásobníků nikdy nevstupuj bez zajištění další osobou. 
  • Pravidelně se účastni školení bezpečnosti práce a stanovených lékařských prohlídek; doplňuj a rozšiřuj si své znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví (tzv. „hygienické minimum“).