PRACOVNÍ PODMÍNKY

Nové povinnosti se týkají také tzv. dohodářů. Těm musí zaměstnavatel nově písemně určit rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance či s jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je práce rozvržena (lze se vzájemně dohodnout na jiné době seznámení (kratší i delší), avšak při dostatečné předvídatelnosti práce). Zaměstnanci konající práci na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti mají nyní nárok na příplatky za práci podle § 115 až 118 zákoníku práce. Mají nárok na překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance (avšak po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 zákoníku práce a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle § 200 až 205 zákoníku práce, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak, náhrada odměny nepřísluší). Mají rovněž nárok na osobní rozvoj, je-li zaměstnavatelem poskytován.

S odloženou účinností od 1. ledna 2024 přibude nárok na řádnou dovolenou za obdobných podmínek jako u pracovního poměru. Rozdílem je, že se nevychází ze skutečné týdenní pracovní doby zaměstnance. Pro účely řádné dovolené u dohod konaných mimo pracovní poměr je určena dvacetihodinová týdenní pracovní doba bez ohledu na to, kolik je skutečně odpracováno. Dovolenou si budou moci v průběhu trvání dohody vyčerpat, případně jim bude po jejím skončení proplacena.

 
Na DPP a DPČ se mají vztahovat z větší části stejná pravidla jako na pracovní poměr, s následujícími výjimkami:
  • převedení na jinou práci a přeložení;
  • dočasného přidělení;
  • odstupného;
  • skončení pracovního poměru;
  • odměňování;
  • cestovních náhrad a náhrad za práci na dálku.
Zaměstnavatel i nadále nemá mít povinnost přidělovat zaměstnanci práci. Jediným přijatým pravidlem, které omezuje nejistotu ohledně DPP a DPČ, je nové pravidlo, že zaměstnavatel je povinen písemně rozvrhnout každou přidělenou práci nejméně 3 dny předem, tj. před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení (která může být i kratší než 3 dny).
Zároveň se na tyto zaměstnance nově použijí veškerá pravidla pro pracovní dobu – to zejména znamená, že se jim musí poskytovat nepřetržité odpočinky a vést evidence pracovní doby.
 
Dále těmto zaměstnancům nově náleží i některé příplatky – konkrétně příplatek:
  • za práci v noci,
  • za práci v sobotu a v neděli,
  • za práci ve svátek,
  • za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Od 1. 1. 2024 zaměstnanci zaměstnaní na základě DPP a DPČ budou mít nárok na každoroční placenou dovolenou, přičemž se použijí stejná pravidla a podmínky jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Pouze se stanovuje fiktivní týdenní pracovní doba těchto zaměstnanců pro výpočet jejich dovolené, a to na 20 hodin týdně.
Zaměstnanec zaměstnaný na základě DPP a DPČ může nově požádat zaměstnavatele o zaměstnání ve standardním pracovním poměru, pokud jeho DPP a DPČ u zaměstnavatele za posledních 12 měsíců trvaly alespoň 180 dní. Zaměstnavatel je povinen písemně odpovědět do 1 měsíce od doručení žádosti a musí své rozhodnutí odůvodnit.