HORECA

Jakou BOZP musí dodržet malý rodinný penzion nebo velké ubytovací zařízení, jehož součástí je i zahrada nebo velký sklad? 

1. Vypracovat provozní řád, kde se uvedou podmínky činnosti, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacházení s prádlem a způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení. Ten je nutné předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (§ 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Dodržovat hygienické požadavky uvedené v § 19 a násl. zákona č. 258/2000 Sb. Informace ohledně opatření souvisejících s pandemií covid-19 najdete zde.

2. Práce s elektrickými, plynovými zařízeními - dodržování návodu k používání; poučení zaměstnanců o správných zásadách práce s těmito zařízeními; pravidelné revize (i zásuvek a kabelů) a kontroly (včetně vizuální kontroly zařízení před použitím), kontrola při odchodu, jestli je zařízení vypnuté; zákaz neodborného zasahování do zařízení.

3. Práce v kuchyni - používat vhodné OOPP (vhodná obuv, oděv, rukavice, rukávy, zástěra, chňapka, ochranné brýle); rozlitou kapalinu na podlaze ihned vytřít do sucha; pracovat s dobře nabroušenými noži, přenášet je čepelí směrem dolů. Osoby přicházející do přímého styku s potravinami (osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné) musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví (§ 19 zákona č. 258/2000 Sb.). Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

4. Roznášení jídla a nápojů - používání vhodné obuvi, gumových rukavic při mytí sklenic; zákaz prodeje alkoholu mladistvými (zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek).

5. Přenášení těžkých břemen - seznámení, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene a správném zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci; dodržovat hygienické limity podle § 29 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; se zvláště těžkým břemenem manipuluje více zaměstnanců.

6. Udržovat pořádek. Při úklidu pro dosažení výše uložených předmětů používat schůdky, nelézt po židlích a nestabilních plochách; pokud zaměstnanci pracují ve výšce nad 1,5 m, zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění jejich pádu (NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky); používat OOPP při práci s chemikáliemi.

7. Dodržovat požadavky dle NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - komunikace musí být dostatečně široké a trvale volné; únikové cesty a východy musí být trvale volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo; v případě nebezpečí umožnit rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště; rovný, nekluzký a nepoškozený povrch podlah a schodišť; vybavení schodišťového ramene alespoň po jedné straně madlem; průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.

8. Pokud je součástí sklad, tak respektovat předpisy pro práci ve skladu (NV č. 101/2005 Sb., ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování).

9. Pokud je součástí zahrada, tak dodržovat správné způsoby ruční manipulace, správné pracovní postupy, používání vhodných OOPP (ochranné rukavice, ochranné brýle, obuv, oděv); při práci s křovinořezem, pilou se řídit nařízením vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru; pokud práce na žebříku – seznámit se se zásadami pro jejich používání podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.; v horku používat pokrývku hlavy, sluneční brýle, ochranný krém. Práce zahradníků.

10. Absolvovat pracovnělékařskou prohlídku dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb.