Stavebnictví

  1. Nedostatečné vybavení a zajištění konstrukcí pro práce ve výškách.
  2. Nezajištění otvorů a volných okrajů pracovišť ve výškách.
  3. Nepoužívání osobního zajištění proti pádu pracovníka z výšky.
  4. Nezajištění výkopů proti sesutí stěn.
  5. Nebezpečný způsob provádění bouracích prací.
  6. Neodborná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy.
  7. Nezakryté pohyblivé nebo rotující části strojů.
  8. Špatný technický stav vázacích prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení.
  9. Používání zařízení svislé dopravy pracovníky, přestože není určeno pro přepravu osob.
  10. Nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení.