1. Je nutné dobře poznat stroj, který byl přidělen k obsluze, pečlivě přečíst návod pro jeho obsluhu a dodržovat doporučení výrobce při  práci.
  2. Udržovat svěřená zařízení, nářadí, nástroje, pomůcky a pracoviště v pořádku a v čistotě.
  3. Neodstraňovat ze stroje bezpečnostní zařízení a při práci používat předepsané ochranné pracovní prostředky.
  4. Používat jen vhodné a neporušené nástroje se správně naostřenými řeznými částmi.
  5. Zkontrolovat správné upnutí a nastavení nástroje. Při výměně nástroje zajistit stroj proti nežádoucímu spuštění.
  6. Zpracovávat materiál až poté, co nástroj dosáhl stanovené řezné rychlosti. Nepřekračovat dovolené otáčky, posuvy ani hloubku třísky.
  7. Nebrzdit doběh pohybujícího se nástroje rukou nebo pomocí jiného předmětu.
  8. Nevzdalovat se od stroje, pokud není vypnutý a pokud se nástroj pohybuje.
  9. Používat pro obrábění materiálu většího než je pracovní stůl stroje opěrné stojánky. Pro obrábění krátkého materiálu používat přípravky s držadly.
  10. Zpracovávat pouze materiál bez kovových nebo jiných částí, které by mohly poškodit nástroj.

Pro stanovení pracovních postupů a organizaci práce při manipulaci s dřívím na skládkách v lese, při jeho odvozu a ve skladech, je rozhodující požadavek na množství a druhy sortimentu skladovaného dříví, použitou technologii nakládání a odvozu dříví, prostor potřebný pro pohyb soustřeďovacího a odvozního prostředku a požadavky na úpravu (prvotní sortimentaci) dříví prováděnou na skládce.

K zajištění BOZP při vlastní manipulaci, skladování a odvozu dříví, je nezbytné dodržovat zejména následující zásady:

1. Vymezit prostor pro skládku tak, aby nezasahovala do ochranných pásem dráhy, elektrického vedení apod. Skládky dříví přitom nesmí bránit v používání přístupových komunikací, v bezpečné manipulaci s dřívím a v používání skladových zařízení.
2. Dodržovat takový sklon dříví na skládce, aby nedošlo při volném uskladňování k jeho samovolnému pohybu. Při ručním navalování kulatiny nepřekračovat výši hromady 1,5 m.
3. Nerozřezávat překřížené dříví, nemanipulovat ručně s dřívím při jeho navalování k dopravníku a nevstupovat na uskladněné dříví.
4. Nepohybovat se po konstrukci nadúrovňových dopravníků a nepřekračovat transportéry za chodu mimo určené přechody.
5. Nevyprošťovat ručně lana navijáku, nepřekračovat je, jsou-li v pohybu, a nezdržovat se v ohroženém prostoru při rozkulování dříví.
6. Neuvádět zkracovací pilu manipulační linky do řezu, pokud není dříví v klidu a stabilizováno.
7. Neprovádět nakládku dříví na odvozní prostředek nebo jeho vykládku z odvozního prostředku, pokud není prostředek zajištěn proti pohybu a převrácení, nepohybovat se přitom v ohroženém prostoru nakládaného nebo skládaného dříví.
8. Dříví na ložnou plochu ukládat tak, aby náklad u klanic nepřesahoval více než polovinou obliny kmene a střed nákladu nepřesahoval výšku klanic o více než 35 cm.
9. Při nakládce dříví nepopojíždět s odvozním prostředkem, je-li břemeno zavěšeno na hydraulické ruce.
10. Nepřevážet dříví nezajištěné proti pohybu a vypadnutí z odvozního prostředku.

Odvozní prostředek by měl splňovat požadavky stanovené pro bezpečný výstup na ložnou plochu (pomocí žebříku nebo pevně zabudovaných stupadel) a pro jeho pohyb po pozemních komunikacích (viz zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MDS ČR č. 341/2002 Sb.).
V zájmu předcházení riziku poškození zdraví zaměstnanců při ruční manipulaci s dřívím je nutno přednostně používat technologie a technická zařízení umožňující snižování podílu ruční manipulace.

Stanovení pracovních postupů a organizace práce se řídí druhem použitého soustřeďovacího prostředku (soustřeďovací traktor, koňský potah, lanovka, vrtulník). Z toho vychází i zásady BOZP, které je nutné dodržovat v rámci požadavků na zajištění bezpečnosti osob provádějících tyto práce.

Jedná se především o následující:

▪ před zahájením soustřeďování odstranit překážky z přibližovacích linek, určit ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace, počet a umístění skládek dříví,
▪ při soustřeďování dříví se nezdržovat ve vnitřních úhlech lana navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem, v prodlouženém směru napnutých lan a neusměrňovat náklad rukou, jsou-li lana navijáku v pohybu,
▪ nestoupat na soustřeďované dříví, nepřekračovat jej za pohybu a při ukládání dříví na skládky dodržovat přirozený sklon,
▪ při uvolňování dříví na svahu stát vždy na horní straně nad uvolňovaným nákladem,
▪ na pracovišti, kde se současně kácí, neprovádět soustřeďování dříví v kratší vzdálenosti od místa kácení, než je dvojnásobek výšky káceného stromu.

Při soustřeďování dříví traktorem:
▪ nasazovat soustřeďovací prostředek pouze na ta pracoviště, pro která odpovídá typem, konstrukcí, vybavením a povolenou svahovou dostupností,
▪ seznámit osádku soustřeďovacího prostředku před zahájením práce se zvláštnostmi pracoviště, s pracovním postupem, s jednotnou signalizací pro hlavní pracovní úkony a s rozmístěním ostatních zaměstnanců, pokud jsou v blízkosti místa soustřeďování dříví prováděny současně další práce,
▪ nepoužívat bezúvazkové soustřeďování na pracovišti, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví a ztráta stability soustřeďovacího prostředku, soustřeďování dříví provádět v těchto případech pomocí směrové kladky.

Při soustřeďování dříví koňským potahem:
▪ nepracovat s potahem na svahu, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,
▪ odepnout úvazek od potahu před jeho upevněním nebo sejmutím ze soustřeďovaného dříví,
▪ vést potah při soustřeďování dříví na svahu z horní strany nad potahem a v zatáčkách z vnitřní strany; nestoupat při vlečení dříví na náklad nebo ho za jízdy překračovat.

Při soustřeďování dříví lanovým dopravním zařízením:
▪ zahájit provoz až po upravení trasy, odstranění všech překážek a po zkontrolování a vyzkoušení nosného a tažného lana v rámci zkušebního provozu,
▪ spouštět navíjecí bubny jen na znamení zaměstnance, který dříví připevňuje nebo uvolňuje, používat při tom stanovenou signalizaci,
▪ zdržovat se při uvolňování nebo připevňování soustřeďovaného dříví a při sledování jeho pohybu v dostatečné vzdálenosti, kde nehrozí nebezpečí zasažení uvolněnou kladkou, přetrženým lanem nebo odvalujícím se kmenem.

Při soustřeďování dříví vrtulníkem:
▪ nezdržovat se v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného a odkládaného dříví,
▪ upevňování a odepínání nákladu provádět ve dvou (jeden zaměstnanec u přepravovaného nákladu, druhý k navigování vrtulníku).