Hluk

Statistiky ukazují, že hluk při práci zůstává v Evropě nadále závažnou, avšak často podceňovanou hrozbou pro miliony pracovníků. Hluk je jeden z rizikových faktorů, který nepříznivě ovlivňuje zdraví člověka a kvalitu jeho života. Hluk snižuje obecnou odolnost organismu vůči zátěži, zasahuje do běžných regulačních pochodů, ovlivňuje pracovní výkon a zhoršuje komunikaci mezi lidmi. Tato problematika se tedy v současnosti pochopitelně dostává do popředí pozornosti institucí zabývajících se ochranou zdraví při práci. 

 • V současné době se lze setkat s velkým počtem případů expozice vysokým hladinám hluku a v důsledku toho je mnoho zaměstnanců vystaveno možnému riziku poškození zdraví. Hrozba hluku vysoce překračuje rámec již tradičních „hlučných“ průmyslových odvětví. Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo závisí a vzrůstá se zvyšující hlučností. 
 • Pokud hladina hluku na pracovním místě představuje riziko pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců, omezení expozice toto riziko snižuje.
 • Snížení expozice hluku tedy snižuje riziko ztráty sluchu způsobené hlukem.
 • Nejúčinnějším způsobem snižování hladin hluku při práci je přijetí opatření na snížení hluku:
   • při návrhu zařízení,
   • při výběru materiálu,
   • při výběru pracovních postupů,
   • při výběru pracovních metod.
  Prvořadé je dosažení snížení hladiny hluku přímo u zdroje.
 • Pokud není možné dostupnými prostředky expozici hluku snížit, nastupují doplňková opatření k ochraně sluchu ke snížení vnímání a přenosu hluku – osobní chrániče sluchu.
 • Hluk vyskytující se v práci je posouzen a změřen za účelem stanovení:
  • denní osobní expozice zaměstnance hluku pro 8 hodinovou pracovní dobu,
  • týdenního průměru denních hodnot.
  Tyto údaje lze také použít při hodnocení míry rizika poškození sluchového aparátu. Použité metody a přístroje musí odpovídat požadavkům stanovených platnými právními předpisy. Nejpřesnější metodu měření představuje sledování expozice v průběhu celé pracovní směny pomocí integrujícího průměrujícího zvukoměru.
 • Pokud denní osobní expozice hluku přesáhne 85 dB, musí být zaměstnanci vhodným způsobem informováni o:
  • možných rizicích vyplývajících pro jejich sluch z expozice hluku,
  • opatřeních přijatých k redukci hlučnosti,
  • povinnosti dodržovat ochranná a preventivní opatření,
  • používání osobních chráničů sluchu, které musí být správně používány a ošetřovány. Jejich typy musí být v souladu s právními předpisy a přizpůsobeny pracovním podmínkám zaměstnanců.
 • V případě, že není možné snížit denní osobní expozici zaměstnance hluku pod 85 dB, je tento povinen podrobit se pravidelným preventivním lékařským prohlídkám za účelem vyšetření sluchu.
 • Každá lékařská prohlídka zaměřena na vyšetření sluchu by měla zahrnovat otoskopické vyšetření sluchu kombinované s audiometrickým vyšetřením včetně tónové audiometrie při přenosu vzduchem.
 • Audiometrie je metoda vyšetření prahu vzdušného a kostního vedení v rozsahu 125 Hz až 8 000 Hz a výpočet sluchové ztráty. Oblast podstatná pro lidskou řeč je 500 Hz – 2 000 Hz. Pokud je sluch v této oblasti jakkoliv poškozen, dochází ke zhoršenému slyšení. Audiometrická vyšetření jsou prováděna v souladu s ČSN ISO 6189-1994 jedenkrát za 12 měsíců, prohlídky provádí kvalifikovaná osoba.