Školství

Zvláštní kapitolou jsou pak pravidla stanovená pro vykonávání dohledu či dozoru nad dětmi, žáky a studenty. Obecně jsou v právních předpisech stanoveny nejvyšší možné počty dětí, žáků nebo studentů, které mohou připadat na jednu osobu. Vykonávání dozoru se pak liší jak podle věku dětí, žáků či studentů, tak i podle toho, zda se jedná o dozor vykonáváný mezi jednotlivými vyučovacími hodinami či na akcích mimo školu. Rovněž je odlišné, kdy osoba vykonávající dozor musí být učitel či jiný pedagogický pracovník a kdy stačí pouze zletilá osoba. V každém případě se však vždy musí jednat o zaměstnance školy.

Mateřské školy

Tuto oblast upravuje pro mateřské školy ust. § 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání Péče o zdraví a bezpečnost dětí

(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy8 ) převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy8 ) předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školyt ak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

(6) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, b) učitele mateřské školy,  vychovatele, nebo c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Základní školy

Obdobná pravidla pak najdeme pro základní školy ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v ust. § 3

(1) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školy, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

(2) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy.

(3) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

Střední školy

Ust. § 2 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, stanoví, že nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Vyhláška už dále neřeší konkrétní počty žáků při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání. Záleží tak na řediteli školy, jaký stanoví počet, přičemž nikdy nesmí překročit 30 žáků.

Zájmové vzdělávání

(1) Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení.

(2) Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

(3) Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona stanoveným jiným právním předpisem2).

(4) Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.

ŠŤASTNÁ, Michaela. Současná a připravovaná právní úprava BOZ dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. In Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR - aktuální témata 2016. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/sites/default/files/obsah/super-obsah/bezpecnost-ochrana-zdravi-ve-skolstvi-v-cr-aktualni-temata-2016/soubory/01-stastna-bezpecnost-ochrana-zdravi-deti.pdf