Poznatky z kontrol

Státní úřad inspekce práce zařadil do svého programu činnosti na rok 2007 jako jeden z hlavních úkolů také úkol nazvaný „Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce“. Protože se jednalo o poměrně nový způsob zaměstnávání v České republice, vznikly oprávněné obavy, aby v této souvislosti nedocházelo ve větším rozsahu k porušování pracovněprávních předpisů.

Při provádění kontrol u agentur práce se kladl důraz zejména na zajištění rovných pracovních a mzdových podmínek se zaměstnanci uživatele. Podané podněty poukazovaly na porušování těchto zásad, zejména na úseku uzavírání pracovního poměru, odměňování, rozvržení pracovní doby, skryté přesčasové práce, pracovních podmínek nebo cestovních náhrad.

Oblastní inspektoráty práce (OIP) si mohly podle potřeby předmět kontroly rozšířit o další oblasti, kde by mohlo docházet k porušování předpisů. OIP provedly v roce 2007 celkem 63 kontrol u agentur práce, u 47 z nich byly zjištěny nedostatky.

Zjištění uvedená v protokolech z kontrol provedených u agentur práce se většinou příliš nelišila od zjištění z kontrol u ostatních zaměstnavatelů. Mezi nejčastější porušení patřilo to, že pracovní smlouva neobsahovala údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru a zaměstnavatel o nich zaměstnance písemně neinformoval nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru (30 případů).

Další nejčastější závadu představovala skutečnost, že agentura práce přidělila zaměstnance k uživateli bez písemného pokynu, nebo tento pokyn neobsahoval předepsané náležitosti (18 případů). V několika případech nebyly zajištěny rovné pracovní a mzdové podmínky. Jednalo se spíše o nedostatky ve formálních postupech stanovených zákoníkem práce agentuře práce a uživateli, než o vlastní nerovné zacházení.

Třetí v pořadí co do počtu porušení byla oblast evidence pracovní doby, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti (13 případů). Z podnětů a z poradenství mají inspektoráty poznatky, že agentura práce sice vede evidenci pracovní doby, ale uživatel příslušnou evidenci vykazuje s odlišnými údaji.

V letošním roce, kdy byl tento úkol znovu zařazen do programu kontrolních akcí SÚIP, budou proto prováděny kontroly také u uživatelů. Cílem je, aby také agentury práce dodržovaly pracovněprávní předpisy, zejména na úseku rovného zacházení. Ke zlepšení celkového stavu by měla přispět také větší spolupráce s úřady práce.

Bělíková, Jana. Dodržování předpisů při zaměstnávání agenturami práce [online]. Dostupné z WWW: http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/pubozp_zpravodaj2_2008.pdf.