Odvětví

Ve skladech může dojít například k pracovním úrazům při práci se skladovaným materiálem, ve výškách nebo při provozu vysokozdvižných vozíků.

1. Pro každý sklad musí být zpracován  Místní řád skladu. Obsah místního řádu skladu specifikuje technická norma ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.

2. Zaměstnanci musí mít vhodné OOPP. Obsluha vysokozdvižných vozíků musí mít ochranou přilbu (nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, Příloha č. 3). V místech, kde výšky uloženého materiálu přesahují výšku 2000 mm a materiál nad touto výškou není bezpečně zajištěn proti vypadnutí z manipulační jednotky do prostoru pohybu osob, musí osoby také používat ochranné přilby (norma ČSN 26 9030).

3. Komunikace používané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků musí být trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou výškou. Jsou-li na komunikacích používány dopravní prostředky, musí být zajištěna dostatečná šířka jízdního pruhu stanovená v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků včetně šířky nákladu a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 1,1 m. Šířka uliček mezi regály a stohy musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovolaným osobám (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí). Bližší informace, které se týkají šířky a výšky cest a uliček pro manipulaci s materiálem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobních, průmyslových a skladových objektech, které rovněž souvisí s pohybem vysokozdvižných vozíků, jsou uvedeny v ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček.

4. Pokud je umožněno odebírání materiálu z nastohovaných manipulačních jednotek, musí být prováděno bezpečně, a to maximálně do výšky 1800 mm od místa bezpečného postavení obsluhy, přičemž nesmí být porušena stabilita stohu. Po nastohovaných manipulačních jednotkách se nesmí lézt nebo se na nich pohybovat. Při manipulaci se stohem musí být stoh soudržný a jeho výška nesmí přesáhnout 2000 mm. Na regály je zakázáno lézt nebo do nich vstupovat s výjimkou jejich montáže a údržby (pro tyto práce musí být v místním řádu skladu stanoveny bezpečnostní podmínky). Ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných pracovních zařízení, například žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina.

Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí).

5. Nebezpečná místa užitných ploch, dopravních cest, uliček a komunikace (zúžené a snížené profily, nepřehledné křižovatky a zatáčky) musí být označena.

6. Nebezpečné látky a směsi musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce. Sklad nebezpečných látek musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně. Provozovatelé skladů chemických látek většinou provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a musí mít vypracovanou dokumentaci podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.

7. Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o  povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí). Pracovníci musí být seznámeni se zásadami správné manipulace, jak stanovuje § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s přípustnými hygienickými limity.

8. Při práci ve výškách nad 1,5 m zaměstnavatel musí přijmout technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení. Pokud pracovníci používají žebříky, musí se seznámit se zásadami pro jejich používání podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Příloha bod. III.

9. Zaměstnavatel musí seznámit obsluhu vysokozdvižného vozíku s bezpečným používáním vozíku. Požadavky na školitele řidičů vysokozdvižných vozíků nejsou přesně právními předpisy stanoveny. Měla by to být osoba s teoretickými i praktickými znalostmi v této oblasti. Před zahájením provozu provede řidič úkony stanovené návodem k používání vozíku. Více informací v normě ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly.

10. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků patří mezi práce v riziku ohrožení zdraví podle Přílohy č. 2 vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Periodická prohlídka u těchto zaměstnanců se provádí jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.