Kategorie:

OiRA neboli Online Interactive Risk Assessment je online interaktivní nástroj, který usnadňuje posuzování rizik pro evropské mikro a malé organizace. Software OiRA Byl vyvinut Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v roce 2009 a používá se od roku 2010. Je dostupný zdarma na webu http://www.oiraproject.eu/. OiRA vychází z nizozemského nástroje pro hodnocení rizik známého jako RI&E, což je velmi populární a hojně používaný nástroj. Software OiRA agentury EU-OSHA pomáhá odvětvovým sociálním partnerům (organizacím zaměstnavatelů i zaměstnanců) a vnitrostátním orgánům (ministerstvům, inspektorátům práce, institutům činným v oblasti BOZP atd.) vypracovat odvětvové nástroje pro hodnocení rizik zaměřené na malé podniky a mikropodniky.

Kategorie:

Úvod

Mikropodniky a malé podniky jsou páteří hospodářství Evropské unie a jsou považovány za zásadní hnací sílu hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Mikropodniky a malé podniky zaměstnávají zhruba polovinu pracovní síly v Evropě. Efektivní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích je nezbytné k zajištění pohody pracovníků i dlouhodobého hospodářského přežití těchto podniků. Ze statistik a studií je však zřejmá nedostatečná ochrana bezpečnosti a zdraví mnoha zaměstnanců mikropodniků a malých podniků a to, že zajištění řádného řízení BOZP v nich nadále zůstává významnou výzvou. Tento problém uznává Strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020, dokument přijatý Evropskou komisí, který označuje posílení schopnosti mikropodniků a malých podniků zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům za jeden z hlavních strategických cílů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

stazeniZnění celé zprávy je k dispozici zde https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/executive-summary-contexts-and-arrangements-occupational-safety/view.

Kategorie:
Integrace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vzdělávání - správná praxe ve školách a při odborném vzdělávání

Ve strategii Evropské unie pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je kultura vzdělávání a prevence definována jako jeden z klíčových faktorů pro udržování a zlepšování kvality práce. V rámci podpory této strategie vydala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zprávu nazvanou Integrace bezpečnosti a ochrany zdraví do vzdělávání: Správná praxe ve školách a při odborném vzdělávání. Tato zpráva poskytuje komplexní přehled příkladů správné praxe z celé Evropy a popisuje jednotlivé kroky, které je třeba podniknout při přípravě systematické strategie pro integraci tematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) do vzdělávání a školicích programů. Zde je uveden souhrn zprávy.

Kategorie:
Cílem druhého celoevropského průzkumu agentury EU OSHA je nápomocí pracovištím zabývat se efektivněji problematikou BOZP a přispívat ke zdraví a spokojenosti pracovníků. Tvůrcům politik poskytuje srovnatelné informace z jednotlivých zemí, které jsou důležité pro vytvoření a uplatňování nových politik v této oblasti. V létě a na podzim roku 2014 bylo napříč všemi odvětvími činnosti1 dotazováno celkem 49 320 podniků v 36 zemích: v 28 členských státech EU a také v Albánii, na Islandu, v Černé Hoře, bývalé jugoslávské republice Makedonii, Srbsku, Turecku, Norsku a Švýcarsku.
 
stazeniVíce informací o metodice průzkumu ESENER naleznete na adrese: http://www.esener.eu
Kategorie:
 • 2020-2022: Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž
 • 2018-2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou
 • 2016-2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku
 • 2014–2015: Zdravé pracoviště zvládne i stres
 • 2012-2013: Partnerství při prevenci rizik
 • 2010-2011: bezpečnost práce při údržbě
 • 2008-2009: Hodnocení rizik
 • 2007-2008: Iniciativa za zdravé pracoviště
 • 2007: Posviťme si na břemena (muskuloskeletální poruchy)
 • 2006: BOZ(P) na start! – Mladí pracovníci
 • 2005: Hluku stop!
 • 2004: Stavíme na bezpečnosti
 • 2003: Nebezpečné látky – opatrně!
 • 2002: Pracujme bez stresu
 • 2001: Úspěch znamená žádný úraz
 • 2000: Ukažme záda muskuloskeletálním poruchám

Více zde